Category «Montreal»

Infor­ma­ce o aktuál­ním dění

Klub seniorů

Pravidel­né schůzky klubu seniorů jsou kaž­dou druhou stře­du v Českém domě, 6540 McLynn, ve 12.30 hod. Hlavní náplní schůzek je promítání vide­ofilmů nebo doku­men­tační před­náš­ka na určité téma. Násle­du­je vol­ná deba­ta a občer­stvení s kávou. V Českém domě máme i svou kni­hovnu, můžete si půjčit kni­hy domů podle libosti. Při­jďte mezi nás, kdo nechcete být …