Category «Vancouver»

Infor­ma­ce o aktuál­ním dění

Literárna súťaž: Hora dušu povznáša

Na mesi­ace február a marec 2021 sme pre Vás priprav­ili súťaž v poézii s podti­t­u­lom: Hora dušu povznáša. Ten­to podti­t­ul vznikol, keď sme rozmýšľali, čo Kanadu spá­ja s Českom a Sloven­skom a prečo si Česi a Slová­ci ako miesto svo­jho dlhodobého, či trvalého poby­tu vyber­a­jú práve Kanadu. Tiež sme súťaž tvo­rili v čase keď sa …

Zpráva předsedkyně v 2017

Vážení kra­jané, Ani letos poboč­ka neza­hálela a výbor společně s dobro­vol­níky orga­ni­zo­val různé akce pro česko — sloven­sk­ou komu­ni­tu. Dopo­sud konané akce které se uskutečnili byly pod zášti­tou naší aso­ci­ace, Sloven­ského kostela Sv. Cyri­la a Metode­je a dalších komu­nit či aso­ci­ací se který­mi spolupracu­jeme a jejich pozvánky předáváme našim kra­janům, čtenářům a členům. Pokud si …