Category «Vancouver»

Infor­ma­ce o aktuál­ním dění

Literárna súťaž: Hora dušu povznáša — vyhodnotenie

Do našej literárnej súťaže Hora dušu povznáša sme dostali 65 bás­ní, poro­ta z nich vybrala 5 najlepších v 6 kategóriách. Víťa­zom bla­hoželáme! Všetky básne si môžete prečí­tať tu: https://vancouver.cssk.ca/csskvan Zapo­jte sa do hlaso­va­nia. Svoj názor na najkra­jšiu báseň nám pošlite na adresu: Výbor ČSSK, poboč­ka Van­cou­ver

Literárna súťaž: Hora dušu povznáša

Na mesi­ace február a marec 2021 sme pre Vás priprav­ili súťaž v poézii s podti­t­u­lom: Hora dušu povznáša. Ten­to podti­t­ul vznikol, keď sme rozmýšľali, čo Kanadu spá­ja s Českom a Sloven­skom a prečo si Česi a Slová­ci ako miesto svo­jho dlhodobého, či trvalého poby­tu vyber­a­jú práve Kanadu. Tiež sme súťaž tvo­rili v čase keď sa …