Category «ČSSK ústředí (CSAC Head Office)»

Proč se stát členem Českého a slovenského sdružení v Kanadě

Posláním ČSSK je reprezen­to­vat a hájit zájmy české a sloven­ské komu­ni­ty v Kanadě, České repub­lice, Sloven­ské repub­lice a přis­pí­vat k prohloubení demokra­ti­zace a spolupráce těch­to zemí, rozšiřováním vzá­jem­ných vztahů, zejmé­na v kul­turní oblasti. Proč se stát člen­em Českého a sloven­ského sdružení v Kanadě (ČSSK) ? Obracíme se na vás, kteří byli čle­ny ČSSK v min­u­losti, …