Winnipeg (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Winnipeg pro období roku 2017

The board of CSAC Win­nipeg for the peri­od of 2017

 • Předsed­kyně (Pres­i­dent): Misha Gogelová
 • Místopředse­da (Vice-Pres­i­dent): neob­sazeno (vacant)
 • Jed­na­tel (Sec­re­tary): Vilém Kun
 • Pok­lad­ník (Trea­sur­er): Jana Pešíková
 • Revi­sor účtů (Audi­tor): Antonín Ště­droňský
 • Sociál­ní ref­er­en­t­ka: Jiři­na Kunová
 • Kul­turní ref­er­en­t­ka: Mag­da Bučková
 • Tiskový ref­er­ent: Míša Gogelová
 • Čest­ný předse­da (Hon­orary Pres­i­dent): Vilém Kun

Členové výboru (Committee Members)

 • Dr. Alo­jz Pačin
 • William Ran­da