Začátky krajanské činnosti v Torontu

První spolky v Toron­tu

V období až do první svě­tové války se v Toron­tu a okolí nacházel jen malý počet kra­janů, kteří větši­nou o sobě také nevěděli. Teprve po válce, v dvacátých letech min­ulého sto­letí, když do Kanady přicházel větší počet přistěho­val­ců z Českosloven­s­ka, zpočátku hlavně Slováků, usazo­vali se mnozí v Toron­tu. Prvním torontským kra­jan­ským spolkem byla odboč­ka mon­tre­al­ského Českosloven­ského pod­půrného spolku, která při svém ustavení v květ­nu 1927 měla 36 členů. Dva měsíce na to, 7. srp­na 1927, uspořá­dala odboč­ka také první kra­jan­sk­ou zábavu v Pol­ské hale, na níž se dostavi­lo 250 kra­janů, s výjimk­ou čtyř žen samí muži, pro­tože manželky přicháze­ly za svý­mi muži až po něko­li­ka měsících. Když však spolek uspořá­dal ve ste­jné hale na kon­ci roku 1927 Sil­ve­stro­vsk­ou zábavu, bylo pří­tom­no již 35 žen. Do konce roku 1927 byly v Toron­tu také založe­ny tři další spolky, odbočky sloven­ských kra­jan­ských spolků v Americe: Sloven­ská liga, Prvá sloven­ská katolická jed­no­ta a Sloven­ský katolický Sokol. Na začátku roku 1928, 7. úno­ra, se v Toron­tu také kon­a­lo první kra­jan­ské divadel­ní před­stavení pořá­dané Českosloven­ským pod­půrným spolkem, a během roku byly ustave­ny další spolky: Řecko katolická jed­no­ta, Pen­sylván­ská sloven­ská katolická jed­no­ta, Sloven­ský děl­nický spolek, který také zahájil vydávání prvního kra­jan­ského časopisu “Robot­nické slo­vo”. Prvním veře­jným pod­nikem torontských kra­janů byla osla­va desátého výročí vzniku Českosloven­ské repub­liky 28. říj­na 1928, pořá­daná Českosloven­ským pod­půrným spolkem, Sloven­ským děl­nick­ým spolkem a Sloven­sk­ou ligou, při níž se na 300 kra­janů zúčast­ni­lo průvo­du k pom­níku Neznámého vojí­na před torontsk­ou rad­nicí k němuž položili věnec. Průvod vzbudil znač­nou pozornost a torontské noviny věno­vali něko­lik članků oslavě, torontským kra­janům a Českosloven­ské repub­lice.