Informace pro nově příchozí do Ottawy v Kanadě

Základní kontaktní informace

Měs­to Ottawa se nachází ve východ­ní části provin­cie Ontario a hraničí na severu s městem Gatineau v provincii Que­bec. Souměstí je rozděleno řek­ou Ottawa. V roce 2001 byla spo­je­na měs­ta sousedící s Otta­wou — Cum­ber­land, Glouces­ter, Goul­bourn, Kana­ta, Nepean, Osgoode, Rideau, Rock­cliffe Park, Vanier, and West Car­leton a bylo tak vytvořeno nynější měs­to Ottawa o rozloze 2760 čtverečních kilo­metrů s počtem oby­va­tel necelého mil­ionu.
Podob­ně tak tomu bylo i v městě Gatineu, které vzniklo spo­jením měst Hull, Gatineau, Aylmer, Buck­ing­ham a Mas­son-Angers. Měs­to Gatineau má něco přes 300 tisíc oby­va­tel. Měs­to Gatineau se nac­hazí v regionu Outaouais . Spolu s Otta­wou pak tvoří region který se nazývá Nation­al Cap­i­tal Region a má asi 1,2 mil. oby­va­tel. Doporuču­jeme nově pří­chozím aby se obeznámili s názvy měst jako Kana­ta, Nepean, Hull, Aylmer a nebo Orleans. Přesto že dnes již ofi­ciál­ně neex­is­tu­jí, jsou mezi oby­vateli běžně používá­na a stále i udává­na na adresách.

Adresa Velvys­lanectví ČR251 Coop­er Street, Ottawa, Ontario, Cana­da K2P 0G2

Úřed­ní hodiny jsou pondělí až čtvrtek 8.00 — 17.00, pátek 8.00 — 14.30. Úřed­ní hodiny pro veře­jnost na konzulárním úseku jsou pondělí až pátek 9.00 — 12.00. Tel. 613 562 3875, fax. 613 562 3878, email:
V pří­padě nouze je možné kon­tak­to­vat poho­tovost­ní konzulární linku na tel. 613 794 2277

Adresa velvys­lanectví SR:

Veľvys­lanect­vo Slovenskej repub­liky v Ottawe
50 Rideau Ter­race, K1M 2A1 Ottawa, Ontario, Kana­da
Tel.: 001613749 4442
Fax: 001613749 4989
Email:

Úrad­né hodiny veľvys­lanect­va sú v pra­cov­ných dňoch od pon­del­ka do štvrt­ka od 08:00 hod. do 16:15 hod., v pia­tok od 08:00 do 15:00 hod. miest­ne­ho ottawského času.
Mimo úrad­ných hodín fun­gu­je stála služ­ba (613 749 4442), na ktorú je možné volať len v naliehavých a súrnych prí­padoch.

Adresa a e‑mail kon­tact nejbližší pobočky ČSSK:

Ottawa Branch of Czech & Slo­vak Asso­ci­a­tion of Cana­da
P.O. Box 1507
Man­otick, Ontario
K4M 1L4
Email:

V pří­padě nut­nos­ti kon­tak­tu­jte Láďu Kubá­ta, predse­du pobočky tel: 613 834 9913.

Informace o městě

 • Ofi­ciál­ní webové stránky měs­ta: www.ottawa.ca
 • Poli­cie — Volání v nouzi, požár, ohrožení živ­ota — čís­lo plat­né pro celou Kanadu: 911
 • Nejbližší letistě, železniční stan­ice a auto­busový ter­minál, adresy:
  Ottawa Inter­na­tion­al Air­port
  1000 Air­port Park­way Pri­vate
  Ottawa, Ontario
  K1V 9B4
  www.ottawa-airport.caNádraží: Via Rail
  200 Trem­blay Road
  Ottawa,ON
  K1G 3H5,Canada
  www.viarail.ca/en/stations/ontario/ottawaAuto­busové nádraží mez­iměst­ské dopravy:
  Ottawa Cen­tral Sta­tion
  265 Cather­ine Street, between Kent Street and Lyon Street
  www.ottawacentralstation.com

Mapa a dopravní situ­ace ve městě
Mapu měs­ta je možné zak­oupit v sko­ro v každé ben­zínce, knihku­pectví a večerce. Pokud máte příst­up k netu tak můžete použít násle­du­jící odkaz jako výchozí bod: Mapu měs­ta Pokud máte auto­mo­bil, kupte si GPS. Ušetří vám spous­tu frus­trací a je tu k dostání za méně než 100 dolarů.

Pokud auto nemáte budete asi použí­vat auto­busy OC Trans­po Jízd­né je $3,25 a $4,25 za expres­né auto­bus. Jíz­denky (bus tick­ets) které vám ušetří od 5 do 30 pro­cent ceny je možné koupit v mno­hých prode­jnách jako je tře­ba Shop­ers Drug Mart. Cena měsíčního jízd­ného je násle­du­jící: Reg­u­lar $94.00 Express $116.00 Rur­al Express $145.00 Webová strán­ka OC Trans­po kde naleznete všech­ny potřeb­né infor­ma­ce je www.octranspo.com

Pokud plánu­jete bydlet a nebo pra­co­v­at v Gatineau doporuču­jeme vyh­le­dat infor­ma­ce na stránkách www.uottawa.ca.

 • Car­leton Uni­ver­si­ty
  Adresa: 1125 Colonel By Dri­ve, Ottawa, ON, Cana­da K1S 5B6. Tel: 613 520 2600. Webové stránky: www.carleton.ca.
 • Algo­nquin Col­lege
  Adresa: 1385 Woodroffe Avenue, Ottawa, Ontario, Cana­da, K2G 1V8. Tel: 613–727-4723. Webové stránky: www.algonquincollege.com.
 • Více infor­ma­cí o všech školách naleznete na webové stránce www.relocatecanada.com/ottawa/educate.html.

Pro zařazení se do sociálního a pracovního systému, nový přistěhovalec si musí zařídit následující

 

 • Social Insur­ance Num­ber — infro­mace jak získat SIN naleznete zde: SIN Info
 • Health Card (OHIP card) — infro­mace jak získat OHIP kar­tu naleznete zde: OHIP Info
  V pří­padě že se rozhod­nete bydlet ve městě Gatineau musíte si zažá­dat o zdravot­ní kar­tu v provincii Que­bec.

Řidičský průkaz je jed­ním z nejdůležitějších doku­men­tů. Je rovno­cený české­mu nebo sloven­ské­mu občan­ské­mu průkazu. Každý dospělý občan by měl mít řidičský průkaz (dri­ver licence). Nový oby­va­tel Ontaria musí po 60 dnech poby­tu získat ontar­i­jský řidičák. Pokud Ontario hodláte pouze navštívit, lze použí­vat mez­inárod­ní řidičský průkaz. Každý nový res­i­dent musí udělat psaný test a jízdy. Infro­mace naleznete zde: Dri­ver Licence Info. Auto­mo­bil použí­vaný v provincii musí být pojištěn. V pří­padě že se rozhod­nete bydlet ve městě Gatineau musíte si zažá­dat o řidičský průkaz a pojištění auta v provincii Que­bec.

Sez­nam škol a orga­ni­za­cí posky­tu­jící jazykové kurzy a jiné služ­by pro pří­chozí

 • Algo­nquin Col­lege
  1385 Woodroffe Avenue, Ottawa, ON, K2G 1V8, Tel.: 613–727-4723, Fax: 613–727-7757
  Posky­tu­je: Lan­guage train­ing, job-spe­cif­ic lan­guage train­ing, job search help.
 • Catholic Immi­gra­tion Cen­tre
  219 Argyle Avenue, suite 500, Ottawa, ON, K2P 2H4, Tel.: 613–232-9634, Fax: 613–232-3660
  Posky­tu­je: Gen­er­al help, job-spe­cif­ic lan­guage train­ing, job search help, vol­un­teer with new­com­ers.
 • Catholic Immi­gra­tion Cen­tre Recep­tion House
  204 Botel­er Street, Ottawa, ON, K1N 5A7, Tel.: 613–232-9634, Fax: 613–232-3660
  Posky­tu­je: Help for gov­ern­ment-assist­ed refugees.
 • Cen­tre des ser­vices com­mu­nau­taires Vanier
  290 Dupuis Street, Ottawa, ON, K1L 7H9, Tel.: 613–744-2892, Fax: 613–749-2902
  Posky­tu­je: Gen­er­al help
 • Con­seil des écoles publiques de l’Est de l’On­tario (CEPEO)
  2445 St.Laurent Boule­vard, Ottawa, ON, K1G 6C3, Tel.: 613–742-8960, Fax: 613–742-1012
  Posky­tu­je: Lan­guage train­ing
 • Immi­grant Women Ser­vices Ottawa
  Suite 400, 219 Argyle Avenue, Ottawa, ON, K2P 2H4, Tel.: 613–729-3145, Fax: 613–729-9308
  Posky­tu­je: Gen­er­al help, job search help
  Jew­ish Fam­i­ly Ser­vices of Ottawa
  Suite 301, 2255 Car­ling Avenue, Ottawa, ON, K2B 7Z5, Tel.: 613–722-2225, Fax: 613–722-7570
  Posky­tu­je: Gen­er­al help, job search help
 • La Cité Col­lé­giale
  801 Avi­a­tion Park­way, Ottawa, ON, K1K 4R3, Tel.: 613–742-2475, Fax: 613–742-2481
  Posky­tu­je: Lan­guage train­ing, job-spe­cif­ic lan­guage train­ing
 • Local Agen­cies Serv­ing Immi­grants — World Skills
  Suite 300, 219 Argyle Avenue, Ottawa, ON, K2P 1H4, Tel.: 613–233-0453, Fax: 613–232-1757
  Posky­tu­je: Gen­er­al help, job-spe­cif­ic lan­guage train­ing, job search help
 • Ottawa Car­leton Dis­trict School Board
  440 Albert Street, Ottawa, ON, K2H 6L3, Tel.: 613–239-2795
  Posky­tu­je: Lan­guage train­ing
 • Ottawa Catholic School Board
  570 West Hunt Club Road, Ottawa, ON, K2G 3R4, Tel.: 613–224-2222, Fax: 613–224-9253
  Posky­tu­je: Lan­guage train­ing
 • Ottawa Com­mu­ni­ty Immi­grant Ser­vices Orga­ni­za­tion
  959 Welling­ton Street West, Ottawa, ON, K1Y 2X5, Tel.: 613–725-0202, Fax: 613–725-9054
  Posky­tu­je: Gen­er­al help, lan­guage train­ing, job-spe­cif­ic lan­guage train­ing, job search help
 • Ottawa Pub­lic Library
  120 Met­calfe Stree, Ottawa, ON, K1P 5M2, Tel.: 613–580-2424, Fax: 613–236-0732
  Posky­tu­je: Gen­er­al help, job search help
 • YMCA/YWCA Ottawa Car­leton
  240 Cather­ine St. Suite 308, Ottawa, ON, K2P 2G8, Tel.: 613–238-5462, Fax: 613–788-5051
  Posky­tu­je: Gen­er­al help, lan­guage assess­ment cen­tres, lan­guage train­ing, job search help.
  Inter­net surf­ing je zdar­ma v každé kni­hovně.

Vhodné služby krajanů (domluvíte se mateřštinou) ve městě:

Pojišťo­vací agen­ti: český není k dis­pozi­ci

Lékaři:
S lékaři je v Ottawě a v Ontáriu celkově prob­lém. Není jich dostatek, takže najít dok­to­ra bude velice obtížné. Na násle­du­jících stránkách se můžete pokusit najít lékaře www.cpso.on.ca/docsearch. V pří­padě že potře­bu­jete přesto lékařsk­ou pomoc vyh­le­dat, doporuču­jeme navštívít “Walk-in clin­ic”. Neočekáve­jte ovšem nějak­ou přehnanou péči. Na klin­ice vás sice ošetří, ale neb­u­dou vás nijak dlouhodobě léčit. Na klinikách a v nemoc­níc­ních poho­tovostích se v pří­padě že nejde o živ­ot čeká a čeká mno­hdy I mno­ho hodin. Doporuču­jeme si vzít s sebou kni­hu na čtení.
Infor­ma­ce jak najít nejbližší kliniku naleznete zde: www.hco-on.ca/English/search/.
Den­tisté: český zub­ní lékař: lékař není k dis­pozi­ci
Oph­tal­mol­o­gist: český oční lékař není k dis­pozi­ci

Právní­ci: neni k dis­posi­ci
Doprav­ci: český dopravce není k dis­pozi­ci
Prodej a opravy aut: G&G Auto, Import Car Cen­tre

Potraviny: V Ottawě I v Gatineau je mno­ho různých super­mar­ketů s velice pestrým výběrem potravin vše­ho druhu. Nejrozšířenější je asi Metro, obchody Basic mají lev­nější zboží. Pokud máte vám nevadí nakupo­vat větší množství, vyplatí se vám člen­ství v Cost­co. Ostat­ní služ­by: použi­jte tele­fon­ního sez­na­mu Yel­low Pages a nebo netu k vyh­ledání určité služ­by.

Výdaje

Měsíční výda­je pro 3‑člennou rod­inu (při­b­ližně, výda­je záleží také na nárocích rodiny):
Potraviny a drogerie: $600
Proná­jem 3‑pokojového bytu: $1000-$1600
Proná­jem 4‑pokojového domku: $1300 — $2000
Topeni, el.energie, voda, tele­fon, TV, Inter­net: $350-$500
Ben­zin: $150-$300
Pojištění auta: celá pojist­ka $1000-$3000 za rok
Škol­ka pro 1 dítě: $600 — $1200
Měst­ská dopra­va (měsíční před­plat­né): min $94
Daně, HST 13%
Min­imál­ní mzda plat­ná v provincii: $10.25/hod

Doporuču­jeme kra­jan­ské (i jiné) obchody a pod­niky:

Bank Street Sausage and Deli, 920 Bank St.,Ottawa, ON K1V 7Z8 Tel. 613 521 5557 – v tom­to obchodě naleznete výborné uzeniny a spe­cial­i­ty dovezené z ČR. www.banksausagedeli.com

Záčátky v Kanadě

jsou vel­mi těžké, je tomu tak i v Ottawě. Kana­da je překrás­ná a její oby­vatelé větši­nou přátelští a rovní. Podrazáctví a neplnění slibů se tady moc neprovozu­je. To poznáte pokud nezaplatíte nějaký účet, nemusí být ani velký. Lidem se tu větši­nou věří, tedy pokud tu víru v sebe nezradíte. Nová země sebou ovšem při­nese i nové prob­lémy a bude jich dostatek. Nový jazyk, hledání vhod­ného oby­dlí, práce a pro něko­ho i stu­dené, depre­sivní zimy. Známí a kamará­di vám v Kanadě pomo­hou, nečeke­jte ovšem pomoc peněžní, pro­tože to zaprvé v Kanadě není zvykem a zadruhé vaši kamará­di se zde musí starat o sebe a své rodiny. Přestože v Kanadě si je každý s každým roven, poznáte že jsou i tady skupiny které jsou si vice rovny. Vzh­le­dem k tomu že se Ottawa nachází na hrani­ci Ontaria a Que­be­cu mno­ho zaměst­na­vatelů se snaží pref­er­enčně zaměst­ná­vat bilin­gual­ní zaměst­nance. Čas­to se pak stává že znalost fran­coužštiny je nadřazena ostat­ní kval­i­fikaci. Stačí si zažá­dat o prá­ci ve fed­erál­ní insti­tu­ci a nebo i miz­erný “job” pro­davače “hadrů” v napůl fran­couzsky mlu­ví­ciím Orleans aby jste pochopili že i tady může docházet k diskrim­i­naci. Bude jen na vás jak se s tím vyrovnáte. Pře­jeme Vám v Kanadě štěstí.

České s sloven­ské sdružení v Kanadě – poboč­ka Ottawa