Zpráva o založení a činnosti odbočky Ottawa

(aut­entický text z kni­hy “Památ­ník českosloven­ské Kanady”, uspořá­dali autoři Ing. Karel Buzek, Lid­mi­la Wau­thierová, Ali­ca Haasová k 25. výročí ČSR, Toron­to, říjen 1943)

Ottawská odboč­ka Čsl.N.S. — čís. 89 — byla založe­na z pod­ně­tu min­is­tra Dra Fran­tiš­ka Pavlás­ka dne 22. listopadu 1942. Schůze se zúčast­ni­lo 36 Čechoslováků čs. půvo­du. Za čest­ného předse­du byl zvolen min­istr Dr. Fran­tišek Pavlásek. Za čle­ny výboru byli zvoleni: Předse­da J. Kurtin, místopředse­da J. Šimur­da Holan, pok­lad­ník M. Stre­tavský, jed­natel­ka Dr. L. Hitschman­nová, zapiso­va­tel M. Šipoš, kon­troloři F. Svo­bo­da, P. Ivano a porad­ní funkcionáři V. Ruda a J. Milčák. V uví­tacím proslovu čest­ný předse­da Dr. Pavlásek narýso­val hlavní úkoly Čsl. N. S. v Kanadě a každého jeho čle­na: pod­porovati českosloven­ský odboj a válečné úsilí Kanady vše­mi naši­mi hmot­ný­mi i morál­ní­mi sil­a­mi. O založení odbočky v Ottawě byly v Cit­i­zen, Jour­nal i Le Droit uveře­jněny obšírné zprávy.

Odboč­ka se dala ihned do práce. Jejím cílem jest propa­gace lep­ší znalosti naší Repub­liky a hmot­ný výtěžek pro čs. Čer­vený Kříž v Londýně. První účel byl s velikým úspěchem dosažen ve dvou fil­mových před­staveních v Nation­al Film Board dne 6. a 11. led­na 1943, kde byly promít­nu­ty filmy: “The Czechs our Allies”, “The Rape of Czecho­slo­va­kia”, jakož i tři české žurná­ly z Londý­na, ukazu­jící čs. odboj v Anglii. Pře­plněný sál, jakož i nadšené kri­tiky v ottawském tisku opět zdůrazni­ly, jak veliký jest zájem a pochopení pro Českosloven­sko v Kanadě.

Dne 31. led­na 1943 odboč­ka uspořá­dala v Capi­tol The­atre první veře­j­nou man­i­festaci ve prospěch “Cana­di­an Aid to Rus­sia Fund” pod zášti­tou J. E. Gen­erál­ního Guvernéra a Její Královské Výsosti Princezny Alice. Byl to výz­nam­ný úspěch finanční i morál­ní, jelikož přiš­lo přes 2200 osob a nadšení bylo upřím­né. Na pro­gra­mu byl proslov min­is­tra Dr. F. Pavlás­ka, čs. hud­ba i zpěv, jakož i českosloven­ské a ruské filmy. Čistý výnos byl $628,23. Dne 14. úno­ra kon­al se druhý man­i­fes­tační pod­nik naší odbočky, ten­tokráte ve prospěch Kanad­ského a Českosloven­ského Čer­veného Kříže. Pro nepříznivé počasí návště­va neby­la tak velká, jak se doufa­lo, a výnos byl $86. Akce pro Čs. Čer­vený Kříž však pokraču­je a dodnes jsme torontské­mu ústředí celkem odvedli $208.

Důležitý příspěvek na pod­poru Čs. Čer­veného Kříže přináší čs. sochař­ka, pí H. Stonard-Sachsová, jež pod zášti­tou naší odbočky pracu­je nyní v Ottawě a celý výtěžek své práce věnu­je Čs. Čer­vené­mu Kříži v Londýně. Dopo­sud její akce vynes­la $200, které byly poukázány ústředí v Toron­tě. Práce pí Stonard-Sachsové není skonče­na a slibu­je další příznivé finanční i propa­gační výsled­ky.

Dne 6. břez­na ottawská odboč­ka oslav­i­la narozeniny Pres­i­den­ta-Osvo­bod­itele, T. G. Masary­ka. Slavnos­t­ní pro­jev měl min­istr Dr. F. Pavlásek. Člen­ka odbočky H. Pop­per­ová před­nes­la čs. bás­ně a byly hrány čs. národ­ní pís­ně. Člen­st­vo pak vyslech­lo pro­jev Pres­i­den­ta-Osvo­bod­itele k 10. výročí Českosloven­ské repub­liky, zachovaný na gramo­fonové desce.

Pro jed­no­ho z bra­trů, který utr­pěl těžký úraz, naše odboč­ka vybrala mezi člen­stvem $22. Odboč­ka uspořá­dala oslavu Gen. M. R. Šte­fáni­ka, na níž byl slavnos­t­ním řečníkem předse­da Čs. N. S., br. Šte­fan Rudin­ský. Zamýšlíme také vypůjči­ti si ze Spo­jených Států obrazy čs. mis­trů a otevříti jejich výs­tavu v Ottawě v rám­ci oslav 28. říj­na.

Od 3. do 8. květ­na byl v Ottawě promítán film “Hang­men also die” pod zášti­tou Národ­ního Sdružení. Na pre­miéru bylo pozváno 80 členů vlády a diplo­mat­ick­ého sboru. Dne 13. květ­na se poprvé sešel žen­ský odbor a radil se o přípravách na bazár, který bude uspořádán v prvních pros­in­cov­ých dnech v Ottawě. Čistý zisk je určen pro “Váleč­nou pomoc ČSR”. Sbírku na tuto akci již odboč­ka zaháji­la a za 6 dní sebrala $100.

Dne 18. květ­na odboč­ka poz­vala své kanad­ské přátele do “YMCA” a ukáza­la jim film o sokol­ském sle­tu a snímky o Českosloven­sku. Pan J. Kash a Dr. F. Stein předvedli Dvořákovu hud­bu. Míst­nos­ti byly vyz­dobe­ny českosloven­ský­mi plaká­ty a rozdá­valy se letáky o našem odbo­ji.

Dne 5. červ­na odboč­ka hos­ti­la v YMCE delegá­ty širšího výkon­ného výboru Čsl. N. S., kteří se sešli v Ottawě při návštěvě pres­i­den­ta Dr. Edvar­da Beneše.

Dr. Lot­ta Hitschman­nová

P.S.
Lot­ta Hitschmanová založi­la a byla po 36 let v čele kanad­ské nejs­tarší pod­půrné a rozvo­jové zahraniční agen­tu­ry, the Uni­tar­i­an Ser­vice Com­mit­tee of Cana­da (nyní USC Cana­da), která pomohla tisícům dětí z Evropy po 2. svě­tové válce, a která rozšíři­la svo­ji čin­nost do zemí Asie, Afriky a Střed­ního východu. Více o této pozoruhod­né ženě čtěte “Lot­ta: the Uni­tar­i­an Ser­vice Com­mit­tee sto­ry”, autor Clyde Sanger, první vydání v roce 1986, Stod­dart Pub­lish­ing Co., Lim­it­ed.

Founding and Activities of the Ottawa Chapter

(An excerpt from the book Memo­r­i­al of the Czechoslo­vak Cana­da as arranged by Karel Buzek, Lid­mi­la Wau­thierová, and Ali­ca Haasová for the 25th anniver­sary of Czechoslo­vak Repub­lic (CSR), Toron­to, Octo­ber, 1943)

The Ottawa Chap­ter of the Czechoslo­vak Nation­al Asso­ci­a­tion (CSNA) was found­ed by Dr. Fran­tišek Pavlásek on Novem­ber 22nd, 1942. The first meet­ing was attend­ed by 36 Czechs and Slo­vaks. Dr. Pavlásek was elect­ed the hon­orary chair. The com­mit­tee mem­bers were elect­ed as fol­lows: Chair J. Kurtin, Vice-Chair J. Šimur­da-Holan, Trea­sur­er M. Stre­tavský, Spokesper­son Dr. L. Hitschman­nová, Sec­re­tary M. Šipoš, Comp­trol­ler F. Svo­bo­da and P. Ivano, Advi­sors V. Ruda and J. Milčák. In the open­ing speech Dr. Pavlásek out­lined the main objec­tives of CSNA in Cana­da and of its mem­bers: To sup­port Czechoslo­vak anti-fas­cist resis­tance and the war efforts of Cana­da both mate­ri­al­ly and moral­ly. Ottawas news­pa­pers Cit­i­zen, Jour­nal and Le Droit pub­lished exten­sive news about the found­ing of the CSNA.

The Ottawa Chap­ter com­menced their work right away. One of the goals was to bet­ter inform Cana­di­ans about Czechoslo­vak Repub­lic and to raise mate­r­i­al sup­port for the Red Cross in Lon­don, Eng­land. There were two films pre­sent­ed in the Nation­al Film Board on the 6th and 11th of Jan­u­ary, 1943: The Czechs our Allies and The Rape of Czecho­slo­va­kia. In addi­tion, shown were also three film jour­nals from Lon­don, depict­ing the Czechoslo­vak revolt in Eng­land. Capac­i­ty crowd attend­ing these events and cheer­ing arti­cles in Ottawa press demon­strat­ed true inter­est and under­stand­ing for Czecho­slo­va­kia dur­ing the WW2.

On Jan­u­ary 31st, 1943 the Ottawa Chap­ter of CSNA orga­nized their first pub­lic demon­stra­tion in sup­port of the Cana­di­an Aid to Rus­sia Fund in the Capi­tol The­atre under the spon­sor­ship of the Gov­er­nor Gen­er­al and Her Majesty the Princess Alice. This event was a sig­nif­i­cant finan­cial and moral suc­cess. Over 2200 par­tic­i­pat­ed and the crowd was quite enthu­si­as­tic. Dr. Palvásek had a speech, played was Czechoslo­vak music and songs, as well as Czechoslo­vak and Russ­ian films. Net prof­it was $628.23.

On Feb­ru­ary 14th of a sec­ond demon­stra­tion was orga­nized by the Ottawa Chap­ter, this time for the ben­e­fit of the Cana­di­an and Czechoslo­vak Red Cross (CSRC). How­ev­er, due to inclement weath­er atten­dance was below expec­ta­tions and the prof­it was only $86. The efforts for the CSRC con­tin­ue and up to date $208 was trans­ferred to the cen­tral chap­ter of Toron­to.

Impor­tant con­tri­bu­tion to CSRC comes from the Czechoslo­vak sculp­tor Mrs. H. Stonard-Sachsová, who works under the spon­sor­ship of the Ottawa Chap­ter and earn­ings from her works are donat­ed to the CSRC in Lon­don. To date her efforts total $200 and were trans­ferred to the Toron­to Chap­ter. Work of Mrs. Stonard-Sachsová con­tin­ues and is expect­ed to bring more finan­cial and pro­mo­tion­al results.

On March 6th the Ottawa Chap­ter cel­e­brat­ed birth­day of the Pres­i­dent-Lib­er­a­tor, T.G. Masaryk. Dr. F. Pavlásek had a speech, Mrs. H. Pop­per (a Chap­ter mem­ber) recit­ed Czechoslo­vak poems, and played were nation­al songs of Czecho­slo­va­kia. The chap­ter mem­bers then lis­tened to a record of the speech of the Pres­i­dent-Lib­er­a­tor he made on the 10th anniver­sary of the Czechoslo­vak Repub­lic.

$22 was col­lect­ed for one of the mem­bers of the chap­ter who suf­fered in a bad acci­dent. The chap­ter also orga­nized a cel­e­bra­tion for Gen­er­al M.R. Šte­fánik. A speech was pre­sent­ed by the chair of CSNA Šte­fan Rudin­ský. It is in the plans to bor­row paint­ings of the Czech mas­ters from the U.S.A. and orga­nize an exhi­bi­tion in Ottawa as part of the Octo­ber 28th cel­e­bra­tions of found­ing of CSR.

From May 3rd to May 8th a film Hang­men also die was shown under the Chap­ters spon­sor­ship. Eighty par­lia­men­tary mem­bers and diplo­mats attend­ed the pre­miere. The first meet­ing of the women assem­bly was held on May 13th. The top­ic of dis­cus­sion was the prepa­ra­tion for the upcom­ing Decem­ber bazaar. The pro­ceeds from this action is intend­ed for War Aid to CSR. Col­lec­tion towards this action already start­ed and in 6 days $100 was col­lect­ed.

On May 18th the Ottawa chap­ter invit­ed their Cana­di­an friends to YMCA and showed them a doc­u­men­tary about the gath­er­ing of Sokol (a tra­di­tion­al fit­ness orga­ni­za­tion) and about Czecho­slo­va­kia. Mr. J Kash and Dr. F. Stein per­formed music by Antonín Dvořák. The room was dec­o­rat­ed with Czechoslo­vak posters and passed were fly­ers about the Czechoslo­vak revolt.

On June 5th the Ottawa Chap­ter host­ed mem­bers of the exec­u­tive com­mit­tee of the CSNA in Cana­da who gath­ered for the vis­it of the Czechoslo­vak pres­i­dent Eduard Beneš.

By Dr. Lot­ta Hitschman­nová

P.S.
Lot­ta Hitschmano­va launched and for 36 years head­ed Canada’s old­est over­seas relief and devel­op­ment agency, the Uni­tar­i­an Ser­vice Com­mit­tee of Cana­da (now USC Cana­da) which helped to thou­sands of chil­dren for years fol­low­ing World War II which extend­ed to the coun­tries of Asia, Africa and the Mid­dle East. More about this remark­able woman, read “Lot­ta: the Uni­tar­i­an Ser­vice Com­mit­tee sto­ry” by Clyde Sanger, first pub­lished in 1986 by Stod­dart Pub­lish­ing Co., Lim­it­ed.

Trans­lat­ed by Jiří Krup­ka