Category «Pobočky (Branches)»

Zpráva o činnosti ČSSK Calgary – 2017

První setkání členů cal­gar­ské orga­ni­zace ČSSK se uskutečni­lo na Výroční člen­ské schůzi 23. břez­na 2018 s občer­stvením v míst­ní Legií na Edmon­ton Trail. Podle prezenční listiny se schůze zúčast­ni­lo  15 členů a hostů. Schůze proběh­la podle pře­dem stanoveného pro­gra­mu. Výborové schůze se kon­a­jí  podle potře­by, ostat­ní záleži­tosti  se pro­jed­ná­va­jí elek­tron­icky. Pod vedením obě­tavého edi­to­ra  Vladimíra Mašaty a …

Zpráva předsedkyně v 2017

Vážení kra­jané, Ani letos poboč­ka neza­hálela a výbor společně s dobro­vol­níky orga­ni­zo­val různé akce pro česko — sloven­sk­ou komu­ni­tu. Dopo­sud konané akce které se uskutečnili byly pod zášti­tou naší aso­ci­ace, Sloven­ského kostela Sv. Cyri­la a Metode­je a dalších komu­nit či aso­ci­ací se který­mi spolupracu­jeme a jejich pozvánky předáváme našim kra­janům, čtenářům a členům. Pokud si …

Výroční valná hromada 2018

České a sloven­ské združe­nie v Kanade, poboč­ka Van­cou­ver srdečne pozý­va všetkých člen­ov a pri­azniv­cov na VÝROČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE (ANNUAL GENERAL MEETING) Kedy: nedeľa 18. marec (March) 2018, v 15.00 hodin Kde: 928 Beat­ty Street, Van­cou­ver (concierge ser­vice, please ask for lounge room, 3rd floor) Please note: Street park­ing avail­able but lim­it­ed! We high­ly rec­om­mend to use pub­lic …