Informace pro nově příchozí do Edmontonu v Kanadě

Základní kontaktní informace

Adresa, tel., web, e‑mail kon­tact nejbližší pobočky ČSSK, kdy a kde se člen­ové schaze­jí:

 • Edmon­ton Branch of Czech & Slo­vak Asso­ci­a­tion of Cana­da
 • Kon­tact e‑mail 
 • Naše poboč­ka využívá pros­to­ry v Riverdale Com­mu­ni­ty Hall — 9231 — 100 Ave., Edmon­ton. Sle­du­jte infor­ma­ce na webové stránce, kdy se koná nějaká akce pobočky!
 • webová strán­ka: www.cssk.ca (Na této webové stránce najdete odkaz pro pobočku ČSSK Edmon­ton. Sle­du­jte infor­ma­ce!)

Adresy, tel., web, e‑mail jiných českých nebo sloven­ských kra­jan­ských orga­ni­za­cí a spolků ve městě:

 1. Czechoslo­vak Soci­ety of Arts and Sci­ences of Alber­ta
  P.O. Box 52140, Edmon­ton, AB T6G 2T5
  webová strán­ka: www.svu-edmonton.org
 2. Slo­va­kia (sloven­ská orga­ni­zace)
  webová strán­ka: http://www.slovakiaedmonton.com
  Peter Lilko,

Informace o městě Edmonton

 • Ofi­ciál­ní webová strán­ka měs­ta: www.edmonton.ca
 • Poli­cie — Volání v nouzi, požár, ohrožení živ­ota — čís­lo plat­né pro celou Kanadu: 911
 • Nejbližší letistě, železniční stan­ice a auto­busový ter­minál, adresy:
  Edmon­ton Inter­na­tion­al Air­port (YEG), www.flyeia.com kromě toho má Edmon­ton letiště pro malá letad­la v cen­tru měs­ta.
  Grey­hound Bus Ter­mi­nal: EDMONTON BUS DEPOT 1, 10324 — 103RD ST, Edmon­ton
  http://www.greyhound.ca/home/
  VIA – Train Sta­tion: 12360–121 Street NW, Edmonton,AB, T5L 5C3,
  http://www.viarail.ca/en/stations/rockies-and-pacific/edmonton
 • Mapa a dopravní situ­ace ve městě, kde koupit:
  Mapu měs­ta a jeho dopravní situ­ace dostanete u každé ben­zi­nové stan­ice Ve měste je veře­jná dopra­va auto­busy (ETS) nebo metrem (LRT). Cena jízd­ného $3.25, měsíční BUS PASS $83.50, lze koupit v Shop­pers Drug Mart. Jiz­denky platí pro LRT i BUS, jsou nepřes­tup­né.

Hlavní školy a uni­ver­si­ty

 • Uni­ver­si­ty of Alber­ta, 114 St — 89 Ave, Edmon­ton
 • Grant McE­wan Uni­ver­si­ty 10700 — 104 Avenue, Edmon­ton
 • North­ern Alber­ta Insti­tute of Tech­nol­o­gy, 11762 — 106 St, Edmon­ton a mno­ho dalších.

Pro zařazení se do sociálního a pracovního systému, nový přistěhovalec si musí zařídit následující:

 • Social Insur­ance Num­ber
 • Pra­cov­ní úřad
 • Pří­davky na děti
 • Health Card

Všech­ny tyto důležité infor­ma­ce obdržíte v budově Cana­da Place, Floor Main 9700 Jasper Avenue, Edmon­ton, web­site:
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/hr-display.cgi?rc=4754&ln=eng

Řidičský průkaz je jed­ním z nejdůležitějších průkazů. Je rovno­cený české­mu nebo sloven­ské­mu občan­ské­mu průkazu pouze k iden­ti­fikaci. Každý dospělý občan by měl mít řidičský průkaz (dri­ver licence) a to jakéhoko­liv stup­ně. Pokud nejste řidičem, můžete si dát vys­tavit dri­ver licence for iden­ti­fi­ca­tion, nebo jen „lern­ing per­mit“ Uznání evrop­ského mez­inárod­ního řidičáku po roce propadá a musíte pro­jít testem a jízd­ní zkoušk­ou. Poplatek je od 15 do 40 dolarů.
Alber­ta Motor Asso­ci­a­tion, 1220 109 St, Edmon­ton, web: http://www.ama.ab.ca

Pojištění auta, domu (doporuču­jeme): Cana­di­an Direct Insur­anace http://www.canadiandirect.com
Vždy navš­tivte něko­lik pojišťoven a porovne­jte nabíd­ky!

Jazykové kurzy, doporučená jazyková ško­la nebo ESL kurzy: vyberte si z nabíd­ky, web:
http://www.study-mexico.com/english/6/english-schools-edmonton.cfm

Překla­dy doku­men­tů, a pří­pad­ně výpo­moc s přípravou živ­o­topisu (resume), po dohodě provede: Dr. Peter Schu­bert, tel.: 780–430-1790, e‑mail:

Pod­po­ra na školku, kde žádat, adresa, tel.: viz. Cana­da Place
Child Health Care Ben­e­fit, adresa, tel.:viz. Cana­da Place
Immi­gra­tion Aid Soci­ety, pokud ve městě exis­tu­je, adresa, tel.: Edmon­ton Immi­grant Ser­vices Asso­ci­a­tion (EISA) http://www.eisa-edmonton.org/

Inter­net surf­ing zdar­ma: Každá kni­hov­na. Člen­ství za mírný poplatek.

Vhodné služby krajanů (domluvíte se mateřštinou) ve městě

Pojišťo­vací agen­ti: Lenka Lehn­er, 780–504-3158, česky

Lékaři:
Dr. Eva Patoc­ka, rodin­ná všeobec­ná lékař­ka, ordi­nace Devon Hos­pi­tal 780–987-4322 a v Edmon­tonu

Den­tisté: český zub­ní lékař není k dis­pozi­ci

Oph­tal­mol­o­gist: český oční lékař není k dis­pozi­ci

Právní­ci:
Michael Kraus, 780–426-5220, Emery-Jamieson LLP, 1700, 10235 — 101 Street NW Edmon­ton

Doprav­ci: český dopravce není k dis­pozi­ci

Prodej aut: český obchod­ník není k dis­pozi­ci

Roční přiznání příj­mu:
Provádí se každý rok do konce dub­na. Doporuču­jeme tyto agen­ty: HR Block, 10126 124 Street North­west, Edmon­ton — (780) 448‑2100, nebo jak­ouk­liv jinou pobočku HR Block

Ostat­ní služ­by: použi­jte tele­fon­ního sez­na­mu Yel­low Pages k vyh­ledání určité služ­by.

Výdaje

Měsíční výda­je pro 3‑člennou rod­inu (při­b­ližně, výda­je záleží také na nárocích rodiny):
Potraviny a drogerie: $1000
Proná­jem 3‑pokojového bytu: $1200–2000
Proná­jem 4‑pokojového domku: — $1800 a vice0
Topeni, el.energie, voda, tele­fon, TV, Inter­net: $350-$500
Ben­zin: $150-$300
Pojištění auta: povin­né ručení $350-$600, celá pojist­ka $1200-$3000 za rok
Škol­ka pro 1 dítě: $400 — $800
Měst­ská dopra­va (měsíční před­plat­né): $85
Zdravot­ní pojištění: v Albertě zdar­ma.
Pripo­jištění Blue Cross $100-$500 měs.
Daně: pouze GST (goods and ser­vices tax) 5% (ekvi­va­lent­ní české DPH)
Min­imál­ní mzda plat­ná v provincii: $8.80/hod http://employment.alberta.ca/SFW/998.html

Doporučujeme krajanské (i jiné) obchody, podniky, restaurace, kluby, kina

Obchody vše­ho druhu najdete sous­treděny v nákup­ních cen­trech a pasážích znaných MALL. Jsou to nákup­ní cen­tra pod jed­nou stře­chou s velký­mi parkovišti ve kterých můžete nakupo­vat celé hodiny. Nejznámější v Edmon­tonu je West Edmon­ton Mall, kde najdete kromě obchodu také plavecký bazén, hoke­jový sta­dion, kina, restau­race a velký zabavní park pro děti. Menší mal­ly jsou postave­ny v různých částech měs­ta.

Obchody s potrav­ina­mi:

 • Real Cana­di­an Super­store (No Name baleni (žluté) nejlevne­jší)
 • Save on Food, vyhod­né slevy pro duchod­ce
 • Safe­way, dražší
 • T&T – čín­ský super­store, dobrý řez masa, South and North site
 • Ital­ian Store – míva­jí i české zboží, např.: mouku, cukrovinky
 • Dol­lara­ma, vše na 1–2 dolary
 • Budapest Deli – chor­vatsko-maďarský obchod, české zboží, čaba­jky
 • Artis­tic Bake Shop – výborný žit­ný chléb a rohlíky
 • H&W – vyborný obchod se zeleni­nou, South and North site

Obchod­ní domy (depart­ment stores):

 • Sears — v každém mal­lu
 • The Bay – v každém mal­lu
 • Wal­mart – samostat­ný obchod amer­ick­ého sty­lu, lev­ný

Staveb­ní, kance­lařské a tech­nické obchody:

 • Home Depot, Rona, Home Hard­ware – staveb­niny a vše co potře­bu­jete v domác­nos­ti
 • Sta­ples – vše pro kanceláře, počí­tače a jiná kancelářská tech­ni­ka
 • Best Buy, Vision, elek­tron­i­ka, fotoa­paraty
 • Ikea – nabytek, dobrý bufet

Restau­race:
Bistro Pra­ha, 10117 101 St NW, Edmon­ton, 780–424-4218
V Edmon­tonu najdete různé kanad­ské nebo etnické restau­race. Dejte na doporučení přá­tel.

Divad­la a kina:

 • Citadel The­atre – hlavní divadel­ní scé­na ve městě
 • Win­speer Cen­tre – hudeb­ní divad­lo s nejlepší akustik­ou v sev­erní Americe
 • Jubilee Audi­to­ri­um – hudeb­ní divad­lo v uni­ver­sit­ním areálu.
 • Kina najdete v cen­trech Odeon, nebo Cin­emaPlex.

Záčátky v Kanadě

Záčátky v Kanadě jsou vel­mi těžké. Nová kra­ji­na, nové prostředí, nový jazyk, noví lidé, nové prob­lémy atd. Mohou při­jít dep­rese, stresy, špat­né poc­i­ty, to vše je první fáze usazení se a trvá při­b­ližně 6 měsíců. Záleří na Vás. Máte-li prá­ci s trvalým příjmem, jde vše snad­něji. Pokud při­jdete do Kanady bez dříve sjed­naného změst­nání a jste zav­is­lí na pod­porách, pak je Vaše situ­ace vel­mi stressová a bude Vaše zařazení do eko­nom­ick­ého pro­ce­su trvat pod­stat­ně déle. Známí nebo kamará­di Vám určite pomo­hou, ale ne trvale!

V Kanadě je každý s každým roven – všich­ni odněkud přišli. To je výho­da vůči jiným zemím, kde Vám mohou dávat naje­vo Váš cizi­necký původ.

Pře­jeme Vám mno­ho úspěchů a šťast­ný živ­ot ve Vaší nové zemi – Kanadě.

České s sloven­ské sdružení v Kanadě – poboč­ka Edmon­ton