Category «Kitchener»

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v zahraničí

V pří­padě, že se občan České repub­liky bude zdržo­vat v době voleb do Posla­necké sně­movny Par­la­men­tu České repub­liky v roce 2017 v zahraničí, má prá­vo volit a hodlá hlaso­vat na zas­tupi­tel­ském úřadě, má dvě možnos­ti jak pos­tupo­vat, odvis­lé do určité míry od charak­teru svého poby­tu, a to zda jde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý. Při …