Category «ČSSK ústředí (CSAC Head Office)»

66. Kongres ČSSK, Edmonton, 9. — 11. června 2017

Rezoluce zaslaná Předse­dovi vlády České repub­liky Vážený pan Bohuslav Sobot­ka Předse­da vlády České repub­liky nábřeží Edvar­da Beneše 4 Pra­ha 1 – Malá strana 118 01 Toron­to, 26. čer­vence 2017 Vážený pane předse­do vlády, posíláme Vám a předsedům stran KDU-ČSL, ODS a TOP 09 poz­dravy a rezolu­ci z 66. kon­gre­su Českého a sloven­ského sdružení v Kanadě, …

Manuál pro vkládání obsahu na web ČSSK

Přih­lášení do sys­té­mu Sys­tém Word­Press je mod­erní redakční sys­tém pro správu webového obsahu (Con­tent Man­age­ment Sys­tem — CMS). Pro pub­likování a správu dynam­ick­ých webových stránek je dnes velice pop­ulární a rozšířený. Svým rozhraním se snaží být k uži­vatelům přívě­tivý. Edi­tace a vkládání nového obsahu je velice snad­nou záleži­tostí. Uži­va­tel — autor článků jed­notlivých poboček na …