Proč se stát členem Českého a slovenského sdružení v Kanadě

Posláním ČSSK je reprezen­to­vat a hájit zájmy české a sloven­ské komu­ni­ty v Kanadě, České repub­lice, Sloven­ské repub­lice a přis­pí­vat k prohloubení demokra­ti­zace a spolupráce těch­to zemí, rozšiřováním vzá­jem­ných vztahů, zejmé­na v kul­turní oblasti.

Proč se stát člen­em Českého a sloven­ského sdružení v Kanadě (ČSSK) ?

Obracíme se na vás, kteří byli čle­ny ČSSK v min­u­losti, ale nebyli vyzváni k obnovení člen­ství, jakož i všech­ny ty, kteří nikdy čle­ny ČSSK nebyli, přestože v Kanadě dlouhou dobu žijí, nebo jsou nově pří­chozí­mi.

Proč tedy byste se měli stát čle­ny ČSSK? Dom­níváme se, že je k tomu něko­lik důvodů:

1. ČSSK je pokračo­vatelem orga­ni­zace, která byla založe­na v roce 1939 po Mni­chovském dik­tá­tu a která měla v té době 92 poboček po celé Kanadě, přis­pěla mno­hamil­ionovou sbírk­ou na válečné úsilí a z řad této orga­ni­zace bojo­va­lo mno­ho mladých mužů ve 2. svě­tové válce. Z těch­to důvodů Kanaďané českého a sloven­ského půvo­du nikdy nebyli považováni v Kanadě za nepřá­tel­sk­ou menšinu, bez ohle­du na situaci v jejich mateřských zemích. Na tuto tradi­ci jsme vel­mi hrdi.

2. ČSSK po Mni­chovském dik­tá­tu v roce 1938, po únorovém puči v roce 1948 a po oku­paci Českosloven­s­ka v roce 1968 sovět­sk­ou armá­dou pod­porova­lo a spon­zorova­lo mno­ho uprch­líků z Českosloven­s­ka, kteří odešli ze zotročené země. ČSSK také apelo­va­lo na kanad­ské a svě­tové poli­tiky a veře­jnost, aby protesto­vali pro­ti situaci v Českosloven­sku.

3. ČSSK se zastá­va­lo a zastává práv Kanaďanů českého a sloven­ského půvo­du u kanad­ské, české a sloven­ské vlády ve věci prosazování zákonů o občanství včet­ně dvo­jího občanství, kore­spon­denční vol­by, resti­tucí, odstraněním vízové povin­nos­ti při­jetím opravných zákonů, a náprav všech křivd.

4. ČSSK propagu­je kanad­sk­ou, česk­ou a sloven­sk­ou kul­tu­ru v Kanadě i České repub­lice Sloven­ské repub­lice, propa­gací uměl­ců a pořádáním kon­certů (např. cyk­lus Noc­turen), výs­tav, před­nášek, tele­vizních a rozh­lasových vysílání (např.TV Nová vize), divadel­ních her (Nové divad­lo v Toron­tě, Sloven­ské divad­lo v Toron­tě, Divad­lo Za rohem ve Van­cou­veru), jakož i pořádáním společen­ských akcí a kon­gresů.

5. Je skutečnos­tí, že s nepřibý­va­jící imi­grací člen­ská zák­lad­na ČSSK i v celé české a sloven­ské komu­nitě počet­ně sláb­ne. Obracíme se tedy na vás všech­ny, kteří dostanou tuto výzvu, aby vyjádřili svo­ji sounáleži­tost k ČSSK jako orga­ni­zaci, která vždy háji­la zájmy české a sloven­ské komu­ni­ty. Platí to i pro ty, kteří se do Kanady dostanou jako noví imi­granti nebo dlouhodobí návštěvní­ci. Tuto sounáleži­tost můžete vyjádřit vyplněním níže uve­dené přih­lášky a zasláním této elek­tron­icky nebo poš­tou na jed­nu z nejbližších poboček ČSSK nebo na ústředí orga­ni­zace. Zvýšený počet členů má mno­hem větší váhu v jed­nání s úřady kanad­ské, české nebo sloven­ské vlády. Pokud chcete v naší čin­nos­ti pomoc a přis­pět svý­mi návrhy, budete vítáni. Pokud budete jen pasivní­mi čle­ny a návštěvníky orga­ni­zo­vaných akcí (s finanční slevou pro čle­ny), budete ste­jně vítáni.

Děku­jeme Vám za pozornost přečtením této infor­ma­ce, vyplněním níže uve­dené přih­lášky a zasláním na nejbližší mís­to pobočky Vaše­ho bydliště.

Za České a sloven­ské sdružení v Kanadě

Miloš Šuch­ma
předse­da