Category «ČSSK ústředí (CSAC Head Office)»

Sbírka pro Ukrajinu

Vážení přátelé, na video schůzi 27. úno­ra 2022 Výkon­ného výboru Českého a Sloven­ského Sdružení v Kanadě (ČSSK) bylo rozhod­nu­to urych­leně zahájit sbírku finančních prostřed­ků pro potře­by Ukra­jinců, kterým bude umožně­na urych­lená imi­grace do Kanady podle slibu kanad­ské vlády. Peníze ze sbírky budou předány Ukra­jin­ské­mu kon­gre­su v Kanadě, který ČSSK potvrdí jak byly finanční prostřed­ky použi­ty. …

Podpora Ukrajině

ČSSK vyjadřu­je pod­poru Ukra­jině. Člen­ové ČSSK se zúčast­nili demon­strace pro­ti válce Rus­ka na Ukra­jině která se kon­ala 27.2.2022 před budovou Ruské ambasády v Ottawě. Demon­straci pořá­dal Ukra­jin­ský kanad­ský kon­gres.

Vzpomínky Čechokanaďana

Muzeum XX. sto­letí vyda­lo kni­hu Miloše Šuch­my, bývalého předsedy a součas­ného čest­ného předsedy Českého a Sloven­ského sdružení v Kanadě (ČSSK) kni­hu Vzpomínky Čechokanaďana. V knize o 448 stranách je popisován průběh autoro­va živ­ota od doby 2. svě­tové války přes 50. léta, zají­mavé zaměst­nání v počátcích počí­tačové tech­nolo­gie, kdy pak na vojně byl vedoucím výpočet­ního střediska. …