Category «Montreal»

Infor­ma­ce o aktuál­ním dění

Klub seniorů

Pravidel­né schůzky klubu seniorů jsou kaž­dou druhou stře­du v Českém domě, 6540 McLynn, ve 12.30 hod. Hlavní náplní schůzek je promítání vide­ofilmů nebo doku­men­tační před­náš­ka na určité téma. Násle­du­je vol­ná deba­ta a občer­stvení s kávou. V Českém domě máme i svou kni­hovnu, můžete si půjčit kni­hy domů podle libosti. Při­jďte mezi nás, kdo nechcete být …

Kalendář činností

Kaž­dou stře­du od říj­na do květ­na: Sokol­ský vole­jbal, Coro­na­tion Ele­men­tary School, 4810 Van Horne (roh Vic­to­ria, metro Pla­m­on­don), 20.00 h