Pomáhame si… (classified ads)

Imigrace

Prosím o JAKOUKOLI pomoc s imi­grací do Kanady

=========================================

Jsme tříčlen­ná rod­i­na (aktivní manželé ve střed­ním věku + dcera) a zoufale se snažíme opustit ČR a Evropu, ideál­ně do Kanady. Bohužel dle součas­ných kanad­ských imi­gračních kritérií nejsme „eli­gi­ble“ L. Budeme pro­to vel­mi vděčni a odměníme za JAKOUKOLI pomoc vedoucí k získání PR v Kanadě – tj. vytvoření pra­cov­ní nabíd­ky, kon­takt, infor­ma­ci, zázrak, …

Podrob­nější infor­ma­ce o nás vč. pro­fes­ních živ­o­topisů zašleme mailem.

Pře­dem mno­hokrát deku­jeme za pomoc.

Info:

ID: 02032017

 


Kontakty

Lékařská fakul­ta Uni­verz­i­ty Palack­ého v Olo­mouci
hledá svou absol­ven­tku, lékařku, která v roce 1963 pro­movala pod jménem Marie Březáková (rod­né příj­mení). Pocházela z Rýmařo­va a později se vys­těho­vala do Kanady. Absol­ven­tku bychom rádi poz­vali do Olo­mouce při příleži­tosti konání Zlaté pro­moce — viz
www.lf.upol.cz/skupiny/absolventum/promoce/

ID: 300513

 


 

Dobrý den, všem kra­janům a kra­jankám.

Žiji a mám trvalé bydliště v České repub­lice.
Původ­ním povoláním jsem staveb­ní tech­nik, ale posled­ních dvanáct let jsem pra­co­v­al, jako obchod­ní ředi­tel pro mlékáren­ské sesku­pení.
Nas­toupil jsem do trvalého odpočinku, pen­ze, a mohu tím pádem více uskutečňo­vat své zájmy. Vel­mi mě zají­ma­jí osudy kra­janů, dříve narozených. Zají­ma­jí nejen mě. Přesto, že bylo vel­mi mno­ho pub­likováno, je to stále zají­mavé téma, které není zdale­ka vyčer­pané. Pro­to bych moc rád získal kon­takt, spo­jení na starší kra­jany, kteří budou ochot­ni psát a podělit se o své osudy e‑mailem nebo na SKYPU. Ty zají­mavé, bych rád se souh­lasem autorů zpra­co­v­al do článku a zveře­jnil v našem regionál­ním tisku.

Za Vaši pří­pad­nou ochotu Vám, co nejs­rdečněji děku­ji.

Antonín Šesták,
Nymburk, Čechy.

ID: 210112

 


 

Please contact me

Hel­lo my name is Vik­tor. I am 37 years old, sin­gle man and I am from the Czech Repub­lic. I have been liv­ing in the coun­ty of Som­er­set in the South West of Eng­land for over 15 years. I have been liv­ing with a fam­i­ly who own a large house and gar­den and in that time, I have been help­ing them with their gar­den and look­ing after the elder­ly gentleman’s clas­sic car which I also have the plea­sure of dri­ving. It is a 1951 Alvis TA 21 saloon.

I have always dreamt of vis­it­ing Cana­da, read many books and have unknown long-dis­tance rel­a­tives there. I am now plan­ning to have hol­i­day there and would sin­cere­ly appre­ci­ate any help or assis­tance with accom­mo­da­tion with a fam­i­ly.

I am an hon­est and trust­wor­thy per­son and if required I can pro­vide a ref­er­ence from the fam­i­ly I reside with. Any help would be appre­ci­at­ed. You can con­tact me at . Thank you very much.

ID: 080517

 


Prodej

Autor: Tele­vize Nova Vize, Toron­to, DVD

TŘI VLNY ČESKÉ A SLOVENSKÉ EMIGRACE DO KANADY

DVD si můžete objed­nat na adrese:

Mar­ke­ta Slep­cik, 498 Que­bec Avenue, Toron­to, ON, M6P 2T4
e‑mail”
Tele­fon: 1–647-892‑6912

ID: 042813

 


 

Autor: Jan Soukup Vyda­va­tel: www.outdoorguide.cz s pod­porou Czechoslo­vak Soci­ety for Arts and Sci­ences of Alber­ta.

Čti více na “čítárně”:
www.citarny.cz

Objed­návky v Kanadě, prosím žáde­jte na e‑mail: board@svu- edmonton.org

ID: 042712

 


 

Nová kni­ha Jiřího Traxlera — Já nic, já muzikant… na pen­zi. Kni­ha plná humoru. Nenechte si ujit! Více o knize najdete na SVU web­site (zde) — včet­ně objed­návky.
ID: 090202

 


 

Prodám CD Městečko pod Skalk­ou. Dig­itál­ní přepis ste­jno­j­men­né kni­hy Jana Šťast­ného vydané v r. 1947. Kni­ha popisu­je his­torii regionu Mníšek pod Brdy a přilehlé Skalky. CD je doplněno součas­ný­mi fotografie­mi a hud­bou Jiřího a Emana Fialy. Více najdete na web­site www.mesteckopodskalkou.com. Cena $20.00 plus poš­tovné. Send an e‑mail!
ID: 061218

 


Koupě

Koupím kni­hu Kni­ha smíchu a zapom­nění od Milana Kun­dery, vydanou v roce 1981 v 68 Pub­lish­ers u Škvoreck­ých.
">Petr Charamza — e‑mail

ID: 090407

 


Služby v Kanadě

Vkus­ně upravené květi­nové dary pro kaž­dou příleži­tost dodá vašim známým v Edmon­tonu a okolí fir­ma Lisa’s Gifts & Flow­ers. Vyberte si z bohaté nabíd­ky na webových stránkách! Zaruču­jeme rych­lé a spolehlivé dodání objed­návek. Tele­fon: (780) 914‑8045, Toll Free 1-(866)707- 3748, web: www.lgflowers.com, www.roses4u.ca.
ID: 070120

 


 

Prove­du převod z VSH (Video tape NTSC) na DVD (NTSC nebo PAL). Spolehlivě!
$20.00/2 hodiny VHS, plus ship­ping
Ed Brabec, Edmon­ton, AB, tel: 780–868-9746, e‑mail:

ID: 020613

 


 

For Cen­tral Euro­peans, food is not just nour­ish­ment — it’s a rea­son for shar­ing, cel­e­brat­ing, and hon­or­ing age-old tra­di­tions. The peo­ple are as wel­com­ing as the food and there’s always room for a guest at the table.
The cui­sine of the region is a blend of hearty peas­ant dish­es and ele­gant gourmet offer­ings, but the ingre­di­ents are always sim­ple. The prepa­ra­tion and the sauces are what set them apart.
Euro­pean Restau­rant Danube
ID: 050112

 


Ubytovací služby v České a Slovenské republice

Ideál­ní apart­ment pro 2 oso­by pod Vyšehra­dem v Praze u řeky Vlta­va.

Více na www.podoli-apartment.cz nebo na

www.holiday- rentals.co.uk/p95718

ID: 071112

 


 

Joe & Joan Šťast­ný z Edmon­tonu byli uby­továni v Praze u Hos­nů H‑Privat již něko­likrát a vřele doporuču­jí přá­tel­sk­ou atmos­féru Míry a Dáši — web­site: H- Pri­vat

ID: 070326

 


Detektivní, pátrací a informační služby

Pro české a sloven­ské rodáky a jejich příbuzné v Kanadě a USA, nabízíme detek­tivní, pátrací a infor­mační služ­by v dědick­ých nebo osob­ních záleži­tostech, zejmé­na při dohledání dědiců, dohledání příbuzných, nebo vyřízení dědictví bez soudu v České, Sloven­ské a Pol­ské repub­lice.

Kon­takt: e mail

tel 011 420734205803 v anglič­tine, tel.011 420602568038 v čes­tine
výk. ředi­tel Hynek Vyk­oukal a JUDr. Josef Lakomý

Agen­tu­ra Diskret­nost

ID: 300512

 


 

Hladam bab­bysit­ter pre 5 mesac­ne­ho chlap­ca vo Van­cou­veri, BC. Oblast Hast­ings-Sun­rise. V pod­state potre­bu­jem nieko­ho kto ho podrzi, ale­bo pojde kociko­vat, od 7–10AM, Mon-Fri v oblasti Hast­ings-Sun­rise. Skusenost s bab­bysit­to­van­im vitana. Mzda dohodou.

Kon­takt: 604.723.4609

ID: 063016

 


 

Hi,
My name is Barbo­ra and I come from Prague. I came to study and work to Van­cou­ver for one year. Now I am look­ing for a job here in Van­cou­ver. I sus­pend­ed from British uni­ver­si­ty Prague Col­lege in Prague to come to Cana­da and gain expe­ri­ence in liv­ing abroad and expand my hori­zons. Dur­ing my stud­ies in Czech repub­lic I was work­ing first as a host­ess and sales rep­re­sen­ta­tive and lat­er as part time graph­ic design­er but the job does­n’t need to be sim­i­lar to those I men­tioned. I am very com­mu­nica­tive and out­go­ing per­son and I eas­i­ly acquire new skills. Please if you know about any job for me would you be so kind and con­tact me at . Thank you!
Sin­cere­ly, Barbo­ra

ID: 100505

* * *

Osob­ní inz­erát členů a odboček Čssk bude zveře­jněn zdar­ma.
Inz­erát musí obsa­ho­vat kon­takt (tele­fon nebo e‑mail). Fotografie je pov­ole­na.
Firem­ní inz­erát $25.00/rok, plat­ba musí být poukázá­na šekem kteréko­liv pobočce ČSSK.
Osob­ní inz­erát nečlenů Čssk $5.00/6 měs. za 1 inz­erát.

A per­son­al clas­si­fied ad for mem­bers of Čssk is free of charge.
The ad must con­tains phone# or e‑mail address. An image allowed.
A busi­ness clas­si­fied ad flat fee is $25.00/year per one ad payable by a cheque to any branch of
Czech & Slo­vak Asso­ci­a­tion of Cana­da.
A per­son­al NON mem­ber of Čssk clas­si­fied ad flat fee is $5.00/6 months per one ad.

Inz­erát zašlete e‑mailem na — Send a clas­si­fied ad to the e‑mail address:

Pod­mínky pro umístění reklam­ního ban­neru — ZDE.
Ban­ner adver­tis­ing infor­ma­tion — please click here!