Category «Kitchener»

Pobočka Kitchener-Waterloo-Guelph

Fil­mové Pondělky Naše poboč­ka promítá české a sloven­ské filmy každé první pondělí v měsí­ci (mimo čer­venec a srpen) na adrese High­land Place Retire­ment Res­i­dence, 20 Fieldgate St., Kitch­en­er. Začátek je v 7 večer. Pokud je v pondělí svátek, posou­váme promítání o týden. Dobrý Den Dobrý Den, kra­jan­ský časopis pobočky Kitch­en­er-Water­loo-Guelph vychází čtvrtlet­ně a infor­mu­je čtenáře …

Nové Divadlo Toronto — Autobus Listopad (November) 5, 2017

Doba se mění, vztahy mezi mužem a ženou zůstá­va­jí. 4 napí­navé příběhy napříč his­torií, 4 herecké dvo­jice, 1 dvo­jice režisérská The KWG Czech & Slo­vak Asso­ci­a­tion will be orga­niz­ing a bus for Sun­day, Novem­ber 5th, for those who reg­is­ter with Jana Karg­er (tel. 519–664‑3450, e‑mail: ) that they want to go on the bus and …

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2017

Vol­by do Posla­necké sně­movny Par­la­men­tu České repub­liky vyh­lásil prezi­dent České repub­liky svým rozhod­nutím pub­liko­vaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozes­lá­na dne 2. květ­na 2017. Voličem je stát­ní občan České repub­liky, který ale­spoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči v zahraničí volí kan­didá­ty ze Stře­dočeského kra­je, …