Kalendář akcí calgarské pobočky ČSSK

Připravu­jeme:

Working Holidays

Naše cal­gar­ská poboč­ka se snaží pomáhat nově pří­chozím z České repub­liky, kteří přicháze­jí na jed­noroční pro­gram kanad­ské vlády zvaný Work­ing Hol­i­days. Ten­to pro­gram umožňu­je mladým lidem z repub­liky poz­nat živ­ot v cizí zemi, pra­co­v­at tu a ces­to­vat. Konkrét­ní pomoc se zaměřu­je na přivítání při příle­tu, pomoc s prvním uby­továním, sehnání pronáj­mu a posléze i radu kde sehnat nějaké zaměst­nání. Výbor pobočky se obrací na naše kra­jany se žádostí o pomoc při sehnání něk­terých potřeb pro vaření a nejnut­nější bydlení, které jste již pří­pad­ně odložili, ale dosud nevy­hodili. Jed­ná se zejmé­na o použité židle, kuchyňské stoly, sin­gle matrace, hrnce a pánve, hrnky a talíře, opékače top­inek, toas­to­vací plotýnky, menší mikrovlnky a podob­ně. Pro­tože nemáme skladovací pros­to­ry, budete-li chtít něk­teré věci nabíd­nout, dejte nám vědět a v pří­padě potře­by se na Vás obrátíme. Mladí lidé přilé­ta­jí do Cal­gary indi­viduál­ně bez nějaké koor­di­nace. Koordiná­tor této výpo­mo­ci je Vladimír Maša­ta na tele­fonu 403 289 7244 a nebo na email adrese Proza­tím se ozva­lo 10 zájem­ců, se který­mi udržu­jeme stále­jší kon­takt, pomohli jsme mater­iál­ně a i se zajištěním práce. Nedávno přiletěla jed­na dív­ka, která si sjed­nala přes inter­net prá­ci na Shad­ow Lake Lodge v horách. Dva mladí­ci přiletěli nedávno a další pár přiletí 2. září 2011. Třem uplynul jejich roční pobyt, chys­ta­jí se na delší ces­tu po par­cích v USA. Zdá se, že ten­to pro­gram splňu­je svůj účel. Mladí lidé poz­na­jí ciz­inu.