Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2017

Vol­by do Posla­necké sně­movny Par­la­men­tu České repub­liky vyh­lásil prezi­dent České repub­liky svým rozhod­nutím pub­liko­vaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozes­lá­na dne 2. květ­na 2017. Voličem je stát­ní občan České repub­liky, který ale­spoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči v zahraničí volí kan­didá­ty ze Stře­dočeského kra­je, který byl dne 5. květ­na 2017 vylosován Stát­ní voleb­ní komisí jako voleb­ní kraj, pod který jsou podřazeny všech­ny zvlášt­ní voleb­ní okrsky. Voleb­ní­mi dny jsou čtvrtek 19. říj­na 2017, pátek 20. říj­na 2017 a sob­o­ta 21. říj­na 2017 podle ustanovení § 1 zákona č. 247/1995 Sb., o vol­bách do Par­la­men­tu České repub­liky a o změně a doplnění něk­terých dalších zákonů, ve znění pozdějších před­pisů (dále jen „zákon o vol­bách do Par­la­men­tu“). Voleb­ní míst­nost Ve voleb­ní míst­nos­ti budou na viditel­ném místě vyvěše­ny vzo­ry hlaso­vacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kan­didá­ta o vzdání se kan­di­datu­ry nebo odvolání kan­didátů, pokud byla doruče­na do 48 hodin před zahá­jením vol­by; při zjišťování výsled­ků voleb se k hlasům ode­vz­daným pro takového kan­didá­ta nepřih­líží; dále i pří­pad­ná infor­ma­ce o zře­jmých tiskových chy­bách na hlaso­vacích lístcích s uve­dením správného úda­je. Voleb­ní míst­nost musí být pro každý zvlášt­ní voleb­ní okrsek rovněž vybave­na zákonem o vol­bách do Par­la­men­tu, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahléd­nutí. Hlasování Prokázání totožnos­ti a stát­ního občanství Volič po pří­chodu do voleb­ní míst­nos­ti prokáže zvlášt­ní okrskové voleb­ní komisi svou totožnost a stát­ní občanství České repub­liky plat­ným občan­ským průkazem, nebo plat­ným ces­tovním, diplo­mat­ick­ým nebo služeb­ním pasem České repub­liky anebo ces­tovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, neb­ude hlasování umožněno. Je tedy nezbyt­né, aby volič měl u sebe potřeb­né dok­la­dy. Volič, který se dostavil do voleb­ní míst­nos­ti s voličským průkazem, je povi­nen ten­to průkaz ode­vz­dat zvlášt­ní okrskové voleb­ní komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvlášt­ního sez­na­mu voličů. Voličský průkaz opravňu­je k zápisu do výpisu ze zvlášt­ního sez­na­mu voličů ve dnech voleb v jakémkoli voleb­ním okrsku na území České repub­liky, popří­padě zvlášt­ním voleb­ním okrsku vytvořeném při zas­tupi­tel­ském nebo konzulárním úřadě České repub­liky v zahraničí. Po záz­na­mu ve výpisu ze zvlášt­ního sez­na­mu voličů obdrží volič od zvlášt­ní okrskové voleb­ní komise prázd­nou úřed­ní obálku opatře­nou úřed­ním razítkem přís­lušného zas­tupi­tel­ského nebo konzulárního úřadu a hlaso­vací lístky. Page 2 Hlaso­vací lístky Hlaso­vací lístek se tiskne samostat­ně pro kaž­dou pol­i­tick­ou stranu, pol­i­tické hnutí a koali­ci. Na každém hlaso­vacím lístku je uve­de­no čís­lo určené losem. Hlaso­vací lístky týchž pol­i­tick­ých stran, pol­i­tick­ých hnutí a koal­ic musí být ve všech voleb­ních kra­jích označe­ny ste­jným vyloso­vaným číslem. Pokud něk­terá pol­i­tická strana, pol­i­tické hnutí nebo koal­ice nepo­daly kan­didát­ní listinu ve všech voleb­ních kra­jích, zůs­tane v daném voleb­ním kra­ji toto čís­lo neob­sazeno. Vzh­le­dem k tomu nemusí hlaso­vací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřeruše­nou čísel­nou řadu a sada hlaso­vacích lístků tak nemusí obsa­ho­vat všech­na čís­la. Na hlaso­vacím lístku těch pol­i­tick­ých stran, pol­i­tick­ých hnutí a koal­ic, u kterých bylo při reg­is­traci rozhod­nu­to o škrt­nutí kan­didá­ta, zůstává pořadové čís­lo na hlaso­vacím lístku, původ­ně určené pro toho­to kan­didá­ta, neob­sazené. Hlaso­vací lístky pro Stře­dočeský voleb­ní kraj jsou opatře­ny otiskem razít­ka Kra­jského úřadu Stře­dočeského kra­je. Volič, který hla­su­je ve zvlášt­ním voleb­ním okrsku, obdrží hlaso­vací lístky ve voleb­ní míst­nos­ti. Úpra­va hlaso­vacího lístku Po obdržení úřed­ní obálky a hlaso­vacích lístků vstoupí volič do pros­toru určeného k úpravě hlaso­vacích lístků. V pří­padě, že se volič neode­bere do toho­to pros­toru, neb­ude mu hlasování umožněno. V pros­toru určeném pro úpravu hlaso­vacích lístků volič vloží do úřed­ní obálky jeden hlaso­vací lístek té pol­i­tické strany, pol­i­tick­ého hnutí či koal­ice, pro niž se rozhodl hlaso­vat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané pol­i­tické strany, pol­i­tick­ého hnutí nebo koal­ice. Zároveň může volič na hlaso­vacím lístku vybrané pol­i­tické strany, pol­i­tick­ého hnutí, koal­ice zakroužkováním pořadového čís­la nejvýš u 4 kan­didátů uve­dených na témže hlaso­vacím lístku vyz­načit, které­mu z kan­didátů dává před­nost. Jiné písem­né úpravy hlaso­vacího lístku nema­jí na posu­zování hlaso­vacího lístku vliv. Ve prospěch pol­i­tické strany, pol­i­tick­ého hnutí nebo koal­ice se počí­ta­jí i takové hlaso­vací lístky, na nichž jsou jmé­na kan­didátů škrt­nu­ta, změně­na nebo dop­sá­na. K takovým úpravám se nepřih­líží. Pokud volič dal na hlaso­vacím lístku před­nos­t­ní hlas více než 4 kan­didátům, počítá se takový hlaso­vací lístek ve prospěch pol­i­tické strany, pol­i­tick­ého hnutí nebo koal­ice, k před­nos­t­ním hlasům se však nepřih­líží. Neplat­né jsou hlaso­vací lístky, které nej­sou na předep­saném tiskopise nebo které nej­sou vytištěné nebo rozm­nožené zas­tupi­tel­ským úřa­dem, hlaso­vací lístky, které jsou přetržené, a hlaso­vací lístky, které nej­sou vlože­ny do úřed­ní obálky. Poškození nebo přeložení hlaso­vacího lístku nemá vliv na jeho plat­nost, pokud jsou z něho patrny potřeb­né úda­je. Hlas voliče je neplat­ný, je-li v úřed­ní obálce něko­lik hlaso­vacích lístků. Způ­sob hlasování Po opuštění pros­toru určeného pro úpravu hlaso­vacích lístků vloží volič úřed­ní obálku s hlaso­vacím lístkem před zvlášt­ní okrskovou voleb­ní komisí do voleb­ní schránky. Každý volič hla­su­je osob­ně, zas­toupení není pří­pust­né. S voličem, který nemůže sám uprav­it hlaso­vací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v pros­toru určeném pro úpravu hlaso­vacích lístků pří­tomen jiný volič, niko­liv však člen zvlášt­ní okrskové voleb­ní komise, a hlaso­vací lístek za něho uprav­it, vložit do úřed­ní obálky, popří­padě i úřed­ní obálku vložit do voleb­ní schránky.
Mimo území České repub­liky nelze hlaso­vat do přenos­né voleb­ní schránky.