Informace pro nově příchozí do Winnipegu v Kanadě

Základní kontaktní informace

 • Adresa nejbližšího konzulá­tu ČR nebo SR:
  Hon­orary Con­sulate of Czech Repub­lic in Win­nipeg, MB
  5 Ter­ra­con Place, Win­nipeg, Man­i­to­ba, R2J 4B3
  Tele­fon:          +1 204 505 0844
  Nouzová lin­ka: +1 204 981 7314
  E‑mail:           

Vedoucí úřadu: Vladimír Hlas  Funkce: hon­orární konzul

Konzulární působ­nost provin­cie Man­i­to­ba
Časový posun:              ‑7 hod
Provozní hodiny úřadu:  úterý (každé druhé) 15.00 — 18.00

 • Adresa, tel., web, e‑mail kon­tact nejbližší pobočky ČSSK, kdy a kde se člen­ové schaze­jí:

Win­nipeg Branch of Czech & Slo­vak Asso­ci­a­tion of Cana­da
51 Sweet­wa­ter Bay, Win­nipeg, MB R2J 3G4

V pří­padě nut­nos­ti kon­tak­tu­jte pani Misha Gogela, předsed­kyni odbočky
Tel: 204 256 3713

 • Naše poboč­ka využívá pros­to­ry v klubu Českosloven­ské Pod­půrné Jed­no­ty

Adresa: 154 McKen­zie Street, Win­nipeg
Tel: 204 589 7483
Webová strán­ka: www.cssk.ca Na této webové stránce najdete odkaz pro pobočku ČSSK Win­nipeg.

 • Adresy, tel., web, e‑mail jiných českých nebo sloven­ských kra­jan­ských orga­ni­za­cí a spolků ve městě:

Czechoslo­vak Benev­o­lent Asso­ci­a­tion
154 McKen­zie Street, Win­nipeg, MB R3P 5A2
Webová strán­ka:  www.czechoslovakbenevolentassoc.ca

Informace o městě

 • Ofi­ciál­ní webová strán­ka měs­ta: http://www.winnipeg.ca/interhom/
 • Poli­cie — Volání v nouzi, požár, ohrožení živ­ota — čís­lo plat­né pro celou Kanadu: 911
 • Nejbližší letistě, železniční stan­ice a auto­busový ter­minál, adresy:
  Win­nipeg Inter­na­tion­al Air­port, http://www.winnipeg-airport.com/
  Grey­hound Bus Ter­mi­nal:
  Address: GREYHOUND BUS TERMINAL 2015 WELLINGTON AVE Win­nipeg, MB R3H1H5
  Tele­phone Num­bers Main: 204–949-7777
  Bag­gage: 204–949-7776
  Grey­hound Pack­age Express: 204–949-7776
  Cus­tomer Ser­vice: 204–949-7777
 • VIA – Train Sta­tion: 123 Main Street, #146 Win­nipeg, MB R3C 1A3, Cana­da
  http://www.viarail.ca/en/stations/prairies-and-northern-manitoba/winnipeg

Mapa a dopravní situ­ace ve městě, kde koupit:
Mapu měs­ta a jeho dopravní situ­ace dostanete u každé ben­zi­nové stan­ice. Ve měste je veře­jná dopra­va auto­busy.
Cena jízd­ného $2.40, měsíční BUS PASS $75.35 — více infor­ma­cí na: http://www.winnipegtransit.com/en/fares/transit-fares/

Hlavní školy a uni­ver­si­ty

Pro zařazení se do sociálního a pracovního systému, nový přistěhovalec si musí zařídit následující

 • Social Insur­ance Num­ber
 • Pra­cov­ní úřad
 • Pří­davky na děti
 • Health Card
  všech­ny tyto důležité infor­ma­ce obdržíte v budově 100 Ade­laide Street, Win­nipeg (204) 943‑9158
  http://www2.immigratemanitoba.com/browse

Řidičský prů­kaz je jed­ním z nejdůležitějších průkazů. Je rovno­cený české­mu nebo sloven­ské­mu občan­ské­mu průkazu. Každý dospělý občan by měl mít řidičský průkaz (dri­ver licence) a to jake­hoko­liv stup­ně. Pokud nejste řidičem, můžete si dát vys­tavi dri­ver licence for iden­ti­fi­ca­tion, nebo jen „lern­ing per­mit“

Uznání evrop­ského mez­inárod­ního řidičáku po roce propadá a musíte pro­jít testem a jízd­ní zkoušk­ou. Poplatek je od 20 dolarů do 45 dolarů:
web: http://www.mpi.mb.ca/english/dr_licensing/driverlicensing.html

Pojištění auta, domuMan­i­to­ba Pub­lic Insur­ance, 234 Don­ald Street, Win­nipeg, MB R3C 4A4 (204) 985‑7000 ‎

Jazykové kurzy, doporučená jazyková ško­la nebo ESL kurzy: velká nabíd­ka od všech uni­verz­it (viz výše),
také na: http://www.vec.ca/english/8/english-schools-winnipeg.cfm

Přípra­va živ­o­topisu (Resume) tel.: Joe Dobro­vol­ny, 204 878 3062

Pod­po­ra na školku a jiné infor­ma­ce: https://direct.gov.mb.ca/cdchtml/html/internet/en/index.html

Immi­gra­tion Aid Soci­ety, adresa, tel.: Win­nipeg Immi­grant Cen­tre, 100 Ade­laide Street, Win­nipeg, (204) 943‑9158

Inter­net surf­ing zdar­ma: Každá kni­hov­na a uni­ver­si­ta

Vhodné služby krajanů (domluvíte se mateřštinou) ve městě

Pojišťo­vací agen­ti: český není k dis­pozi­ci

Lékaři:
Dr. Drexler, rodin­ný všeobec­ný lékař, ordi­nace v Man­i­to­ba Clin­ic, 204 788 5512
Den­tisté: český zub­ní lékař: Michaela Bur­ley, 400 StMary Ave, 204 957 0077
Oph­tal­mol­o­gist: český oční lékař není k dis­pozi­ci
Právní­ci: není k dis­posi­ci
Doprav­ci: český dopravce není k dis­pozi­ci
Prodej aut: český obchod­ník s auty není k dis­pozi­ci
Roční přiznání příj­mu: Provádí se každý rok do konce dub­na. Doporuču­jeme tyto agen­ty: HR Block,

Ostat­ní služ­by: použi­jte tele­fon­ního sez­na­mu Yel­low Pages k vyh­ledání určité služ­by.

Výdaje

Měsíční výda­je pro 3‑člennou rod­inu (při­b­ližně, výda­je záleží také na nárocích rodiny):
Potraviny a drogerie: $600
Proná­jem 3‑pokojového bytu: $800-$1200
Proná­jem 4‑pokojového domku: $1000 — $1800
Topeni, el.energie, voda, tele­fon, TV, Inter­net: $350-$500
Ben­zin: $150-$300
Pojištění auta: celá pojist­ka $1000-$3000 za rok
Škol­ka pro 1 dítě: $400 — $800
Měst­ská dopra­va (měsíční před­plat­né): $85
Zdravot­ní pojištění:
Pripo­jištění Blue Cross $100-$500 měs.

Daně, GST (5%), PST (7%)

Min­imál­ní mzda plat­ná v provincii: $9.5/hod
Průměrné mzdy

Doporučujeme krajanské (i jiné) obchody, podniky, restaurace, kluby, kina

Obchody vše­ho druhu najdete sous­treděny v nákup­ních cen­trech a pasážích znaných MALL. Jsou to nákup­ní cen­tra pod jed­nou stře­chou s velký­mi parkovišti ve kterých můžete nakupo­vat celé hodiny. Nejznámější ve Win­nipegu je St. Vtal Shop­ping Cen­ter, Polo Park.

Obchody s potrav­ina­mi:

 • Real Cana­di­an Super­store (No Name baleni (žluté) nejlevne­jší) Safe­way, dražší
 • Dol­lara­ma, vše za 1–2 dolary
 • Nat­ur­al Bak­ery

Obchod­ní domy (depart­ment stores):

 • The Bay – v každém mal­lu
 • Wal­mart – samostaný obchod amer­ick­ého sty­lu, lev­ný

Staveb­ní, kance­lařské a tech­nické obchody:

 • Home Depot, Rona, McDi­armic – staveb­niny a vše co potře­bu­jete v domác­nos­ti
 • Sta­ples – vše pro kanceláře, počí­tače a jiná kancelářská tech­ni­ka
 • Future Shop, Best Buy, Vision, SX Car­go – elek­tron­i­ka, fotoa­pará­ty

Restau­race:

 • Bistro Dan­sk s česk­ou kuchyní, 63 Sher­brook St, (204) 775‑5662
 • Ve Win­nipegu najdete různé kanad­ské nebo etnické restau­race. Dejte na doporučení přá­tel.

Divad­la a kina:

 • Prairie The­atre Exchange
 • Gas Sta­tion The­atre
 • Walk­er The­atre
 • Kina najdete v cen­trech kde je sout­sřeďeno něko­lik kin.

Záčátky v Kanadě

Záčátky v Kanadě jsou vel­mi těžké: Nová kra­ji­na, nové prostředí, nový jazyk, noví lidé, nové prob­lémy atd. Mohou při­jít dep­rese, stresy, špat­né poc­i­ty, to vše je první fáze usazení se a trvá při­b­ližně 6 měsíců. Záleří na Vás. Máte-li prá­ci s trvalým příjmem, jde vše snad­něji. Pokud při­jdete do Kanady bez dříve sjed­naného změst­nání a jste zav­is­lí na pod­porách, pak je Vaše situ­ace vel­mi stressová a bude Vaše zařazení do eko­nom­ick­ého pro­ce­su trvat pod­stat­ně déle. Známí nebo kamará­di Vám určite pomo­hou, ale ne trvale!
V Kanadě je každý s každým roven – všich­ni odněkud přišli. To je výho­da vůči jiným zemím, kde Vám mohou dávat naje­vo Váš cizi­necký původ.

Pře­jeme Vám mno­ho úspěchů a šťast­ný živ­ot ve Vaší nové zemi – Kanadě.

České s sloven­ské sdružení v Kanadě – poboč­ka Win­nipeg