Calgary (výbor — board)

Výbor pobočky ČSSK Calgary pro období 2017 — 2019

The board of CSAC Cal­gary for the peri­od of 2017–2019

Výkonný výbor

  • Předse­da (Pres­i­dent) Pavel Hebel­ka
  • Místopředse­da (Vice-Pres­i­dent) Bože­na Kell­nerová
  • Pok­lad­ník (Trea­sur­er) Dra­ha Neveselá
  • Jed­na­tel a předse­da redakční rady Cal­gar­ských Listů (Sec­re­tary and Edi­tor in Chief of the Branch Mag­a­zine) Vladimír Maša­ta
  • Před­chozí předse­da (For­mer Pres­i­dent)Bože­na Kell­nerová
  • Zapiso­va­tel  (Reg­is­trar) Václav Just

Členové výboru (Committee Members)

  • Václav Just

Revizní komise (Auditors)

  • Eva Rojek
  • Michael Rojek