Category «Pobočky (Branches)»

Informace pro nově příchozí do Edmontonu v Kanadě

Zák­lad­ní kon­tak­t­ní infor­ma­ce Adresa nejbližšího konzulá­tu ČR nebo SR: Hon­orary Con­sulate of Czech Repub­lic in Cal­gary, Alber­ta Mr. Jaroslav (Jer­ry) Jelínek, Hon­orary Con­sul Address: Suite 303‑6707 Elbow Dri­ve SW Cal­gary, AB T2V 0E5 Office hours: Wednes­day 2:00pm — 6:00pm Juris­dic­tion: Alber­ta, Saskatchewan Tele­phone: (403) 269‑4924 Fax: 403–259‑4533 E‑mail: Adresa, tel., web, e‑mail kon­tact nejbližší …

Česká škola v Calgary

Po 25 letech a něko­li­ka měsících inten­zivních příprav se děti z českých a smíšených rodin žijících v Cal­gary mohou opět učit česky. Scháze­jí se kaž­dou sobo­tu a zábav­nou for­mou se pod vedením zkušených učitelek učí psát, mlu­vit a číst v českém jazyce. Výu­ka je zasazena do kon­tex­tu české kul­tu­ry, his­to­rie a zeměpisu. Ško­la vznikla jako …

Kalendář akcí calgarské pobočky ČSSK

Připravu­jeme: Work­ing Hol­i­days Naše cal­gar­ská poboč­ka se snaží pomáhat nově pří­chozím z České repub­liky, kteří přicháze­jí na jed­noroční pro­gram kanad­ské vlády zvaný Work­ing Hol­i­days. Ten­to pro­gram umožňu­je mladým lidem z repub­liky poz­nat živ­ot v cizí zemi, pra­co­v­at tu a ces­to­vat. Konkrét­ní pomoc se zaměřu­je na přivítání při příle­tu, pomoc s prvním uby­továním, sehnání pronáj­mu a …