Category «Pobočky (Branches)»

Literárna súťaž: Hora dušu povznáša — vyhodnotenie

Do našej literárnej súťaže Hora dušu povznáša sme dostali 65 bás­ní, poro­ta z nich vybrala 5 najlepších v 6 kategóriách. Víťa­zom bla­hoželáme! Všetky básne si môžete prečí­tať tu: https://vancouver.cssk.ca/csskvan Zapo­jte sa do hlaso­va­nia. Svoj názor na najkra­jšiu báseň nám pošlite na adresu: Výbor ČSSK, poboč­ka Van­cou­ver

68. Video kongres ČSSK

Pláno­vaný 68. Kon­gres ČSSK v Cal­gary 4.–6. červ­na 2021 se nekoná z důvodů Covidu 19. Bude nahrazen video kon­gre­sem. Video kon­gres ČSSK se koná v sobo­tu 5. červ­na 2021 od 16 hodin EST, což je ve Win­nipegu 15 hodin, v Cal­gary a Edmon­tonu 14 hodin a v Brit­ské Kolumbii a Yukonu ve 13 hodin. Kon­gre­su …

Zpráva o činnosti ČSSK Calgary – 2017

První setkání členů cal­gar­ské orga­ni­zace ČSSK se uskutečni­lo na Výroční člen­ské schůzi 23. břez­na 2018 s občer­stvením v míst­ní Legií na Edmon­ton Trail. Podle prezenční listiny se schůze zúčast­ni­lo  15 členů a hostů. Schůze proběh­la podle pře­dem stanoveného pro­gra­mu. Výborové schůze se kon­a­jí  podle potře­by, ostat­ní záleži­tosti  se pro­jed­ná­va­jí elek­tron­icky. Pod vedením obě­tavého edi­to­ra  Vladimíra Mašaty a …