Informace pro nově příchozí do Kanady

(strán­ka je průběžně aktu­al­i­zová­na)

Podrob­né infor­ma­ce obdržíte kliknutím na níže uve­dené odkazy:

Proč se stát člen­em Českého a sloven­ského sdružení v Kanadě?

 

Přihláška za člena Českého a slovenského sdružení
v Kanadě

Přih­lášku vyplňte a vytiskněte!

Člen­em ČSSK se může stát oso­ba starší 18 let, českého nebo sloven­ského půvo­du, nebo rod­iný přís­lušník jakéko­liv jiné národ­nos­ti s trvalým bydlištěm v Kanadě. Pokud vyplňu­jete přih­lášku pro více členů, prosíme vyplňte ji pro každého čle­na jed­notlivě!
Člen­ské příspěvky jsou $20.00 ročně bez ohle­du na věk, nově pří­chozí první rok zdar­ma.

Šek vys­tavte na Czech and Slo­vak Asso­ci­a­tion of Cana­da!
Po odeslání for­muláře vám dorazí e‑mailem vyplněná přih­láš­ka. Tu prosíme vytiskněte a s přiloženým šekem zašlete na adresu přís­lušné pobočky!
Kon­tak­ty na jed­notlivé pobočky naleznete zde.