Manuál pro vkládání obsahu na web ČSSK

Přihlášení do systému

Sys­tém Word­Press je mod­erní redakční sys­tém pro správu webového obsahu (Con­tent Man­age­ment Sys­tem — CMS). Pro pub­likování a správu dynam­ick­ých webových stránek je dnes velice pop­ulární a rozšířený. Svým rozhraním se snaží být k uži­vatelům přívě­tivý. Edi­tace a vkládání nového obsahu je velice snad­nou záleži­tostí.

Uži­va­tel — autor článků jed­notlivých poboček na webu, který odd­ržel přih­lašo­vací úda­je do CMS (uži­va­tel­ské jméno a hes­lo) se do sys­té­mu — back­end rozhraní — dostane přes for­mulář na stránce https://www.cssk.ca/wp-admin

Po vložení uži­va­tel­ského jmé­na a hes­la a potvrzení se zobrazí rozhraní pro editaci webu, kde v levé části nalezne menu, které se  používá při vkládání článků včet­ně médíí (soubo­ry, obrázky, video, audio,…).

Po přih­lášení se jako první zobrazí Dash­board, plocha, kde se zobrazí zák­lad­ní úda­je o stránce (počet příspěvků — posts, počet stránek — pages, naposledy při­dané články, atp.)

Upo­zornění: ten­to manuál není zcela vyčer­pá­va­jící, doporuču­jeme při každé části v které pracu­jete v pří­padě potře­by kli­knout v pravé horní části na položku Help, kde dál můžete kli­knout na podrob­nější doku­mentaci k sek­ci Posts, Media, atp.

Přidání nového článku — sekce Posts

Pokud chcete jako autor při­dat nový obsah, v levé části naleznete důležitá tlačít­ka Posts a Media. Sekce Posts slouží pro přidání a editaci článku. Klikem na něj se zobrazí All Posts, kde naleznete sez­nam všech pub­liko­vaných článků dle datu­mu. U článků, kterých není autorem nelze provádět další úpravy. Pro vložení vlast­ního článku je zapotře­bí kli­knout na tlačítko Add New a zobrazí se edi­tační rozhraní — viz obrázek.

V horní části je for­mulář pro název — nad­pis článku: Enter title here, ten je povin­ný a zobrazu­je se vždy jako první před vlast­ním obsa­hem. Název by měl být výstižný, krátký a srozu­mitel­ný. Vše ostat­ní se dá pak rozšířit v obsahu samot­ného článku. Pod nad­pisem se nachází WYSIWYG edi­tor pro obsah (WYSIWYG je zkrat­ka z angl. What You See Is What You Get — To co vidíš, to dostaneš). Jed­ná se o user friend­ly edi­tor ve sty­lu např. Wor­du, kde probíhá edi­tace tex­tu. Pokud je zvolená zálož­ka Visu­al stačí do okna psát text a dál ho for­má­to­vat for­má­to­vací­mi značka­mi z nabíd­ky.

Para­graph — je zák­lad­ní for­ma­tování pro odd­íl tex­tu, pokuď chcete změnit styl např. na pod­nad­pis, klikněte na Para­graph a rozbalí se další možnos­ti (nad­pisy,…).

Text nebo jed­notlivá slo­va lze dále zvýrazňo­vat (B — zvýrazněný text (bold)), nebo použít kurzívu (I). V pří­padě použití sez­na­mu lze použít sez­nam s nebo bez číslování.

Rovněž lze pak celý text, nebo jenom zvýrazně­nou část zarov­nat (vle­vo, na střed, vpra­vo — align left, align cen­ter, align right).

Do článku lze dále vklá­dat odkazy hyper­linky (insert/edit link) URL na další webové stránky, nebo články z webu na které se pak uži­va­tel dostane odk­likem. URL lze kopírovat a vklá­dat ze samot­ného okna prohlížeče (Ctrl+C, Ctrl+V).

Přes položku Add Media můžete z data­báze nahraných souborů vybrat a vložit do tex­tu napřík­lad obrázky, foto galerii (nebo PDF sou­bor, atp). Samot­né nahrávání obrázku popisu­jeme níže.

Po ukončení edi­tace článku je v pravé horní části další menu. Klikem na Pre­view Changes zobrazíte náh­led stránky, článku jak bude vypa­dat před ostrým spuštěním.

Před ostrým spuštěním ještě zaškrt­něte vpra­vo v sek­ci Cat­e­gories přís­luš­nou položku (pokuď vkládáte článek za Edmon­ton zaškrt­něte Edmon­ton, pokud Cal­gary tak se zaškrtne Cal­gary — tohle slouží k třídění obsahu dle jed­notlivých poboček a správné zobrazení v Aktu­al­itách!).

Pub­likování stránky na webu

Pro samot­né ostré spuštění článku pak potvrďte tlačítkem Pub­lish. Článek je násled­ně viditel­ný na webu pro všech­ny! Když chcete vidět článek pří­mo jak se zobrazu­je na webové stránce u v horní části — hor­i­zon­tál­ní menu klikněte na tlačítko View Post. Sytém vás přes­měru­je pří­mo do fron­tendu — a uvidíte článek tak jak se zobrazu­je všem. Teď je již článek pub­liko­vaný a dos­tup­ný přes Search,  je viditel­ný na tit­ul­ní stránce Lat­est added (omezeno na 3 posts) a je dos­tup­ný přes Aktu­al­i­ty News v přís­lušné kat­e­gorii (Cal­gary, Edmon­ton, atp.). Články se zobrazu­jí dle data od nejnovějšího po nejs­tarší a lze je rovněž dohle­dat v Kalenáři v lev­ém menu dle datu­mu.

Pokud jste dodatečně objevili chy­bu ve vašem článku, vždy můžete článek dál edi­to­vat, pokud jste jeho autorem přes sez­nam článků v All Posts kliknutím na Edit u vaše­ho článku:


Podrob­nější video návod v angličt­ině — tvor­ba článků


Práce se soubory — sekce Media

V lev­ém menu je pod záložk­ou Posts, zálož­ka Media. Tahle sekce se skladá z pod­sekce Kni­hov­na — Library a Add New. V této sek­ci lze nahrá­vat soubo­ry, které potře­bu­jeme pro náš článek, přede­vším obrázky, PDF, nebo MS Word soubo­ry ke stažení, rovněž krátke audio, video soubo­ry. Primárně ovšem slouží na nahrávání a správu obrázků.

Media Library zobrazu­je všech­ny nahrané soubo­ry — obrázky přes jejich náh­ledy (thumb­nails). Lze zde vyh­ledá­vat přís­lušný obrázek, který můžeme násled­ně při tvor­bě článku vložit do něj nahrát.

Rozhraní Add New umožní nahrát na serv­er nový obrázek (sou­bor). Přetáh­něte z počí­tačenebo zvolte Select a nahra­jte nový sou­bor, ten se po nahraní objeví v Library. Velikost nahrá­vaného souboru je lim­i­tová­na nas­tavením serveru, pro­to je vhod­né před uploa­dem velké fotografie v počí­tači opti­mal­i­zo­vat a zmenšit jejich velikost. Napřík­lad obrázek 5000x5000 pix­elů je vhod­né zmenšit např. na 1000x1000 pix­elů. Vhod­ná velikost obrázku je cca 1MB, obrázky menší — např. 20kB s velký­mi rozměry se nemusí správně zobraz­it (pix­elizace,  nízká kvali­ta).

Pro vložení obrázku se musíte nacházet v rozhraní Post na editaci článku a v horné levé části stlačíte Add Media, tím se rozbalí Library, ze které zvolíte přís­lušný sou­bor, který chcete kromě tex­tu mít a potvrdíte tlačítkem vpra­vo Insert into Post. Po vložení můžete sou­bor dál v tex­tu for­má­to­vat (zarovnání nale­vo, napra­vo, resp. zmenšit atp. — viz video tuto­r­i­al).


 


Podrob­nější video návod v angličt­ině jak vklá­dat a pra­co­v­at s Media


Odhlášení ze systému

Jed­iným zna­mením, že jste zůstal přih­lášen v sys­té­mu je horní hor­i­zon­tál­ní menu, které je viditel­né dál a můžete až do odhlášení — logout, provádět editaci (Edit Post anebo Edit Page) i dalších článků, resp. přidá­vat nové.

Odhlášení se provádí v pravé horní části klikem na jméno uži­vatele se zobratí rozbalo­vací menu a posled­ní polož­ka Log Out. Odk­likem dojde k bezpečné­mu odhlášení. V pří­padě, že se uži­va­tel zapomene odhlásit ze sys­té­mu, sys­tém sám po určité časové době — nečin­nos­ti provede odhlášení. Zde ovšem hrozí pokuď se k počí­tači dostane třetí oso­ba, že omylem může smazat něco co nechceme.