Odpověď premiéra Andreje Babiše a komentář k dopisu

Odpověď pre­miéra Andreje Babiše 

Komen­tář k dopisu

Odpoví­dat na dopis pre­miéra již neb­udeme, ale přik­ládám něko­lik poznámek k této odpově­di:

Porušování mandá­tu a neet­ick­ého chování vlády je demon­stro­váno ve Sně­movně napadáním poslanců, vul­gari­ta­ma, který­mi se vyjadřu­je  vel­mi čas­to předse­da vlády, který je před­mětem korupčních skandálů. V západ­ních demokrat­ick­ých zemích by takový poslanec byl napomenut a musel by se omlu­vit nebo by byl vyloučen z jed­nání Sně­movny.

Vyři­zování soud­ních sporů je mno­hdy nes­mírně nejen dlouhé, ale také nespravedlivé, viz např. mno­haletý spor Alt­ner vs. ČSSD nebo prezi­dent M. Zeman vs. vnuč­ka F. Per­outky, a mno­ho dalších, které pro žalobce skonči­lo nespravedlivým rozhod­nutím.

Nevlád­ní pod­po­ra KSČM je nejen haneb­ná pro vedoucí hnutí, ale kter­ou by každý slušný pol­i­tický sub­jekt měl odmít­nout. Přiz­vat KSČM jako nevlád­ní pod­poru u A. Babiše není přek­va­pivé vzh­le­dem k jeho bývalé dlou­ho­leté přís­lušnos­ti ke KSČ a také sloven­ským Ústavním sou­dem potvrzené spoluprá­ci s StB.

Dotační pod­po­ra Agro­fer­tu Evrop­sk­ou unií byla zruše­na a bude vymáhá­na zpět­ně. Eticky chova­jící se min­istr financí by nikdy neměl souh­l­a­sit s daňovým únikem rozdělením svých mil­ionových hod­not na bez­daňové korunové částky, a takové nařízení by měl změnit. Je tře­ba zmínit také zničení mno­ha pod­nikatelů fir­ma­ma A. Babiše, které převzaly jejich majetky. Stát­ní zas­tupi­tel rozhodl pří­pad Čapí hníz­do jako beztrest­ný, ale morál­ně špat­ný.

Člen­ové Českého a Sloven­ského sdružení v Kanadě zareg­istrovali zákon pro­ti osobě Andreje Babiše tzv. lex Babiš, kdy majetek Andreje Babiše je spravován spolupra­cov­níky pre­miéra a v real­itě je stále jeho majetkem a je jím v zákulisí řízen. Vytvoření mediál­ního domu MAFRA bylo účelově vytvořeno jako mediál­ní a propa­gační pod­po­ra pozdějšího pol­i­tick­ého angažmá A. Babiše a jeho hnutí.

Česká repub­li­ka pros­pe­ru­je s velkým vlád­ním dluhem a je zás­luhou zahraničních inves­tic a kval­i­fiko­vané práce českých pro­fe­sionálů, obdob­ně jako v ostat­ních evrop­ských a zao­ceán­ských zemích. Bla­hobyt České repub­liky není zás­luhou vlády, ale pra­cov­i­tostí lidí v různých odvětvích českého průmys­lu a zeměděl­ství.

Miloš Šuch­ma