Category «Calgary»

Kalendář akcí calgarské pobočky ČSSK

Připravu­jeme: Work­ing Hol­i­days Naše cal­gar­ská poboč­ka se snaží pomáhat nově pří­chozím z České repub­liky, kteří přicháze­jí na jed­noroční pro­gram kanad­ské vlády zvaný Work­ing Hol­i­days. Ten­to pro­gram umožňu­je mladým lidem z repub­liky poz­nat živ­ot v cizí zemi, pra­co­v­at tu a ces­to­vat. Konkrét­ní pomoc se zaměřu­je na přivítání při příle­tu, pomoc s prvním uby­továním, sehnání pronáj­mu a …