Category «Edmonton»

Infor­ma­ce o aktuál­ním dění

Czech That Film festival

Dear friends of Czech cin­e­ma, usu­al­ly, at this time of the year, the Czech Con­sulate is pre­sent­ing Czech movies dur­ing the Czech That Film fes­ti­val. This year we can not invite you to the actu­al cin­e­ma; how­ev­er, to keep up with the tra­di­tion and to keep the fes­ti­val alive it was moved to a vir­tu­al …

Cena kanadských krajanů udělena

V úterý 15.5.2018 byla na Staroměst­ské rad­ni­ci slavnos­t­ně uděle­na. Cena kanad­ských kra­janů nejlepší­mu české­mu uměl­ci ve hře na vio­lon­cel­lo uměl­ci Václavu Petro­vi v hudeb­ní soutězi na 73. ročníku mez­inárod­ního hudeb­ního fes­ti­valu Pražské jaro. Cenu, kter­ou darovali kanadští kra­jané reprezen­to­vaní Českým a sloven­ským sdružením v Kanadě (ČSSK) a Českosloven­sk­ou společnos­tí pro vědu a umění v Albertě …

Informace pro nově příchozí do Edmontonu v Kanadě

Zák­lad­ní kon­tak­t­ní infor­ma­ce Adresa nejbližšího konzulá­tu ČR nebo SR: Hon­orary Con­sulate of Czech Repub­lic in Cal­gary, Alber­ta Mr. Jaroslav (Jer­ry) Jelínek, Hon­orary Con­sul Address: Suite 303‑6707 Elbow Dri­ve SW Cal­gary, AB T2V 0E5 Office hours: Wednes­day 2:00pm — 6:00pm Juris­dic­tion: Alber­ta, Saskatchewan Tele­phone: (403) 269‑4924 Fax: 403–259‑4533 E‑mail: Adresa, tel., web, e‑mail kon­tact nejbližší …