Informace pro nově příchozí do Vancouveru v Kanadě

Základní kontaktní informace

Česká Repub­li­ka žád­né zas­toupení ve Van­cou­veru momen­tal­ně nemá.
Adresa nejbližšího konzulá­tu Sloven­ské repub­liky:
 • Hon­orárný konzulát Slovenskej repub­liky
  200 – 247 Abbott St.,Vancouver, B.C.,V5Z 1E4
  Tel. (604)682‑0991; www.slovakia.org
  Úřed­né hodiny: Utorok 14:00 – 16.00 a Štvr­tok 10:00 – 12:00
Adresa, tele­fon a e‑mail kon­takt na odbočku a předse­du:
 • Van­cou­ver Branch of Czech & Slo­vak Asso­ci­a­tion of Cana­da
  797–916 West Broad­way
  Van­cou­ver, B.C.
  V5Z 1K7
V pří­padě nut­nos­ti kon­tak­tu­jte pana Milose Zacha, předse­du naší pobočky.
Phone: 604.876‑8534,
Další infor­ma­ce na webové stránce — www.cssk.ca
České a sloven­ské orga­ni­zace a spolky: Divad­lo za rohem — www.divadlozarohem.ca

Informace o městě

 • ofi­ciál­ní webová strán­ka měs­ta: www.vancouver.ca
 • Poli­cie a poho­tovost — Volání v nouzi, požár, ohrožení živ­ota — čís­lo plat­né pro celou Kanadu: 911
 • Nejbližší letistě, železniční stan­ice a auto­busový ter­minál:
  Van­cou­ver Inter­na­tion­al Air­port (YVR), www.yvr.com
  Abbots­ford Inter­na­tion­al Air­port (YXX), www.abbotsford.ca
 • Translink BCwww.translink.ca — veře­jná dopra­va v Metro Van­cou­ver
 • www.tripplanning.translink.b.c.ca — infor­ma­ce o ces­tování měst­ský­mi auto­busy, vlaky, lod­mi, na kole a pěšky.
 • Sky­Train — Expo a Mil­le­ni­um Line spo­ju­je Van­cou­ver se Sur­rey a Burn­a­by,
 • Cana­da Line spo­ju­je Rich­mond a Van­cou­ver Inter­na­tion­al Air­port
 • SeaBus — spo­ju­je Sev­erní a Západ­ní Van­cou­ver
 • www.bcferries.com — lod­ní spo­jení mezi Van­cou­ver, Van­cou­ver Island s okol­ní­mi ostro­vy
Přík­lad cen auto­busové dopravy:
Week­days from start of ser­vice to 6:30 p.m.
 • 1 Zone $2.50 $1.75
 • 2 Zone $3.75 $2.50
 • 3 Zone $5.00 $3.50
Week­days after 6:30 p.m. and all day Sat­ur­day, Sun­day and Hol­i­days
All Zones $2.50 $1.75
Handy­DART
 • 1 Zone $2.50
 • 2 Zone $2.50
 • 3 Zone $3.75
 • 4 or more Zones $5.00
Den­ní jíz­den­ka (Dai­ly Pass):
Day Pass­es (Zone Adult Con­ces­sion) — Celý a každy den
Všech­ny zony $9.00 $7.00
Měsíční jíz­den­ka (Month­ly Pass):
Fare­Cards
Adult Com­mute Sav­ings* Con­ces­sion**
 • 1 Zone $81 $19 $46.50
 • 2 Zone $110 $40 $46.50
 • 3 Zone $151 $49 $46.50
 • West Coast Express: www.westcoastexpress.com — 601 Cor­do­va St W, Van­cou­ver — (604) 488‑8906 Den­ní vlakové spo­jení mezi Mis­sion a Van­cou­ver
 • Grey­hound Bus Ter­mi­nal: spo­ju­je com­mu­ni­ty v B.C. a v Kanade www.greyhound.ca ‑1150 Sta­tion St., Van­cou­ver, (604) 683‑8133
 • VIA RAIL– Train Sta­tion: www.viarail.ca — 1100 Sta­tion St., Van­cou­ver — (604) 640‑3700
Mapy a infor­ma­ce o dopravní situaci ve městě možno najít ve většině obchodů i zadar­mo v infor­mačních cen­trech v obchod­ních středis­cích (malls).
Vysoké školy a uni­ver­si­ty:

Pro zařazení se do sociálního a pracovního systému, nový přistěhovalec si musí zařídit následující

 • Social Insur­ance Num­ber
 • Pra­cov­ní úrad
 • Pří­davky na děti
 • Health Card
Infor­ma­ce obdržíte na:
 • Van­cou­ver Ser­vice Cana­da Cen­ter 125 10th Avenue East Van­cou­ver, British Colum­bia, V5T1Z3
 • Fras­er Street Ser­vice Cana­da Cen­ter 4242 Fras­er Street Van­cou­ver, British Colum­bia V5V4G2
 • Sin­clair Cen­ter Ser­vice Cana­da Cen­ter 757 Hast­ings Street West Van­cou­ver, British Colum­bia, V6C1A1
 • North Shore Ser­vice Cana­da Cen­ter 221 Esplanade West North Van­cou­ver, British Columbia,V7M3N7
 • Burn­a­by Ser­vice Cana­da Cen­ter 3480 Gilmore Way Burn­a­by, British Colum­bia, V5G4Y1
 • Rich­mond Ser­vice Cana­da Cen­ter 5611 Cooney Road Rich­mond, British Colum­bia, V6X3J6
 • http://www.servicecanada.gc.ca
Řidičský průkaz je jed­ním z nejdůležitějších průkazů. Je rovno­cený české­mu nebo sloven­ské­mu občan­ské­mu průkazu. Každý dospělý občan by měl mít řidičský průkaz (dri­ver licence) a to jake­hoko­liv stup­ně. Pokud nejste řidičem, můžete si dát vys­tavi dri­ver licence for iden­ti­fi­ca­tion, nebo jen „learn­ing per­mit“
Uznání evrop­ského mez­inárod­ního řidičáku propadá po třech (90 dnech) měsících v B.C. K získání B.C. Dri­ver Licence musíte pro­jít písem­nou a jízd­ní zkoušk­ou.
Infor­ma­ce o získání řidičského průkazu, pojištění vozid­la a další infor­ma­ce najdete na: www.icbc.ca
Pojištění auta, domu, majetku (doporuču­jeme): Cana­di­an Direct Insur­anace
Navštívte něko­lik pojišťoven, zepte­jte se známých a porovne­jte nabíd­ky!
Jazykové kurzy, doporučená jazyková ško­la nebo ESL kurzy: Lan­guage Instruc­tions for New­com­ers to Cana­da (LINC) — http://www.servicecanada.gc.ca
Pod­po­ra na školku, kde žádat: Child Health Care Ben­e­fit: http://www.servicecanada.gc.ca
Immi­grant Ser­vices Soci­ety of BC: www.issbc.org 333 Ter­mi­nal Avenue Van­cou­ver, BC V6A 2L7 (604) 684‑2504
Inter­net surf­ing zdar­ma: Vešk­eré měst­ské kni­hovny

Vhodné služby krajanů (domluvíte se mateřštinou)

Real­it­ní agen­ti: Milan (Milano) Mikuli­ca — Licensed Real­tor & Com­put­er Con­sul­tant: 861 West­view Cres­cent North Van­cou­ver, BC, V7N 3X9 Cell# 778–999-8885
Real­it­ní služ­by: — prodej / koupe nemovi­tosti Poc­i­ta­cove sluz­by: — vol­ba poc­i­tacu / soft­ware — poraden­stvi
Eva Rind Real­tor with TRG Real­ty www.evarind.ca ph.778. 322‑4900
Pojišťo­vací agen­ti: český/slovenský agent není k dis­pozi­ci
Lékaři: Dr. Vik­tor New­man 809 West 41 Avenue Van­cou­ver, BC V5Z 2N6 Ph. (604) 261‑7521
Den­tisté: Dr. Ziva Sum­balo­va-Kikuchi 602‑1200 Bur­rard St., Van­cou­ver, B.C. V6Z 2C7 Ph. 604. 687‑1708
Oph­tal­mol­o­gist: český/slovenský oční lékař není k dis­pozi­ci
Právní­ci: český/slovenský právnik není k dis­pozi­ci
Prodej aut: český/slovenský obchod­ník s auty není k dis­pozi­ci
Roční přiznání příj­mu, daně musí být zaslány kaz­doročně do konce dub­na.
Účet­ní a zejmé­na daňový servis kra­janům v českém (anglick­ém) jazyce:
Ing. Blan­ka Jecminko­va — Parkview Man­age­ment Ser­vices Ltd. 1616 Stel­la Place Port Coquit­lam BC, V3C 2R3 ph 604–468-1170 fax 604–468-8859
Ostat­ní služ­by: použi­jte inter­ne­tove­ho tele­fon­ního sez­na­mu “Yel­low Pages”.

Výdaje

Měsíční výda­je pro 3‑člennou rod­inu (při­b­ližně, výda­je záleží také na nárocích rodiny):
Potraviny a drogerie: $600
Proná­jem 3‑pokojového bytu: $1500-$2000
Proná­jem 4‑pokojového domku: $2000 — $3000
Topeni, el.energie, voda, tele­fon, TV, Inter­net: $350-$500
Ben­zin: $150-$300
Pojištění auta: povin­né ručení $350-$600, celá pojist­ka $1200-$3000 za rok
Škol­ka pro 1 dítě: $400 — $800
Měst­ská dopra­va (měsíční před­plat­né): $85
Zdravot­ní pojištění: Med­ical Ser­vice Plan (MSP)pojisteni je povinne pro trvale oby­vatele, infor­ma­ce na www.health.gov.bc.ca
Pripo­jištění Blue Cross $100-$500 měsic­ne — www.pac.bluecross.ca
Daně — Har­mo­nized Sales Tax (HST) — 12%
Min­imál­ní mzda plat­ná v provincii: $8.75/hod — Kveten 2011 www.labour.gov.bc.ca

Doporučujeme krajanské (i jiné) obchody, divadla, kina

 • Obchody vše­ho druhu najdete sous­treděny v nákup­ních cen­trech a pasážích zvaných MALL.
 • Nejznámější ve Van­cou­veru je Pacif­ic Cen­ter Mall a Oakridge Cen­ter
 • Sev­erni (North) Van­cou­ver — North and South Park Roy­al, Capi­lano Mall, Lynn Val­ley Mall
 • Burn­a­by — Lpugheed Mall, Brent­wood Cen­ter, Metro­town
 • Rich­mond — Lons­dale Mall, Rich­mond Cen­ter, Ikea
 • Sur­rey — Sur­rey Mall
Obchody s potrav­ina­mi:
 • Real Cana­di­an Super­store — celkem lev­ný
 • Save On Foods — dobrý výběr, ceny se musí sle­dovat
 • Safe­way — potraviny
 • Super­store — potraviny
 • No Frills — lev­nější potraviny (někdy)
 • T&T – čín­ský super­store, lev­ne­jsi maso, vse z Ciny a cin­sky
 • Dol­lara­ma — vše za 1–2 dolary
 • Cost­co — musí se kupo­vat ve velkém množství, aby byla nějaká sle­va, člen­ství $60 ročně
 • Com­mer­cial Dri­ve — vynika­jící peči­vo, salámy, koření, ovoce a zelen­i­na, sýry, fes­tiv­i­ty — lev­né
Obchod­ní domy (Depart­ment Stores):
 • Sears — v každém mal­lu
 • The Bay – v každém mal­lu
 • Zellers – lev­ný, v každém mal­lu
 • Wal­mart – obchod se vším všudy, není nejlevne­jší
 • Win­ners — lev­ne­jší obchod s kla­sick­ým výběrem oděvů, bot, domácích potřeb
 • a mno­ho jiných obchod­ních domů ve Van­cou­ver a okolí
Staveb­ní, kance­lařské a tech­nické obchody:
 • Home Depot, Totem, Rona, Home Hard­ware – staveb­niny a vše co potře­bu­jete v domác­nos­ti
 • Sta­ples – vše pro kanceláře, počí­tače a jiná kancelářská tech­ni­ka
 • Future Shop, Best Buy, Vision, SX Car­go – elek­tron­i­ka, fotoa­pará­ty
 • Ikea – nábytek,
 • Home Sense — domácí potře­by, nábytek, koberce
Restau­race:
 • Sloven­ská restau­race: EUROPEAN RESTAURANT DANUBE — 3701 Hast­ings Street #102A (Cor­ner of Hast­ings & Boundary)Burnaby, BC = dom­lu­víte se sloven­sky i česky.
 • EUROPEAN RESTAURANT DANUBE, Phone: 604.877.1949
Divad­la a kina:
 • Divad­lo za rohem — www.divadlozarohem.ca
 • Queen Eliz­a­beth The­atre — Van­cou­ver Opera and Bal­let BC
 • Orpheum — Van­cou­ver Sym­pho­ny Orches­tra
 • Van­cou­ver Play­house — Play­house The­atre Com­pa­ny, Van­cou­ver Recital Soci­ety, Friends of Cham­ber Music and Dance­House.
 • Arts Club The­atre — dobrý výběr zábavných her
 • Water­front The­atre — dobrý výběr zábavných her
 • Buskers — pouliční muzikan­ty je možno najít na Granville Island a také v cen­tru Van­cou­veru
 • Kina najdete na: http://www.cinemaclock.com/bri/Vancouver-movie-theatres.html
České a Sloven­ské časopisy:
 • ZPRAVODAJ — časopis vydá­vaný 6x ročně pro Čechy a Slováky
 • časopis Slo­vo z Brit­ské Kolumbie — www.Sk-bc.ca
Církevní služ­by:
 • Sts. Cyril and Method­ius Slo­vak Parish 472 Eighth Ave E, New West­min­ster, BC V3L 4L2
 • Christ Church Cathe­dral Van­cou­ver 690 Bur­rard Street Van­cou­ver, BC V6C 2L1
 • Holy Rosary Cathe­dral Van­cou­ver 646 Richards St. Van­cou­ver, B.C. V6B 3A3
 • Češi nema­jí ve Van­cou­veru církevní zas­toupení.

Záčátky v Kanadě

Záčátky v Kanadě jsou vel­mi těžké: Nová kra­ji­na, nové prostředí, nový jazyk, noví lidé, nové prob­lémy atd. Mohou při­jít dep­rese, stresy, špat­né poc­i­ty, to vše je první fáze usazení se a trvá při­b­ližně 6 měsíců. Záleří na Vás. Máte-li prá­ci s trvalým příjmem, jde vše snad­něji. Pokud při­jdete do Kanady bez dříve sjed­naného změst­nání a jste zav­is­lí na pod­porách, pak je Vaše situ­ace vel­mi stressová a bude Vaše zařazení do eko­nom­ick­ého pro­ce­su trvat pod­stat­ně déle. Známí nebo kamará­di Vám určite pomo­hou, ale ne trvale! V Kanadě je každý s každým roven – všich­ni odněkud přišli.
Pře­jeme Vám mno­ho úspěchů a šťast­ný živ­ot ve Vaší nové zemi – Kanadě.
České s sloven­ské sdružení v Kanadě – poboč­ka Van­cou­ver