Literárna súťaž: Hora dušu povznáša

Na mesi­ace február a marec 2021 sme pre Vás priprav­ili súťaž v poézii s podti­t­u­lom: Hora dušu povznáša. Ten­to podti­t­ul vznikol, keď sme rozmýšľali, čo Kanadu spá­ja s Českom a Sloven­skom
a prečo si Česi a Slová­ci ako miesto svo­jho dlhodobého, či trvalého poby­tu vyber­a­jú práve Kanadu. Tiež sme súťaž tvo­rili v čase keď sa blížil Deň svätého Valen­tí­na a inšpirova­lo nás porekad­lo „Lás­ka hory prenáša”.

Ako už Hora dušu povznáša naz­naču­je, hlav­nou témou budú verše o prírode, ale do súťaže tiež pri­jí­mame básne na ľubovoľnú tému. A hlavným cieľom je motivo­vať Vás, aby ste sa pohrali s Vašim rod­ným jazykom, ktorý je dôleži­tou súčasťou nášho kultúrne­ho dedičst­va.

Viac o súťaži nájdete tu.