Český a Slovenský konzulát ve Vancouveru a Victorii

Honorarní konzulát České Republiky

  • Konzul: Mr.Karel V. Gal­land
  • Adresa: 1700-200 Granville Street, Van­cou­ver, B.C., V5H 1H6
  • Úřed­ní hodiny: každý pátek 13:00 — 15:00

Konzu­larni funkce, jejichz vykonem je hon­o­rarni konzu­larni ured­nik pov­eren

1) Pod­po­ra dvous­tran­nych styku

Hon­o­rarni konzu­larni ured­nik pod­poru­je rozvoj obchod­nich, hospo­darskych, kul­tur­nich a vedeck­ych styku mezi Cesk­ou repub­lik­ou a pri­ji­ma­jicim statem, zej­me­na: — infor­mu­je nadrizeny urad o vsech vyz­nam­nych okol­nos­tech, ktere by mohly ovlivnit vza­jemne vztahy v uve­denych oblastech,
— infor­mu­je nadrizeny urad o inves­tic­nich a export­nich moznos­tech ceskych sub­jek­tu v konzu­larn­im obvo­du, — zprostred­ko­va­va kon­tak­ty mezi fyz­ick­y­mi a pravnick­y­mi osoba­mi Ceske repub­liky a pri­ji­ma­ji­ci­ho statu, — orga­nizu­je akce zamerene na rozvoj styku v uve­denych oblastech, ‑sez­na­mu­je vere­jnost pri­ji­ma­ji­ci­ho statu s den­im v Ceske repub­lice, — rozvi­ji spole­cen­sk­ou cin­nost, — pod­poru­je cesk­ou kra­jan­sk­ou obec.

2) Ces­tovni dok­la­dy Hon­o­rarni konzu­larni ured­nik, po souh­la­su nadrizene­ho uradu, vys­tavu­je ces­tovni prukazy ceskym obcanum a nahrad­ni ces­tovni dok­la­dy obcanum clen­skych statu Evropske unie

3) Overovaci agen­da Hon­o­rarni konzu­larni ured­nik na zadost overu­je:
— pravost pod­pisu, — spravnost opisu (fotokopii) listin, — spravnost prekladu.

4) Super­legal­izace vere­jnych listin Pokud ve state pusob­nos­ti konzu­larni­ho uradu vedene­ho hon­o­rarn­im konzu­larn­im ured­nikem neni dos­tup­na diplo­mat­ic­ka mise nebo konzu­larni urad vede­ny konzu­larn­im ured­nikem z povolani Ceske repub­liky, muze hon­o­rarni konzu­larni ured­nik po dohode s nadrizenym ura­dem provadet overovani pravosti otisku ured­ni­ho raz­it­ka a ured­ni­ho pod­pisu (super­legal­izaci).

Hon­o­rarni konzu­larni ured­nik je ces­t­nou funkci bez naroku na odmenu za poskyt­nute konzu­larni sluz­by.

Hon­o­rarni konzu­larni ured­nik v zad­nem pri­pade nenahrazu­je konzu­larni odd­e­leni Velvys­lanectvi Ceske repub­liky v Ottawa nebo Gen­er­al­ni Konzu­lat v Toron­to.

Dotazy na matric­ni a sta­toob­can­sk­ou agen­du zasile­jte prosim na Velvys­lanectvi CR ci Gen­er­al­ni Konzu­lat.

Slovenský honorární konzul Pavol Hollosy, MBA

  • 8691 Alli­son Street, Rich­mond, BC
  • Tel: 604 277 5774
  • Cell: 604 910 4565
  • Fax: 604 277 5774
    Email:

The Embassy of Slovak Republic in Ottawa

Con­sular ser­vices: sub­mis­sion for appli­ca­tions for Slo­vak pass­port or cer­tifi­cate of Slo­vak cit­i­zen­ship, crim­i­nal record check, reg­is­tra­tion of birth, mar­riage or death, authen­ti­ca­tion of sig­na­ture, copy or trans­la­tion.

I. SLOVAK PASSPORT If you are a hold­er of one of doc­u­ments bel­low, you can apply for Slo­vak pass­port: — Valid Slo­vak Pass­port — Valid Slo­vak ID — Valid cer­tifi­cate of Slo­vak cit­i­zen­ship* — Valid con­fir­ma­tion of Slo­vak cit­i­zen­ship* (*Certificate/confirmation of Slo­vak cit­i­zen­ship should not be old­er than 6 months from the date of issue). In order to obtain a new bio­met­ric Slo­vak nation­al pass­port a pic­ture will have to be tak­en of all appli­cants (includ­ing chil­dren). Fin­ger­prints and elec­tron­ic sig­na­ture will also be tak­en of all appli­cants old­er than 12 years. More infor­ma­tion at: https://www.mzv.sk/web/ottawa/konzularne_informacie/cestovne_doklady

II.CERTIFICATE OF SLOVAK CITIZENSHIP If you do not have any of the above men­tioned doc­u­ments you MUST first apply for a certificate/confirmation of Slo­vak cit­i­zen­ship. Only after receiv­ing this certificate/ con­fir­ma­tion, you can apply for a new Slo­vak pass­port. More infor­ma­tion at: https://www.mzv.sk/web/ottawa/statne_obcianstvo/osvedcenie_o_statnom_obcianstve

III. REGISTER OF BIRTH, MARIAGE, DEATH WITH THE SLOVAK REGISTRAR OFFICE Please, find detailed infor­ma­tion at: https://www.mzv.sk/web/ottawa/konzularne_informacie/ziadost_o_slovensky_matricny _doklad

IV. CRIMINAL RECORD CHECK Please, find detailed infor­ma­tion at: https://www.mzv.sk/web/ottawa/konzularne_informacie/vypis_z_registra_trestov * *

All ques­tions relat­ed to the con­sular days and the ser­vices offered, please, send us to . Impor­tant Notice: We kind­ly remind you that two sets of doc­u­ments are need­ed to accept the appli­ca­tions — orig­i­nals as well as copies. There­fore, please, bring the orig­i­nals of the required doc­u­ments (for exam­ple pass­port, ID, birth or mar­riage cer­tifi­cate etc.) and their copies. The fees asso­ci­at­ed with the required con­sular ser­vices can be paid only cash or by cer­ti­fied cheque/money order.

We look for­ward to meet­ing you.

Embassy of the Slo­vak Repub­lic 50 Rideau Ter­race Ottawa ON, K1M 2A1

——————————————————————————–

Hon­orární konzulát ČR ve Vic­torii zahájil čin­nost 1. dub­na 2017. Jeho působ­nost je na Van­cou­ver Island.

Hon­orární konzul ČR (obchod a eko­nom­icke vztahy): Jim H.Reed
2555 Cotswold Road
Vic­to­ria BC, V8R 3S3
Tele­phone: 1–250-360‑7418
email: (schuz­ka pouze na zak­lade objed­nani emailem nebo tele­fonem)

——————————————————————————–

Hon­orární vicekonzul­ka ČR (kozulární agen­da a pomoc občanům ČR): Lenka Storz­er

1652 Mount­bat­ten Place
Vic­to­ria BC, V8S 5J9
Tele­phone: 1–250-888‑1974
email:

Úřed­ní hodiny jsou vždy první stře­du v měsí­ci, 12:00 — 15.00 na zák­ladě objed­nání emailem nebo tele­fon­icky. V pří­padě nut­né záleži­tosti je možno dom­lu­vit schůzku i na jiný ter­mín.