Informace pro nově příchozí do Calgary v Kanadě

Základní kontaktní informace:

Adresa nejbližšího konzulá­tu ČR nebo SR:

Hon­orary Con­sulate Gen­er­al of the Czech Repub­lic in Cal­gary, Alber­ta
Mr. Jaroslav (Jer­ry) Jelínek, Hon­orary Con­sul Gen­er­al
Address: Suite 105, 10655 South­port Rd. SW, Cal­gary, AB, T2H 4Y1
Office hours: Wednes­day 2:00pm — 6:00pm by appoint­ment only
Juris­dic­tion: Alber­ta
Tele­phone: (403) 269 4924  Fax: (403) 259 4533
E‑mail:

Hon­orary Con­sulate of the Slo­vak Repub­lic
Dr. Eva Hadz­i­ma, Hon­orary Con­sul
Address: 450 Pine Creek Rd, Her­itage Point, AB, T1S 4J9
Tele­phone: (403) 266 2760  Fax: (403) 256 1413
E‑mail:

Adresa, tel., web, e‑mail kon­takt nejbližší pobočky ČSSK, kdy a kde se člen­ové schaze­jí:
Cal­gary Branch of Czech & Slo­vak Asso­ci­a­tion of Cana­da
P.O. Box 355, Cal­gary, Alber­ta T2P 2H9

V pří­padě nut­nos­ti kon­tak­tu­jte pana Vladimíra Mašatu, jed­natele naší pobočky.
Tele­phone: (403) 289 7244

Naše poboč­ka využívá pros­to­ry v Roy­al Cana­di­an Legion na adrese 755–40 St SE For­est Lawn
Tele­phone: (403) 272 5585, Cal­gary.

Sle­du­jte infor­ma­ce na webové stránce, kdy se koná nějaká akce pobočky! (webová strán­ka: www.cssk.ca)
Na této webové stránce najdete odkaz pro pobočku ČSSK Cal­gary. Sle­du­jte infor­ma­ce!

Adresy, tel., web, e‑mail jiných českých nebo sloven­ských kra­jan­ských orga­ni­za­cí a spolků ve městě:

Informace o městě

 • Ofi­ciál­ní webová strán­ka měs­ta Cal­gary: www.calgary.ca
 • Poli­cie — Volání v nouzi, požár, ohrožení živ­ota — čís­lo plat­né pro celou Kanadu: 911
 • Nejbližší letistě, železniční stan­ice a auto­busový ter­minál, adresy:
  Cal­gary Inter­na­tion­al Air­port (YYC), 2000 Air­port Rd NE, Cal­gary, AB T2E 6W5 — http: www.calgaryairport.com
 • Grey­hound Bus Ter­mi­nal:
  877 Grey­hound Way SW Cal­gary, Alber­ta T3C 3V8 1–800-365‑7147
 • Mapa a dopravní situ­ace ve městě, kde koupit: u každé ben­zi­nové stan­ice
 • Ve měste je veře­jná dopra­va auto­busy nebo light rail tran­sit (LRT), něco jako metro. Cena jízd­ného $2.75, měsíční BUS PASS $90.00, lze koupit v Shop­pers Drug Mart, Co-Op, Safe­way a spousty dalších obchodech. Jiz­denky platí pro LRT i BUS, jsou i pro přest­up a platí 90 min­ut.
 • Hlavní školy a uni­ver­si­ty:
  Uni­ver­si­ty of Cal­gary, 2500 Uni­ver­si­ty Dri­ve NW, Cal­gary, AB T2N 1N4 (403) 220‑5110
  Mount Roy­al Uni­ver­si­ty, 4825 Mount Roy­al Gate SW Cal­gary, Alber­ta T3E 6K6
  South­ern Alber­ta Insti­tute of Tech­nol­o­gy, 1301 16th Ave NW, Cal­gary, Alber­ta, CANADA T2M 0L4

 

Pro zařazení se do sociálního a systému, nový přistěhovalec si musí zařídit následující

 • Social Insur­ance Num­ber
 • Pra­cov­ní úřad
 • Pří­davky na děti
 • Health Card

Všech­ny tyto důležité infor­ma­ce obdržíte ve 4 úřadovnách Ser­vice Cana­da po městě. Jed­na je v budově Mall na 515 Mal­bor­ough Way — 36 Str. a Memo­r­i­al Dr., NE., sev­erně od SEARS. C‑train stan­ice Marl­bor­ough — http://www.servicecanada.gc.ca

Řidičský průkaz je jed­ním z nejdůležitějších průkazů. Je rovno­cený české­mu nebo sloven­ské­mu občan­ské­mu průkazu. Každý dospělý občan by měl mít řidičský průkaz (dri­ver licence) a to jake­hoko­liv stup­ně. Pokud nejste řidičem, můžete si dát vys­tavi dri­ver licence for iden­ti­fi­ca­tion, nebo jen „lern­ing per­mit“
Uznání evrop­ského mez­inárod­ního řidičáku po roce propadá a musíte pro­jít testem a jízd­ní zkoušk­ou. Poplatek je od 15 dolaru do 40 dolaru.: Alber­ta Motor Asso­ci­a­tion, 17 Av. SW. web: http://www.ama.ab.ca/
Nebo Alber­ta Reg­istry Cal­gary, viz Web.

Pojištění auta, domu (doporučená) insur­ance:
Cana­di­an Direct Insur­anace, State farm insur­ance 1915–34 Ave SW, tel 403 685 4455, web: http://www.canadiandirect.com/
Vždy navš­tivte něko­lik pojišťoven a porovne­jte nabíd­ky!

Jazykové kurzy, doporučená jazyková ško­la nebo ESL kurzy: vyberte si z nabíd­ky, Lan­guage cours­es Cal­gary.

Pod­po­ra na školku, kde žádat, adresa, tel.: viz. Ser­vice Cana­da
Child Health Care Ben­e­fit, adresa, tel.: viz. Ser­vice Cana­da

Immi­gra­tion Aid Soci­ety, pokud ve městě exis­tu­je, adresa, tel.: Cal­gary Immi­grant Ser­vices Asso­ci­a­tion) — http://www.eisa-calgary.org/
Inter­net surf­ing zdar­ma: Každá kni­hov­na. Člen­ství za mírný poplatek.

Vhodné služby krajanů (domluvíte se mateřštinou) ve městě

Real­it­ní agen­ti: Ste­fan Sklen­ka, tel: 403 703 3864
Pojišťo­vací agen­ti: Jozef Duli­na česky- sloven­sky, tel: 403 271 4422
Lékaři: MUDr. Václav Hoy­er, česky, tel: 403 240 2221
MUDr. Jana Kraibich, tel.: 403 254 4000
Zubař: Alois Škol­nik, Mar­ket Mall pro­fe­sion­al build­ing NW, tel.: 403 286 2222
Právník: Luboš Peš­ta, tel.: 403 267 8432

Český hon­orární konzulát: Jaroslav Jelínek, 611–71. Ave. SE, tel.: 403 269 4924

Doprav­ci: český dopravce není k dis­pozi­ci
Prodej aut: český obchod­ník s auty není k dis­pozi­ci

Roční přiznání příj­mu: Provádí se každý rok do konce dub­na. Doporuču­jem tyto agen­ty: HR Block

Ostat­ní služ­by: k vyh­ledání určité služ­by použi­jte tele­fon­ní sez­nam Yel­low Pages.

Výdaje

Měsíční výda­je pro 3‑člennou rod­inu (při­b­ližně, výda­je záleží také na nárocích rodiny):
Potraviny a drogerie: $600
Proná­jem 3‑pokojového bytu: $800-$1200
Proná­jem 4‑pokojového domku: $1000 — $1800
Topeni, el.energie, voda, tele­fon, TV, Inter­net: $350-$500
Ben­zin: $150-$300
Pojištění auta: povin­né ručení $350-$600, celá pojist­ka $1200-$3000 za rok
Škol­ka pro 1 dítě: $400 — $800
Měst­ská dopra­va (měsíční před­plat­né): $90
Zdravot­ní pojištění: v Albertě zdar­ma. Pripo­jištění Blue Cross $100-$500 měs.
Daně, pouze GST (goods and ser­vices tax) 5%
Min­imál­ní mzda plat­ná v provincii: $8.80/hod http://employment.alberta.ca/SFW/998.html

Doporučujeme krajanské (i jiné) obchody, podniky, restaurace, kluby, kina

Obchody vše­ho druhu najdete soustředěny v nákup­ních cen­trech a pasážích znaných MALL. Jsou to nákup­ní cen­tra pod jed­nou stře­chou s velký­mi parkovišti, ve kterých můžete nakupo­vat celé hodiny. Nejznámější v Cal­gary je Mar­ket Mall – NW, Chi­nook cen­tre, South Cen­tre. Menší mal­ly jsou postave­ny v různých částech měs­ta.

Obchody s potrav­ina­mi:

 • Real Cana­di­an Super­store (No Name balení (žluté) nejlevnější)
 • Save on Food, vyhod­né slevy pro důchod­ce
 • Safe­way — dražší
 • T&T – čín­ský super­store, dobrý řez masa
 • Ital­ian Store – míva­jí i české zboží, např.: mouku, cukrovinky
 • TBS – The Bar­gain Store, lev­né zboží vše­ho druhu
 • Dol­lara­ma, vše za 1–2 dolary
 • Hun­gar­i­an Deli 403 207 8505 – maďarský obchod, české zboží, čaba­jky
 • Jan’s Deli 403 270 8334 – pol­ský obchod – Crow­child Tr. NW
 • Rus­tic bak­ery 403 245 2113 — 17 Ave, SW — výborný žit­ný, kmínový chléb a rohlíky
 • Water­mill bak­ery — Crow­child Tr. NW, sloven­ské pekařství

Obchod­ní domy (depart­ment stores):

 • Sears – sko­ro v každém mal­lu
 • The Bay – v každém mal­lu
 • Zellers – lev­ný, v každém mal­lu
 • Wal­mart – samostaný obchod amer­ick­e­ho sty­lu, lev­ný

Staveb­ní, kancelářské a tech­nické obchody:

 • Home Depot, Totem, Rona, Home Hard­ware – staveb­niny a vše co potře­bu­jete v domác­nos­ti
 • Sta­ples – vše pro kanceláře, počí­tače a jiná kancelářská tech­ni­ka
 • Future Shop, Best Buy, Vision, SX Car­go – elek­tron­i­ka, fotoa­pará­ty
 • Ikea – nábytek, dobrý bufet

Restau­race:
V Cal­gary najdete různé kanad­ské nebo etnické restau­race v North Hill mall, Chi­nook Cen­tre SW,. Dejte na doporučení přá­tel.

Divad­la a kina:

 • Jubilee Audi­to­ri­um – Hudeb­ní divad­lo pro opery a bale­ty.
 • Jack Singer Hall The­atre — Down­town, kon­cert­ní síň.
 • Kina najdete v cen­trech, kde je sout­sřeďeno něko­lik kin.

Záčátky v Kanadě

Záčátky v Kanadě jsou vel­mi těžké:

Nová kra­ji­na, nové prostředí, nový jazyk, noví lidé, nové prob­lémy atd. Mohou při­jít dep­rese, stresy, špat­né poc­i­ty, to vše je první fáze usazení se a trvá při­b­ližně 6 měsíců. Záleří na Vás. Máte-li prá­ci s trvalým příjmem, jde vše snad­něji. Pokud při­jdete do Kanady bez dříve sjed­naného změst­nání a jste zav­is­lí na pod­porách, pak je Vaše situ­ace vel­mi stressová a bude Vaše zařazení do eko­nom­ick­ého pro­ce­su trvat pod­stat­ně déle. Známí nebo kamará­di Vám určite pomo­hou, ale ne trvale!

V Kanadě je každý s každým roven – všich­ni odněkud přišli. To je výho­da vůči jiným zemím, kde Vám mohou dávat naje­vo Váš cizi­necký původ.

Pře­jeme Vám mno­ho úspěchů a šťast­ný živ­ot ve Vaší nové zemi – Kanadě.
České s sloven­ské sdružení v Kanadě – poboč­ka Cal­gary

www.cssk.ca