Zpráva předsedkyně v 2017

Vážení kra­jané,

Ani letos poboč­ka neza­hálela a výbor společně s dobro­vol­níky orga­ni­zo­val různé akce pro česko — sloven­sk­ou komu­ni­tu.

Dopo­sud konané akce které se uskutečnili byly pod zášti­tou naší aso­ci­ace, Sloven­ského kostela Sv. Cyri­la a Metode­je a dalších komu­nit či aso­ci­ací se který­mi spolupracu­jeme a jejich pozvánky předáváme našim kra­janům, čtenářům a členům.

Pokud si pře­jete ode­bírat náš Zpravo­daj, pomáhat při orga­ni­zaci našich akcí či získa­vat infor­ma­ce o akcích týka­jicích se česko — sloven­ské komu­ni­ty prosím napište mi na .

AKCE ROKU 2017:

 • 12.duben: Vyroc­ni schuze (CSSK)
 • 19.brezen: Cesko- sloven­sky klub tur­is­tiky — vys­lap na Black moun­tain Plateau
 • 2.duben: Velikon­coni dila pro deti (CSSK)
 • 12.dubna: Promi­tani ani­movane­ho fil­mu Mat a Pat (R&R fes­ti­val for youth)
 • 17.dubna: Cesko-sloven­sky klub tur­is­tiky — Velikonoc­ni pon­deli — vys­lap na Burn­a­by Moun­tain
 • 22.dubna: Ces­ka mse sva­ta (Sloven­sky kos­tel Sv. Cyri­la a Metode­je}
 • 27.dubna: Setkani maminek (CSSK)
 • 12–13.kvetna: Slovenske konzu­lat­ni dny ve Van­cou­veru (Sloven­sky kos­tel Sv. Cyri­la a Metode­je}
 • 13.brezna: Pred­staveni Prazske­ho Detske­ho Divad­la VIOLA — Enten­tyky (Mari­ka Pro­duc­tion)
 • 22.kvetna: Cesko-sloven­sky klub tur­is­tiky — Vic­to­ria Day vys­lap na Diaz Vis­tas (CSSK)
 • 26.kvetna: Proc si nezatancite (Jiri Labus a Emil Viklicky (Art With­out Bor­ders)
 • 27–28.kvetna: Evrop­sky Fes­ti­val v Burn­a­by (CSSK)
 • 4.cervna: Loutkove divad­lo ke dni deti (Sloven­sky kos­tel Sv. Cyri­la a Metode­je)
 • 9–11.cervna: Ucast na 66.kongresu CSSK pobo­cek, Edmon­ton, AB (CSSK)
 • 28. Rijna:koncert Autum Fan­ta­sy
 • 19.listopadu: před­vánoční bazar
 • 10.prosince: Miku­las­ka nadil­ka pro deti 15: 00 do 18:00