Česká škola v Calgary

Po 25 letech a něko­li­ka měsících inten­zivních příprav se děti z českých a smíšených rodin žijících v Cal­gary mohou opět učit česky. Scháze­jí se kaž­dou sobo­tu a zábav­nou for­mou se pod vedením zkušených učitelek učí psát, mlu­vit a číst v českém jazyce. Výu­ka je zasazena do kon­tex­tu české kul­tu­ry, his­to­rie a zeměpisu. Ško­la vznikla jako nezisková orga­ni­zace z ini­cia­tivy českých rodičů žijících v Cal­gary.
Součástí České školy je také dět­ský klub Kulihrášek, který je místem setkávání českých a sloven­ských dětí do pěti let a jejich rodičů. Min­ulý rok jsme také orga­ni­zo­vali vel­mi úspěš­nou mikulášsk­ou besíd­ku, na které se seš­lo téměř dvě stě dětí a dospělých. Z ini­cia­tivy našich dobro­vol­níků pos­tup­ně přibý­va­jí i další aktiv­i­ty, jako je výu­ka češtiny pro dospělé nebo kroužek dra­mat­ické výchovy Kašpárek. Nedávno jsme také otevřeli kni­hovnu, v níž najdete již přes sto padesát českých tit­ulů. Letos se nám podaři­lo sdružit všech­ny naše aktiv­i­ty pod jed­nu střechu míst­ního komu­nit­ního cen­tra (The Vil­lage, 4039 Brent­wood Rd NW, Cal­gary) a Česká ško­la v Cal­gary se tak stává výz­nam­ným místem rozvo­je české kul­tu­ry a pří­jem­ným místem pro setkávání českých kra­janů a přá­tel České repub­liky.
Snažíme se udržo­vat kon­takt i s kul­turním děním pří­mo v Čechách a aktuál­ně jsme se napřík­lad zapo­jili do akce “Obec­ná ško­la k narozen­inám Zdeňku Svěrákovi”. 28. břez­na budeme promí­tat Obec­nou školu všem příznivcům toho­to fil­mu a toho­to českého herce a scénáristy. Zdeněk Svěrák oslaví právě 28.března své 80. narozeniny a jeho syn Jan mu jako dárek připrav­il remas­terovanou (tech­nicky vylepše­nou) podobu Obec­né školy. Film se bude ten den promí­tat nejen v mno­ha českých kinech, ale také v českých komu­nitách na padesáti místech na světě. My v Cal­gary jsme se rozhodli při­dat.
Vešker­ou čin­nost finan­cu­jeme ze škol­ného našich stu­den­tů, z darů jed­notlivců a orga­ni­za­cí a rovněž prostřed­nictvím nejrůznějších fundraisin­gových akcí, jako byl napřík­lad sběr vrat­ných lahví nebo prodej peči­va, které napekly naše dobro­vol­nice.
Nakonec ještě pár čísel. Ve škole je reg­istro­váno pat­náct dětí ve věku od pěti do dvanác­ti let a pět dospělých. Kulihrášek navštěvu­je třináct předškoláků a o Kašpárek pro­jevila zájem čtyři děvčát­ka. Ve výboru je osm osob, máme jed­nu kni­hovni­ci a příleži­tost­ně nám pomáhá dalších pět dobro­vol­níků.
Pokud byste se o nás chtěli dozvědět něco více, měli zájem se zapo­jit nebo nás mohli pod­pořit, a to jak finančně, tak mater­iál­ně, sle­du­jte naše face­bookové stránky Česká ško­la v Cal­gary nebo se pří­mo obraťte na Marcelu Tuck­er (). Připrav­i­la Andrea Mele