Zpravodaj 1/2023

Prvé čís­lo Zpravo­da­ja 2023, štvrťročenky Van­cou­verskej pobočky ČSZK prináša fotografie z Českej a Slovenskej zábavy, z gulášových hodov vo Vik­tórii, valen­tínske­ho kurzu Pover­pol “Zdieľaná lás­ka”, maľbu od Drahy Val­tr, báseň od V. Cíchu, glosy, právne okienko, ser­iál Osu­dové ženy, infor­má­cie o lokál­nych pod­nikateľoch, …

Ak máte záu­jem náš časopis odober­ať, uvere­jniť článok, ale­bo inze­rovať, kon­tak­tu­jte nás na e‑mailovej adrese