Prečo sa stať členom Českého a slovenského združenia (ČSZK) v Kanade?

Poslaním ČSSK je reprezen­to­vať a hájiť záu­jmy českej a slovenskej komu­ni­ty v Kanade, Českej repub­like, Slovenskej repub­like a prispievať k pre­hĺbe­niu demokra­tizá­cie a spolupráce tých­to kra­jín, rozširovaním vzájom­ných vzťa­hov, najmä v kultúrnej oblasti.

Prečo sa stať členom Českého a sloven­ského združe­nia (ČSSK) v Kanade?

Obra­ci­ame sa na Vás, ktorí ste boli člen­mi ČSSK v min­u­losti, ale neboli ste vyz­vaní na obnove­nie člen­st­va, ako aj na všetkých tých, ktorí nikdy člen­mi ČSSK neboli, hoci v Kanade dlhú dobu žijú, a tak­tiež aj na novych imi­grantov.

Prečo by ste sa teda mali stať člen­mi ČSSK? Dom­nievame sa, že je k tomu niekoľko dôvodov:

1. ČSSK je pokračo­vateľom orga­nizá­cie, ktorá bola založená v roku 1939 po Mní­chovskom dik­táte. Táto orga­nizá­cia, ktorá mala v tom čase 92 pobočiek po celej Kanade, prispela mno­homil­iónovou zbierk­ou na vojnové úsilie a z jej radov bojo­va­lo mno­ho mladých mužov v 2. sve­tovej vojne. Z tých­to dôvodov Kanaďa­nia českého a sloven­ského pôvo­du neboli nikdy považo­vaní v Kanade za nepri­ateľskú menšinu, bez ohľadu na situá­ciu v ich mater­ských kra­jinách. Na túto tradí­ciu sme veľ­mi hrdí.

2. ČSSK po Mní­chovskom dik­táte v roku 1938, po februárovom puči v roku 1948 a po okupácii Českosloven­s­ka v roku 1968 sovi­et­sk­ou armá­dou pod­porovala a spon­zorovala mno­ho utečen­cov z Českosloven­s­ka, ktorí odišli zo zotročo­vanej kra­jiny. ČSSK tiež apelo­vala na kanad­skú a sve­tové poli­tiky a vere­jnosť, aby protesto­vali pro­ti situácii v Českosloven­sku.

3. ČSSK sa zastá­va­lo a zastá­va práv Kanaďanov českého a sloven­ského pôvo­du u kanadskej, českej a slovenskej vlády vo veci pre­sad­zo­va­nia zákonov o občianstve, vrá­tane dvo­jitého občianst­va, korešpon­denčných volieb, reštitúcii, odstrá­ne­nia vízovej povin­nos­ti pri­jatím opravných zákonov a náprav všetkých krívd.

4. ČSSK propagu­je kanad­skú, českú a sloven­skú kultúru v Kanade, ako aj v Českej aj Slovenskej repub­like, propagá­ciou umel­cov, orga­ni­zo­vaním kon­cer­tov (napr. kon­cert­ný cyk­lus Noc­tur­na v Toronte), výs­tav, pred­nášok, národ­ného televízne­ho a rozh­lasového vysiela­nia (napr. TV Nova a začí­na­jú­ca TV Slovenký svet), divadel­ných pred­stavení (Nové divad­lo v Toronte, Sloven­ské divad­lo v Toronte, Divad­lo Za rohom vo Van­cou­veri), ako aj orga­ni­zo­vaním spoločen­ských podu­jatí a kon­gresov.

5. Je sku­točnosťou, že s nepribú­da­jú­cou imi­grá­ciou člen­ská zák­ladňa ČSSK v celej českej a sloven­ské komu­nite početne slab­ne. Obra­ci­ame sa teda na Vás všetkých, ktorí dostanú túto výzvu, aby vyjadrili svo­ju spolu­pa­tričnosť k české­mu a sloven­ské­mu náro­du a tým i k ČSSK ako orga­nizácii, ktorá vždy obha­jo­vala záu­jmy českej a slovenskej komu­ni­ty. Platí to aj pre tých, ktorí sa do Kanady dostanú ako noví imi­granti ale­bo dlhodobí návštevní­ci. Túto spolu­pa­tričnosť môžete vyjadriť vyplnením nižšie uve­denej prih­lášky a zaslaním tej­to prih­lášky elek­tron­icky ale­bo poš­tou na jed­nu z najbližších pobočiek ČSSK ale­bo na ústredie orga­nizá­cie. Zvýšený počet člen­ov má oveľa väčšiu váhu v roko­vaní s úrad­mi kanadskej, českej ale­bo slovenskej vlády. Ak nám chcete v našej čin­nos­ti pomôcť a prispieť svo­ji­mi návrh­mi, budete vítaní. Ak budete len pasívny­mi člen­mi a návštevník­mi orga­ni­zo­vaných akcií (s finanč­nou zľavou pre člen­ov), budete rov­nako vítaní.

Ďaku­jeme Vám za pozornosť ktoru ste ven­o­vali prečí­ta­niu tej­to infor­má­cie, ako aj za vyplne­nie nižšie uve­denej prih­lášky a jej zaslanie do najblizsej pobo ky ČSSK.

Za České a sloven­ské združe­nia v Kanade,

Miloš Šuch­ma
predse­da