Category «Vancouver»

Infor­ma­ce o aktuál­ním dění

Zpravodaj 1/2023

Prvé čís­lo Zpravo­da­ja 2023, štvrťročenky Van­cou­verskej pobočky ČSZK prináša fotografie z Českej a Slovenskej zábavy, z gulášových hodov vo Vik­tórii, valen­tínske­ho kurzu Pover­pol “Zdieľaná lás­ka”, maľbu od Drahy Val­tr, báseň od V. Cíchu, glosy, právne okienko, ser­iál Osu­dové ženy, infor­má­cie o lokál­nych pod­nikateľoch, … Ak máte záu­jem náš časopis odober­ať, uvere­jniť článok, ale­bo inze­rovať, kon­tak­tu­jte …

Svíčková, Žbirka i tombola: Česká a Slovenská taneční zábava propojila expaty s kořeny z obou stran hranice

V sobo­tu, 4. februára 2023 se ve Sloven­ian Cen­tre v Burn­a­by kon­ala Česká a Sloven­ská taneční zába­va, která byla první vlaš­tovk­ou po téměř tříletém hia­tusu. Zába­va byla vyprodá­na již týden před konáním, což svědči­lo o velkém záj­mu lidí, kteří chtěli ochut­nat kus domo­va a zároveň se pobav­it. Zahá­jení večera se ujal har­monikář Pavol Krestan, který …