Category «Calgary»

Infor­ma­ce o aktuál­ním dění

Zpráva o činnosti ČSSK Calgary – 2017

První setkání členů cal­gar­ské orga­ni­zace ČSSK se uskutečni­lo na Výroční člen­ské schůzi 23. břez­na 2018 s občer­stvením v míst­ní Legií na Edmon­ton Trail. Podle prezenční listiny se schůze zúčast­ni­lo  15 členů a hostů. Schůze proběh­la podle pře­dem stanoveného pro­gra­mu. Výborové schůze se kon­a­jí  podle potře­by, ostat­ní záleži­tosti  se pro­jed­ná­va­jí elek­tron­icky. Pod vedením obě­tavého edi­to­ra  Vladimíra Mašaty a …

Informace pro nově příchozí do Calgary v Kanadě

Zák­lad­ní kon­tak­t­ní infor­ma­ce: Adresa nejbližšího konzulá­tu ČR nebo SR: Hon­orary Con­sulate of Czech Repub­lic in Cal­gary, Alber­ta Mr. Jaroslav (Jer­ry) Jelínek, Hon­orary Con­sul Address: Suite 303‑6707 Elbow Dri­ve SW Cal­gary, AB T2V 0E5 Office hours: Wednes­day 2:00pm — 6:00pm Juris­dic­tion: Alber­ta, Saskatchewan Tele­phone: (403) 269‑4924 Fax: 403–259‑4533 E‑mail: Adresa, tel., web, e‑mail kon­tact nejbližší …

Česká škola v Calgary

Po 25 letech a něko­li­ka měsících inten­zivních příprav se děti z českých a smíšených rodin žijících v Cal­gary mohou opět učit česky. Scháze­jí se kaž­dou sobo­tu a zábav­nou for­mou se pod vedením zkušených učitelek učí psát, mlu­vit a číst v českém jazyce. Výu­ka je zasazena do kon­tex­tu české kul­tu­ry, his­to­rie a zeměpisu. Ško­la vznikla jako …