Klub seniorů, Česká škola

Člen­ové Klubu seniorů v Mon­tre­alu se pravidel­ně scháze­jí kaž­dou druhou stře­du již po něko­lik desetiletí. Zpočátku v Mis­i­jním domě na West Broad­way a do roku 2019 v Českém domě na McLynn. Poté, co se majitel­ka domu Ema Košacká odstěho­vala do Toronta a Český dům na McLynn byl zrušen, se člen­ové scháze­jí u manželů Mar­t­inů na Glen­cairn Ave. Tato tradice byla přeruše­na covi­dem, ale doufáme, že se již brzy začneme znovu scházet. Více infor­ma­cí se dozvíte od Ale­ny Mar­t­inů, tel. 514–484-6177, nebo od Ivy Radokové, tel. 514–747-2096.

Česká ško­la

Máme za sebou již čtvrtý rok české školy. Po prvním roce se jed­na tří­da rozdělila na dvě, začátečníky a pokročilé, a letos k nim přiby­ly dvě třídy “dospěláků”, kon­verza­ční kurz pro začátečníky a pokročilé z řad druhé gen­er­ace, která si chce češt­inu obnovit a zlepšit. Je to jed­na z mála aktiv­it, která se v době kovi­dové může konat online. Předání diplomů se uskuteční v parku. Infor­ma­ce o české škole v Mon­tre­alu na emailu .

 Další akce, které se kon­a­jí kaž­doročně, ale které byly kvůli covidu přeruše­ny:

Velikonoční pom­láz­ka a mal­ování vajíček pro děti

Bazar (začátkem listopadu)

Mikulášská taneční zába­va (kon­cem listopadu)

Mikulášská nadíl­ka pro děti

Věříme, že se tyto tradiční aktiv­i­ty zase brzy obnoví.