Category «Calgary»

Česká škola v Calgary

Po 25 letech a něko­li­ka měsících inten­zivních příprav se děti z českých a smíšených rodin žijících v Cal­gary mohou opět učit česky. Scháze­jí se kaž­dou sobo­tu a zábav­nou for­mou se pod vedením zkušených učitelek učí psát, mlu­vit a číst v českém jazyce. Výu­ka je zasazena do kon­tex­tu české kul­tu­ry, his­to­rie a zeměpisu. Ško­la vznikla jako …

Kalendář akcí calgarské pobočky ČSSK

Připravu­jeme: Work­ing Hol­i­days Naše cal­gar­ská poboč­ka se snaží pomáhat nově pří­chozím z České repub­liky, kteří přicháze­jí na jed­noroční pro­gram kanad­ské vlády zvaný Work­ing Hol­i­days. Ten­to pro­gram umožňu­je mladým lidem z repub­liky poz­nat živ­ot v cizí zemi, pra­co­v­at tu a ces­to­vat. Konkrét­ní pomoc se zaměřu­je na přivítání při příle­tu, pomoc s prvním uby­továním, sehnání pronáj­mu a …