Winnipeg (historie)

His­to­rie odbočky

První záz­nam o sdružování a orga­ni­zování Čechů a Slováků v Man­i­to­bě pochází z roku 1907, kdy bylo vytvořeno první hudeb­ní těle­so, které velice rych­le naby­lo pop­u­lar­i­ty na kra­jan­ských besedách. Roku 1913 se 70 našich kra­janů rozhod­lo vytvořit kra­jan­sk­ou orga­ni­zaci a z toho 54 se sta­lo zak­lá­da­jící­mi čle­ny Česko-Slo­van­ské Pod­poru­jící Jed­no­ty. Během první svě­tové války mnozí člen­ové považo­vali za nut­né vytvořit pobočku Národ­ního Sdružení, která úzce spolupra­co­v­ala s Národ­ním Sdružením, Národ­ním svazem českých katolíků a Sloven­sk­ou Ligou (všech­no chicagské orga­ni­zace) a s těmi­to orga­ni­za­ce­mi se jed­not­ně postavi­la za ustanovení Českosloven­ské repub­liky.

Mezi lety 1918–38 funkce Sdružení utich­la a větši­na členů se znovuza­po­ji­la do práce v Pod­poru­jící Jed­notě, která se nadále věno­vala osvětě české a sloven­ské komu­ni­ty a zvláště pak výpo­mo­ci novým emi­grantům do Man­i­to­by.

Druhého dub­na 1939 gen­erál­ní konzul Českosloven­ské repub­liky v Kanadě svolal zás­tupce našich kra­janů na gen­erál­ní konzulát a prode­ba­to­va­lo se založení odbo­jové orga­ni­zace. Val­ná hro­ma­da byla svolaná na 30. dub­na, kde byl zvolen první výbor nového Českosloven­ského Sdružení, který se sešel na ustavu­jícím kon­gre­su v Toron­tě dne 24.–25. květ­na 1939. Orga­ni­zace byla poj­men­ová­na Národ­ní Sdružení Slováků, Čechů a Pod­karpatských Rusínů v Kanadě a až později byla pře­j­men­ová­na na Českosloven­ské Národ­ní sdružení v Kanadě.

Win­nipegská odboč­ka byla založe­na 25. květ­na 1939 a měla zap­saných 124 členů. Prvním předse­dou byl zvolen Fran­tišek Dojáček a orga­ni­zace pořá­dala během válečných roků jed­nu výděleč­nou akci za druhou na pod­poru Čer­veného kříže, kanad­ských a českých vojen­ských jed­notek a mno­ha dalších. Během války se celokanad­ská orga­ni­zace rozrost­la na 91 odboček s 2000 čle­ny a v Man­i­to­bě, kromě Win­nipegu, byla také ve Flin Flon, Mor­den, Stein­bach, Domin­ion City a Mine­t­onas. Na takz­vaném Vítězném Kon­gre­su v roce 1945 návrh na rozpuštění orga­ni­zace neprošel.

Poválečné roky vidě­ly znovu sníže­nou aktiv­i­tu. Ve Win­nipegu toho období trva­lo až do roku 1956. V pros­in­ci toho roku 17 znovuza­k­lá­da­jících členů ustanovilo/ obnovi­lo odbočku Národ­ního sdružení. V roce 1963 orga­ni­zace měla 105 členů a předse­dou byl zvolen Fran­tišek Bale­ja. Všech­ny odbočky mimo Win­nipeg byly zruše­ny a byly rep­re­sen­továny obvod­ní­mi důvěrníky. Jed­na­lo se o dis­trik­ty Clover­leaf, Dar­ling­ford-Mor­den, Domin­ion City, Dufresne, Glen­boro, Grande Pointe, Ridgeville, San­ford, Sper­ling a Transcona.

Národ­ní Sdružení pra­co­v­a­lo v původ­ní for­mě až do 28.září 1960 kdy bylo celostát­ně inko­r­porované. Kanad­ská vlá­da ofi­ciel­ně předala orga­ni­zaci její Char­tu dne 11. břez­na 1961 na 8. Kon­gre­su v Hamil­tonu.

Pod vedením Fran­tiš­ka Bale­ji byla win­nipegská odboč­ka připrave­na vítat a vypomáhat nové vlně emi­grantů v roce 1968. Když se bra­tr Bale­ja rozhodl začátkem sed­mdesátých let ses­toupit z poz­ice předsedy, Adofl Klimek, dlou­ho­letý pří­tel Fran­tiš­ka z poválečné emi­grace převzal předsed­nictví. Po bra­tru Klimkovi už bylo na nové vlně čecho-kanaďanů ujmout se ves­la. Byli to Miroslav Fol­ta, Fran­tišek Kadlec, Gabriel Adamec, Josef Dobro­vol­ný, Jan Slavíček, Miroslav Němeček, Vilém Kun, Richard Pešík, Fran­tišek Hlubuček a dnes, Eva Sailerová.

sep­sala Míša Gogelová

Předse­dové win­nipežské odbočky:

 • 1939 — 1963 Fran­tišek DOJÁČEK
 • 1963 — 1970 Fran­tišek BALEJA
 • 1971 — 1973 Adolf KLÍMEK
 • 1973 — 1976 Judr. Miroslav FOLTA
 • 1976 — 1978 Ing. Fran­tišek KADLEC
 • 1978 — 1979 Gabriel ADAMEC
 • 1979 — 1980 Jan SLAVIČEK
 • 1980 — 1981 Judr. Miroslav FOLTA
 • 1981 — 1983 Josef DOBROVOLNÝ
 • 1983 — 1987 Miroslav NĚMEČEK
 • 1988 — 1990 Jan SLAVÍČEK
 • 1990 — 1994 Vilém KUN
 • 1994 — 1995 Richard PEŠÍK
 • 1995 — 2000 Fran­tišek HLUBUČEK
 • 2000 — 2012 Dr. Eva SAILEROVÁ
 • 2012 — dodnes Misha GOGELOVÁ