Neotištění odpovědi ČSSK Novým domovem k článku Jana Urbana a nesplnění slibu vedení MMI

Již po dobu 4 měsíců se České a Sloven­ské sdružení v Kanadě (ČSSK) zabývá neotištěním odpově­di na článek Jana Urbana, který vel­mi přek­va­pivě nap­sal jiný scénář, naštěstí neuskutečněný, k založení Českosloven­ské repub­liky, která letos oslavu­je 100. výročí svého založení.
Vysvětlíme oč jde:
1. Jan Urban, bývalý disident a nyní vyuču­jící na Amer­ické uni­verz­itě v Praze nam­luvil  3. 5. 2018 monolog na DVTV: Apel Jana Urbana (viz 1.).
2. Apel Jana Urbana převza­la redakce Nového domo­va, což je v pod­statě redak­tor­ka Věra Kohoutová a v tištěné for­mě Apel Jana Urbana uveře­jni­la v čísle 7 ze 17. květ­na 2018. I když s tex­tem Jana Urbana nelze souh­l­a­sit (pokud uvážíme his­torii před rokem 1918 až dosud), nemáme nic pro­ti tomu, že text byl uveře­jněn, ale před­pok­lá­dali jsme uveře­jnění odpově­di.
3. Bar­bara Sher­rif­fová, tajem­nice VV a torontské pobočky nap­sala odpověď na článek Jana Urbana. Tuto odpověď podep­sal předse­da a místopředsed­kyně pobočky a předse­da ČSSK byl dodatečně požá­dan také o pod­pis, což udělal, pro­tože s tex­tem souh­lasil.
4. Dopis byl dvakrát poslán redak­ci ND o uveře­jnění bez jakéko­liv odpově­di (viz 3.). To je nes­lušné, zvláště když dopis mlu­ví k věci, je slušný a vyjadřu­je drtivý názor Čechů a Slováků doma a v zahraničí. Ostat­ně redak­tor­ka je pla­ce­na za svo­jí prá­ci, snaží se dělat noviny dobře, ale neu­veře­jňu­je reakce, které se jí nelíbí. V tiráži Nového domo­va je nap­sáno: “Redakce si vyhrazu­je prá­vo příspěvek zkrátit, redakčně uprav­it a rozhod­nout  o jeho event. ne/zařazení”. Ne ale neotištění reakce na článek a zásad­ní otázku založení Českosloven­ské repub­liky, která letos oslavu­je 100. výročí repub­liky. To se moh­lo dělat za nor­mal­izace a za komu­nis­mu, ale ne v demokrat­ické Kanadě. Jinak je to cen­zu­ra, zvláště když o to požá­da­jí vedoucí člen­ové celé orga­ni­zace a ta s tím souh­lasí. Budí to dojem, že si dik­tu­je věci i přes nesouh­las vedení MMI, které má ve svém názvu jméno prvního prezi­den­ta T. G. Masary­ka.
5. Předse­da ČSSK poté nap­sal předse­dovi MMI F. Ječ­men­ovi, viz níže s žádostí o uveře­jnění. Odpověď jsem nedostal a tak jsem požá­dal o tele­fon­ický rozhovor. Odpověď předse­da ČSSK také nedostal a tak zavolal F. Ječ­men­ovi, situaci mu vysvětlil a on slí­bil, že náš dopis bude uveře­jněn. To se nesta­lo, pravděpodob­ně po reak­ci redak­torky, přestože MMI je vyda­vatelem ND.
6. Předse­da ČSSK zatele­fono­val a nap­sal jsem tedy místopředse­dovi R. Tmejovi, aby prom­luvil s F. Ječmen­em. R. Tmej slí­bil, že to zajistí a že s názorem předsedy ČSSK také souh­lasí.
7. Konečně 4. září předse­da ČSSK dostal anglick­ou odpověď (viz  7.), že MMI je názoru, že článek Jana Urbana neměl být uveře­jněn, ale že dopis ČSSK Nové­mu domovu neo­tiskne a že věc bude vyřízena interně.
8. Předse­da ČSSK tedy 10. září nap­sal další dopis, (viz 8.), opět­ně s žádostí o uveře­jnění, nebo pokud odpověď nedostaneme, že to uveře­jníme na webové stránce. Žád­nou odpověď jsme nedostali.
1. a 2. Monolog Jana Urbana z DVTV 3. 5. převzatý v tištěné formě Novým domovem 17. 5. 2018:
3. a 4. Dopis vedení torontské pobočky s přidaným podpisem předsedy ČSSK z května 2018, který nebyl uvěřejněn a dvakrát na dopis nebylo odpovězeno: 

květen 2018

Vážená redakce,

jako čle­ny Českého a Sloven­ského sdružení v Kanadě, kteří letos pracu­jí na přípravě důs­to­jných oslav 100. výročí vzniku Českosloven­s­ka, nás nemile zasáhl tzv. Apel nov­ináře Jana Urbana na inter­ne­tovém webu DVTV a dále přetištěný v torontském kra­jan­ském Novém Domově pod názvem Pohled z druhé strany. Zde nabízíme komen­tář, který jsme u toho postrá­dali.

Za prvé, zmíněný článek není pohled z druhé strany, nýbrž pro­tičeský útok. Za druhé, jaký „apel“? A nač vůbec pohled z druhé strany? Žád­ný neza­u­jatý a soud­ný člověk nemůže zpochy­bňo­vat prá­vo Čechů/Slováků na vlast­ní stát v jejich his­torick­ém území. Však autor — akademik a disident — svůj výpad staví pouze na součas­né módě mul­ti-kul­ti zavrhování národ­ního stá­tu, a na překru­cov­ání událostí, snad v dom­nění, že jeho posluchači nez­na­jí zák­lad­ní his­torická fak­ta.

Nesto­jí za to, namáhat se s roz­borem, ale hned na začátku je přík­lad za všech­ny: Českosloven­sko vzniklo „… pro­ti přání všech jeho sousedů…“ To zře­jmě má být směro­dat­né, nám to spíš říká, že Češi po více než 1000 let boju­jí o přežití v nepřá­tel­ském zeměpis­ném prostředí. A neod­pustíme si otázku: Spo­jené stá­ty snad byly založe­ny se souh­lasem domorodých Indiánů?

Samozře­jmě neschází zmín­ka o odsunu Něm­ců (Urban ovšem používá pejo­ra­tivní a nesprávný výraz „vyh­nání“). Ale o německé oku­paci nenacházíme ani slo­vo!

K další­mu Urbanovu bodu: Na naše válečné hrdiny z obou svě­tových válek s lásk­ou a s úctou vzpomínáme: např. na sokol­sk­ou Rotu Naz­dar při českosloven­ských legiích. Ti bojo­vali za svou vlast — zemi Čechů a Slováků, rozhod­ně ne za jak­ousi mno­honárod­nos­t­ní „mal­ou Ameriku ve stře­du Evropy“.

Takové „masáži“ je dnes vys­tave­na česká mládež na vyšším učení, tedy budoucí „eli­ta“ náro­da. Věru, žád­ný důvod k opti­mis­mu.

Z výboru torontské pobočky ČSSK:

Mar­tin Jeli­now­icz (předse­da)

Rad­mi­la Locher-Jeřábková (místopředsed­kyně)

Bar­bara Sher­rif­fová (tajem­nice)

Miloš Šuch­ma (předse­da ČSSK)

5. Dopis pro pana předsedu MMI Ječmena, odpověď nepřišla:
Vážený pane předse­do,
nedávno Nový domov uveře­jnil článek Jana Urbana, kterého já osob­ně znám od doby same­tové rev­oluce. Přestože něk­teré tex­ty Jana Urbana se mně líbí, ten­to článek, o kterém jistě víte nebyl příznivý zejmé­na v době oslav 100. výročí založení Českosloven­ské repub­liky.
Vedení torontské pobočky (předse­da, místopředsed­kyně a jed­natel­ka) nap­sa­lo rep­liku na ten­to článek a požá­da­lo redak­torku Věru Kohoutovou o uveře­jnění. Byl jsem také požádán, abych se také pod dopis podep­sal, což jsem učinil, pro­tože s obsa­hem rep­liky souh­lasím.
Na něko­lik­eré dotazy, kdy dopis bude uveře­jněn vedení torontské pobočky nedosta­lo odpověď. Byl bych pro­to rád, abyste laskavě zajis­til uveře­jnění této rep­liky, pro­tože jistě Vy také nesouh­lasíte, aby Nový domov neod­poví­dal na kore­spon­den­ci nebo aby zaváděl cen­zu­ru příspěvků, které se redak­torce pří­pad­ně nelíbí. Zvláště v době 100. výročí oslav založení repub­liky by to bylo přek­va­pivé. Já sám právě z těch­to důvodů do Nového domo­va za redak­torství Věry Kohoutové nepíši. Děku­ji Vám za porozumění.
Srdečně zdraví,
Miloš Šuch­ma,
předse­da ČSSK
6. Žádost o telefonní rozhovor (nedostal jsem odpověď a tak jsem zavolal).  F. Ječmen mně slíbil, že dopis jako replika na Apel Jana Urbana bude uveřejněn v Novém domově, což se nestalo:
Pře­posílám email a také jsem Vám nechal zprávu na domovním tele­fon­ním čísle, abyste mně laskavě zavolal.
Děku­ji, Miloš Šuch­ma
 
7. Odpověď předsedy MMI F. Ječmena ze 4. září 2018 v angličtině  po urgenci u místopředsedy MMI R. Tmeje:  

Mr. SUCHMA, August 30, 2018

RE: Arti­cle of Jan Urban adapt­ed from DVTV inter­net site and pub­lished by error of judge­ment in New Home­land dat­ed May 17, 2018.

We do respect the free­dom of expres­sion, but do not agree with Mr. Urban view on events in our his­to­ry. In order to pre­vent fur­ther dis­cus­sion on the pages of New Home­land, the Board of Direc­tors have made the deci­sion not to pub­lish CSSK response let­ter to the above arti­cle and to deal with the mat­ter inter­nal­ly.

MMI is ful­ly aware of the fact that we do own the New Home­land news­pa­per and we take the respon­si­bil­i­ty quite seri­ous­ly.

By send­ing out this let­ter I con­sid­er the mater closed.

Regards,

Fran­tisek Jec­men

Pres­i­dent Masaryk Memo­r­i­al Insti­tute Inc.

8. Dopis radě MMI prostřednictvím F. Ječmena z 10. září 2018:

Vážená rado MMI,

v čísle 7 Nového domo­va ze 17. květ­na byl uveře­jněn článek Jana Urbana, pražského bývalého disiden­ta a nov­ináře, který se mu opro­ti jiným článkům nepovedl. Článek je přetisk z mono­logu Jana Urbana na pro­gra­mu Apel DVTV (pro­jev viz níže). Vedoucí funkcionáři torontské pobočky ČSSK (předse­da, místopředsed­kyně a tajem­nice) byli auto­ry dopisu (viz přílo­ha) a požá­dali také o pod­pis mne, s čímž jsem souh­lasil.
K naše­mu pře­vap­ení dopis nebyl v násle­du­jících číslech uveře­jněn a tak jsem se obrátil na předse­du MMI o vysvětlení. Fran­tišek Ječ­men souh­lasil se mnou a slí­bil uveře­jnění v něk­terém z dalších čísel, což se k mému přek­vapení nesta­lo.

Autoři dopisu nema­jí výhrad k uveře­jnění článku Jana Urbana, což je v pravo­mo­ci redak­torky, ale mají prá­vo na uveře­jnění reakce na ten­to článek s dodatkem, že se jed­ná o opožděné uveře­jnění, což je v Kanadě pravi­dlem demokrat­ick­ých novin a podle the Cana­di­an Char­ter of Rights and Free­doms. Jinak se jed­ná o cen­zu­ru, což bylo pravi­dlem za komu­nis­mu, ale ne v demokrat­ické zemi, zvláště když se jed­ná o dopis před­stavitelů z torontské pobočky, součástí celokanad­ské orga­ni­zace ČSSK. Nemusím zdůrazňo­vat, že MMI nese jméno naše­ho prvního prezi­den­ta T. G. Masary­ka.
Jak vidíte z toho­to dopisu, není tam kri­ti­ka Nového domo­va, pro­tože víme, že redak­tor­ka se snaží pub­liko­vat Nový domov co nejlépe. Sám vím z dvanác­tiletého šéfredak­torství časopisu Západ (1979 — 1991), který byl pop­ulární a kdy před zadáním do tisku se osmičlen­ná redakční rada sešla, obsah prodisku­to­vala a nesta­lo se, že by odez­va na něk­terý článek, pokud byla, neby­la uveře­jně­na v rubrice Dopisy.

Od předsedy MMI F. Ječ­me­na jsem k mému přek­vapení dostal dopis, dato­vaný 30. srp­na 2018, který jsem obdržel 4. září 2018 (viz přílo­ha) ve kterém se mimo jiné píše: “In order to pre­vent fur­ther dis­cus­sion on the pages of New Home­land, the Board of Direc­tors have made the deci­sion not to pub­lish CSSK response let­ter to the above arti­cle and to deal with the mat­ter inter­nal­ly.”

Jak již jsem nap­sal výše, nepo­važu­jeme ten­to post­up za demokrat­ický, pro­tože skrývá obsah naší reakce a pro­to znovu žádáme o uveře­jnění toho­to dopisu v nejbližším čísle Nového domo­va.
V pří­padě, že by se tam nesta­lo, nebo nedostaneme odpověď do týdne, uveře­jníme celou kauzu na webové stránce ČSSK, která je přís­tup­ná ke čtení široké obci čtenářů v zahraničí a v České repub­lice. Infor­moval bych také Jana Urbana při mé návštěvě České repub­liky, s kterým se znám od roku 1990.
Očekáváme vaší odpověď, aby celá věc mohla být uza­vře­na a obnove­na důvěra v naší spoluprá­ci.

Se srdečným poz­dravem,

Miloš Šuch­ma,
předse­da ČSSK