Category «Calgary»

Infor­ma­ce o aktuál­ním dění

68. Video kongres ČSSK

Pláno­vaný 68. Kon­gres ČSSK v Cal­gary 4.–6. červ­na 2021 se nekoná z důvodů Covidu 19. Bude nahrazen video kon­gre­sem. Video kon­gres ČSSK se koná v sobo­tu 5. červ­na 2021 od 16 hodin EST, což je ve Win­nipegu 15 hodin, v Cal­gary a Edmon­tonu 14 hodin a v Brit­ské Kolumbii a Yukonu ve 13 hodin. Kon­gre­su …

Zpráva o činnosti ČSSK Calgary – 2017

První setkání členů cal­gar­ské orga­ni­zace ČSSK se uskutečni­lo na Výroční člen­ské schůzi 23. břez­na 2018 s občer­stvením v míst­ní Legií na Edmon­ton Trail. Podle prezenční listiny se schůze zúčast­ni­lo  15 členů a hostů. Schůze proběh­la podle pře­dem stanoveného pro­gra­mu. Výborové schůze se kon­a­jí  podle potře­by, ostat­ní záleži­tosti  se pro­jed­ná­va­jí elek­tron­icky. Pod vedením obě­tavého edi­to­ra  Vladimíra Mašaty a …

Informace pro nově příchozí do Calgary v Kanadě

Zák­lad­ní kon­tak­t­ní infor­ma­ce: Adresa nejbližšího konzulá­tu ČR nebo SR: Hon­orary Con­sulate Gen­er­al of the Czech Repub­lic in Cal­gary, Alber­ta Mr. Jaroslav (Jer­ry) Jelínek, Hon­orary Con­sul Gen­er­al Address: Suite 105, 10655 South­port Rd. SW, Cal­gary, AB, T2H 4Y1 Office hours: Wednes­day 2:00pm — 6:00pm by appoint­ment only Juris­dic­tion: Alber­ta Tele­phone: (403) 269 4924  Fax: (403) 259 …