Category «ČSSK ústředí (CSAC Head Office)»

Prečo sa stať členom Českého a slovenského združenia (ČSZK) v Kanade?

Poslaním ČSSK je reprezen­to­vať a hájiť záu­jmy českej a slovenskej komu­ni­ty v Kanade, Českej repub­like, Slovenskej repub­like a prispievať k pre­hĺbe­niu demokra­tizá­cie a spolupráce tých­to kra­jín, rozširovaním vzájom­ných vzťa­hov, najmä v kultúrnej oblasti. Prečo sa stať členom Českého a sloven­ského združe­nia (ČSSK) v Kanade? Obra­ci­ame sa na Vás, ktorí ste boli člen­mi ČSSK v min­u­losti, …

Proč se stát členem Českého a slovenského sdružení v Kanadě

Posláním ČSSK je reprezen­to­vat a hájit zájmy české a sloven­ské komu­ni­ty v Kanadě, České repub­lice, Sloven­ské repub­lice a přis­pí­vat k prohloubení demokra­ti­zace a spolupráce těch­to zemí, rozšiřováním vzá­jem­ných vztahů, zejmé­na v kul­turní oblasti. Proč se stát člen­em Českého a sloven­ského sdružení v Kanadě (ČSSK) ? Obracíme se na vás, kteří byli čle­ny ČSSK v min­u­losti, …