Zpráva o činnosti ČSSK Calgary – 2017

První setkání členů cal­gar­ské orga­ni­zace ČSSK se uskutečni­lo na Výroční člen­ské schůzi 23. břez­na 2018 s občer­stvením v míst­ní Legií na Edmon­ton Trail. Podle prezenční listiny se schůze zúčast­ni­lo  15 členů a hostů. Schůze proběh­la podle pře­dem stanoveného pro­gra­mu. Výborové schůze se kon­a­jí  podle potře­by, ostat­ní záleži­tosti  se pro­jed­ná­va­jí elek­tron­icky.

Pod vedením obě­tavého edi­to­ra  Vladimíra Mašaty a dalších členů redakční rady se nám stále daří vydá­vat kra­jany oblíbený čtvrtlet­ník Cal­gar­ské Listy i do soused­ních provin­cií.   Webovou stránku od uve­dení do provozu vedou a doplňu­jí manželé Kell­nerovi.

Předse­da pobočky s manželk­ou se 2. červ­na v Dan­ish Clubu zúčast­nil setkání se čle­ny rozpoč­tového výboru Posla­necké sně­movny s gen­erál­ním konzulem v Toron­tu p. Ivanem Počuchem.

Ve dnech 9. – 12.  červ­na  se tři schválení delegáti orga­ni­zace zúčast­nili zasedání 66. Kon­gre­su ČSSK konaného v Edmon­tonu. Mimo jiné záleži­tosti, podrob­ná zprá­va o jed­nání byla členům výboru ČSSK před­ne­se­na B. Kell­nerovou na výborovce konané 15.6.2017

ČSSK ve spoluprá­ci s před­stavitelem sloven­ských kra­janů uspořá­dala úspěš­nou taneční zábavu „VINOBRANÍ“ s tombolou a boha­tou účastí českých a sloven­ských kra­janů. Ste­jně jako v min­ulých létech večeři připrav­il předse­da Pavel Hebel­ka. O zábav­nou hud­bu pro mladší i starší gen­eraci se postarali manželé Jana a Zdeněk Posád­kovi.

Mikulášk­ou Besíd­ku pro děti konanou 25. listopadu uspořá­dala Česká Ško­la s finančním příspěvkem naše­ho spolku. Součásti letošní besíd­ky bylo loutkové úspěšné před­stavení Boučko­va divad­la z Jaroměře. Za naši orga­ni­zaci ČSSK se besíd­ky i před­stavení zúčast­nili manželé Kell­nerovi, pok­lad­ní Drahuš­ka Neveselá s manželem, synem z Edmon­tonu a jeho dět­mi. Spolupracu­jeme s ředitelk­ou České Školy Yveou Zaels a ste­jně tak s prezi­den­tk­ou CBAC Kristý­nou Rem­pel.

Člen­ové výboru dobro­vol­ně a nez­išt­ně pracu­jí a orga­nizu­jí  kul­turní akce se sna­hou udržet naši komu­ni­tu pohro­madě co nejdéle. Bohužel pro stárnoucí gen­eraci kra­janů a malý zájem se nám už nedaří tak bohatě kul­turně žít jako v min­u­losti.

Na požádání posky­tu­jeme pomoc­nou ruku všem, kteří nás o to požá­da­jí.

Bože­na Kell­nerová

Březen 2018