Cena kanadských krajanů udělena

V úterý 15.5.2018 byla na Staroměst­ské rad­ni­ci slavnos­t­ně uděle­na.

Cena kanad­ských kra­janů nejlepší­mu české­mu uměl­ci ve hře na vio­lon­cel­lo

uměl­ci Václavu Petro­vi v hudeb­ní soutězi na 73. ročníku mez­inárod­ního hudeb­ního fes­ti­valu Pražské jaro. Cenu, kter­ou darovali kanadští kra­jané reprezen­to­vaní Českým a sloven­ským sdružením v Kanadě (ČSSK) a Českosloven­sk­ou společnos­tí pro vědu a umění v Albertě (SVU), předal

pan Jiří Patoč­ka (SVU). Předání ceny bylo odměněno aplauzem všech pří­tom­ných v Brožíkově síni.

Odměněný umělec Václav Petr poděko­val všem českým a sloven­ským kra­janům za ocenění a vyjádřil potěšení, že se bude moci zůčast­nit připravo­vaného turné v Kanadě.

Václav Petr se hrou na vio­lon­cel­lo začal už ve čtyřech letech pod vedením Mir­ka Škampy. V roce 2008 odmatur­oval na Gym­náz­iu Jana Nerudy v Praze. Od roku 2008 posluchačem HAMU, kde začal stu­dovat u Daniela Veise a od roku 2011 pokračoval ve třídě Micha­la Kaňky. V roce 2010 a 2011 v rám­ci pro­gra­mu Eras­mus stu­doval na Uni­ver­sität der Kün­ste v Berlíně u Wolf­gan­ga Boettchera.

Poprvé sólově vys­tupo­val s orchestrem ve dvanác­ti letech. V letech 2004, 2006 a 2008 vys­tupo­val ve Dvořákově síni pražského Rudol­fi­na jako sólista za doprovo­du PKF – Prague Phil­har­mo­nia (dříve Pražská komorní fil­har­monie) v rám­ci cyk­lu „Josef Suk uvádí mladé tal­en­ty“. Vys­tupo­val  i v zahraničí, např. v Německu, Rak­ousku, Švý­carsku, Itálii, Maďarsku, Chor­vatsku a dalších zemích.

V roce 2008 a 2010 se zúčast­nil mis­tro­vských kurzů v Kro­n­ber­gu, kde stu­doval ve třídě Annera Bylsmy a Davi­da Geringase. Roku 2009 získal plné stipendi­um na let­ní mis­tro­vské kurzy v Ham­bur­gu, kde stu­doval u Jense Petera Maintze.

Na zák­ladě nahrávky byl vybrán k účasti na Evrop­ské hudeb­ní akademii v Bon­nu 2010 s Wolf­gangem Boettcherem, u kterého rovněž stu­doval v čer­ven­ci téhož roku na 40. Mez­inárod­ních kurzech ve Vaduzu. V srp­nu roku 2010 byl vybrán do třídy Marie Kliegel v rám­ci Hol­land Music Ses­sions.

Věnuje se také aktivně komorní hře. Od roku 2009 je člen­em souboru Ensem­ble Taras (dříve Taras Piano Trio), se kterým v roce 2010 získal 1. cenu v Ital­ském Val Tidone. V roce 2012 spolu s hous­lis­tou Radimem Krestou získal 3. cenu v Ital­ské soutěži komorních souborů Salieri-Zinet­ti jako duo housle-vio­lon­cel­lo a o rok později na ste­jné soutěži (už jako klavírní kvartet spolu s Evou Krestovou na vio­lu a Václavem Máchou na klavír) zvítězili. V září roku 2013 se jim podaři­lo vyhrát v jed­né z nejprestižnějších soutěží pro komorní soubo­ry s klavírem Pre­mio Trio di Tri­este.

Již během stře­doškol­ských studií získal něko­lik ocenění jak ze soutěží národ­ních, tak i mez­inárod­ních. První dva větší úspěchy byly 2. cena na Mez­inárod­ní Her­a­nově vio­lon­cellové soutěži v Ústí nad Orlicí (2001) a 2. cena z mez­inárod­ní vio­lon­cellové soutěže v rak­ouském Liezenu (2002). V roce 2004 získal 1. cenu a spolu s ní řadu dalších ocenění na Prague Junior Note a v roce 2005 se stal abso­lut­ním vítězem mez­inárod­ní soutěže Tal­ents for Europe.

Kromě těch­to soutěží je lau­reátem také mno­ha jiných mez­inárod­ních přehlídek, jako např. rozh­lasová soutěž Con­certi­no Pra­ga (2007), mez­inárod­ní vio­lon­cellová soutěž Davi­da Pop­pera v Maďarsku (2007), mez­inárod­ní vio­lon­cellová soutěž Anton­i­na Jan­i­gra v Chor­vatsku (2008), vio­lon­cellová soutěž Bohusla­va Mar­t­inů v Praze (2008, 2012), mez­inárod­ní soutěž Johan­na Friedricha Dotza­uera v Německu (2009), mez­inárod­ní smyč­cová soutěž Rudol­fa Matze v chor­vatském Dubrovníku (2010) a jiných. V roce 2010 byl na zák­ladě DVD nahrávky vybrán mezi 12 účast­níků prestižní mez­inárod­ní soutěže Grand Prix Emanuel Feur­mann.

V České fil­har­monii působí od led­na roku 2014 na pos­tu kon­cert­ního mis­tra vio­lon­cell.

(Zdroj: https://www.ceskafilharmonie.cz/).

Grat­u­lu­jeme panu Václavu Petro­vi k získání Ceny kanad­ských kra­janů, a pře­jeme mu mno­ho dalších uměleck­ých úspěchů. Věříme, že si jeho umění kanadští kra­jané vychut­na­jí v době jeho pláno­vaného turné po Kanadě, které bude druhou částí ceny na které se budou orga­ni­za­čně podílet všech­ny pobočky

Českého a sloven­ského sdružení v Kanadě.

Vyzýváme všechny Čechy a Slováky žijící v Kanadě, aby finančně
 podpořili turné Václava Petra a tím se stali virtuálními organizátory
 a skutečnými podporovateli tohoto mimořádného umělce!

Šeky můžete posílat splatné pro ČSSK Edmonton,
na adresu: 
CSSK EDMONTON,  
Kingsway Garden Mall, P.O.Box 34151, Edmonton AB,
T5G 3G4
Účel:  Cena kanadských krajanů 2018

Budete průběžně informováni o darech.

ČSSK Edmonton