Category «Kitchener»

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2017

Vol­by do Posla­necké sně­movny Par­la­men­tu České repub­liky vyh­lásil prezi­dent České repub­liky svým rozhod­nutím pub­liko­vaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozes­lá­na dne 2. květ­na 2017. Voličem je stát­ní občan České repub­liky, který ale­spoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči v zahraničí volí kan­didá­ty ze Stře­dočeského kra­je, …

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v zahraničí

V pří­padě, že se občan České repub­liky bude zdržo­vat v době voleb do Posla­necké sně­movny Par­la­men­tu České repub­liky v roce 2017 v zahraničí, má prá­vo volit a hodlá hlaso­vat na zas­tupi­tel­ském úřadě, má dvě možnos­ti jak pos­tupo­vat, odvis­lé do určité míry od charak­teru svého poby­tu, a to zda jde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý. Při …