Category «Pobočky (Branches)»

Literárna súťaž: Hora dušu povznáša — vyhodnotenie

Do našej literárnej súťaže Hora dušu povznáša sme dostali 65 bás­ní, poro­ta z nich vybrala 5 najlepších v 6 kategóriách. Víťa­zom bla­hoželáme! Všetky básne si môžete prečí­tať tu: https://vancouver.cssk.ca/csskvan Zapo­jte sa do hlaso­va­nia. Svoj názor na najkra­jšiu báseň nám pošlite na adresu: Výbor ČSSK, poboč­ka Van­cou­ver

Klub seniorů, Česká škola

Člen­ové Klubu seniorů v Mon­tre­alu se pravidel­ně scháze­jí kaž­dou druhou stře­du již po něko­lik desetiletí. Zpočátku v Mis­i­jním domě na West Broad­way a do roku 2019 v Českém domě na McLynn. Poté, co se majitel­ka domu Ema Košacká odstěho­vala do Toronta a Český dům na McLynn byl zrušen, se člen­ové scháze­jí u manželů Mar­t­inů na …