Klub seniorů, Česká škola

Člen­ové Klubu seniorů v Mon­tre­alu se pravidel­ně scháze­jí kaž­dou druhou stře­du již po něko­lik desetiletí. Zpočátku v Mis­i­jním domě na West Broad­way a do roku 2019 v Českém domě na McLynn. Poté, co se majitel­ka domu Ema Košacká odstěho­vala do Toronta a Český dům na McLynn byl zrušen, se člen­ové scháze­jí u manželů Mar­t­inů na Glen­cairn Ave. Tato tradice byla přeruše­na covi­dem, ale doufáme, že se již brzy začneme znovu scházet. Více infor­ma­cí se dozvíte od Ale­ny Mar­t­inů, tel. 514–484-6177, nebo od Ivy Radokové, tel. 514–747-2096.

Česká ško­la

Češká ško­la Mon­tre­al byla založe­na kon­cem roku 2016 a v září 2017 přiví­ta­la první žáky v poč­tu 9 dětí v jed­né třídě. Vyučo­vali jsme v pros­torách tehde­jšího Českého domu, poté něko­lik let ve společen­ské míst­nos­ti Sloven­ského kostela a nyní si pron­a­jímáme samostané třídy v komu­nit­ním cen­tru. V součas­né době máme 3 třídy dětí a 3 třídy dospělých. Děti jsou vyučovány prezenčně, dospělí online. Zároveň nově od roku 2022 spolupracu­jeme s uni­verz­i­tou UQAM, kde pořádáme přípravné kurzy pro stu­den­ty fil­mové vědy, kteří odlé­ta­jí na Let­ní fil­movou školu do Prahy. V pří­padě záj­mu o kurzy češtiny můžete kon­tak­to­vat na  a sle­dovat nás na našich Face­bookových stránkách.

Další akce, které se kon­a­jí kaž­doročně, ale které byly kvůli covidu přeruše­ny:

Velikonoční pom­láz­ka a mal­ování vajíček pro děti

Bazar (začátkem listopadu)

Mikulášská taneční zába­va (kon­cem listopadu)

Mikulášská nadíl­ka pro děti

Věříme, že se tyto tradiční aktiv­i­ty zase brzy obnoví.