Category «Pobočky (Branches)»

Czech That Film festival

Dear friends of Czech cin­e­ma, usu­al­ly, at this time of the year, the Czech Con­sulate is pre­sent­ing Czech movies dur­ing the Czech That Film fes­ti­val. This year we can not invite you to the actu­al cin­e­ma; how­ev­er, to keep up with the tra­di­tion and to keep the fes­ti­val alive it was moved to a vir­tu­al …

Cena kanadských krajanů udělena

V úterý 15.5.2018 byla na Staroměst­ské rad­ni­ci slavnos­t­ně uděle­na. Cena kanad­ských kra­janů nejlepší­mu české­mu uměl­ci ve hře na vio­lon­cel­lo uměl­ci Václavu Petro­vi v hudeb­ní soutězi na 73. ročníku mez­inárod­ního hudeb­ního fes­ti­valu Pražské jaro. Cenu, kter­ou darovali kanadští kra­jané reprezen­to­vaní Českým a sloven­ským sdružením v Kanadě (ČSSK) a Českosloven­sk­ou společnos­tí pro vědu a umění v Albertě …