Nová webová stránká cssk.ca

Vážení přátelé,

od 1. dub­na 2018 vstupu­jete na novou webovou stránku cssk.ca. Nový web real­izu­jeme na mod­erní plat­for­mě Word­Press, která patří k těm známějším a v našich končinách rozšířeným. Word­Press ukládá vše v data­bázi, takže všech­ny infor­ma­ce jsou snad­no dohle­datel­né pomocí funkce search nebo podle kalendáře. Web je nově respon­sivní, tedy reagu­je na zařízení z​e​ kterého na stránku přis­tupu­jete (PC, lap­top, tablet, smart tele­fon) a obsah přizpů­sobí rozlišení vaše­ho zařízení. Také grafi­ka má mno­hem větší rozlišení. Doufám, že s webovou stránk­ou budete mít dobrou zkušenost a bude se vám líbit. Pro pří­pad­ný návrat pro infor­ma­ce do starší verze webových stránek, ty naleznete přes nav­i­gaci “Old web archive”. V​e​ starém archivu již obsah nadále ​neb­ude ​aktu­al­i­zován. Pro diskus­ní forum budeme i nadále použí­vat emailová spo­jení, pro­tože blog nikdo nepouží­val, face­book nemá mezi naši­mi čle­ny mno­ho pop­u­lar­i­ty, jed­nak pro zneužití infor­ma­cí a pak zabírá poměrně hod­ně času. Twit­ter je do jisté míry duplici­ta emailové kore­spon­dence.

Srdečně zdraví,

Miloš Šuch­ma,
předse­da ČSSK