Z historie Českého a Slovenského Sdružení — London, Ontario

Na jaře roku 1980 br. Jiří Corn z Toronta a br. Miroslav Klímek ze St. Cather­ine navštívili H. Komár­ka v Lon­donu s návrhem znovu obnovit odbočku Českosloven­ského Národ­ního Sduženi v Lon­don Ontario.

Během druhé svě­tové války bylo zhru­ba kolem 90 odboček sdružení po Kanadě, pro­to je více než pravděpodob­né, že též v Lon­don Ontario, exis­to­vala odbočka.Tuto záleži­tost se však dosud nepo­daři­lo oveřit.

H. Komárek svolal zak­lá­da­jicí schůzi odbočky 28. srp­na 1980. Schůzky se zůčas­ni­lo asi 10–15 lidi z Lon­donu a okolí, z nichž se větši­na později sta­la aktivní­mi čle­ny Lon­don-ské odbočky. Předse­dou byl zvolen Hen­ry Komárek, který vedl odbočku po řadu let. Po Komárkovi ved­la odbočku Hana Bílá, a po ní ve funkci předsedy se vys­tří­dali předse-dové jako Petr Chládek, Antonin Celerin. Od roku 1992 vede úspešně odbočku Josef Mára.

První akce odbočky Lon­don byla bese­da se spiso­vatelem Vejvodou ze Švý­cars­ka.
Po této úspěšné akci se roz­jela kul­turní a společen­ská čin­nost odbočky na plné obrátky.
Bylo uspořá­dano mno­ho úspešných kul­turních a společen­ských akci, návštěvy naších spiso­vatelů, her­ců a uměl­ců žíji­ci­ch v různých zemich z celého svě­ta. Herec Jára Kohout s námi oslav­il své 80-té narozeniny. Promí­tali se filmy za účasti původ­nich her­ců (A.Mandlová žijící ve Win­nipegu) atd.

Vedle těch­to kul­turních akci se též pořá­daly taneční zábavy, májové veselice, mikulášké nadílky pro děti kra­janů. Tradičně k výročí 21 srp­na odboč­ka pořádá každým rokem vzpomínkový táborák. Tato kra­jan­ská akce “Táborák” začala již roku 1970 a pokraču­je do dnešního dne.

Po sta­bil­isaci odbočky a to jak organ­isačně tak i po finanční stánce se odboč­ka pusti­la do spon­so­race uprch­líků z Českosloven­s­ka a posky­to­vala pomoc při jejich zapo­jení do živ­ota v Kanadě. Odboč­ka spon­sorovala mno­ho rodin i jed­notlivců z uprch­lick­ých taborů v Evropě. Pokud bylo možné, tak Lon­don­ská odboč­ka též poskyt­la i finanční úvěry nově pří­chozím pro rych­le­jší zapo­jení do kanad­ského živ­ota. V 70-tých letech se Lon­don­ská odboč­ka sta­la člen­em pol­i­tické organ­isace “Group of 10”. Tato skupina evrop­ských národů okupo­vaných sovět­ským režimem pořá­dala různé pol­i­ticke akce pro kanad­sk­ou veře­jnost za účelem pod­pory a osvobozeni národů za želez­nou opo­nou. V roce 1978.Londonská odboč­ka spon­sorovala celonárod­ní kon­gres ČSSK.

V roce 1983 se poprvé Českosloven­ské sdružení zůčast­ni­lo etnick­ého fes­ti­valu v Lon­donu zvaný “Kavalká­da Národů”. Učast na tom­to fes­ti­valu byla vel­mi oblíbená a vřele pod­poře­na širok­ou kanad­sk­ou veře­jnos­tí po řadu let a sta­la se i finančním pilířem odbočky po mno­ho let. V roce 1984 bylo zahá­jeno sobot­ní vyučování české školy pro děti kra­janů, kter­ou ved­la Růže­na Márová s další­mi kra­jany po řadu let.

V roce 1989 odboč­ka uspořá­dala sbírku na pomoc znovuob­novení demokra­cie v ČSR. Vybrané penize byly odeslány do středis­ek Občan­ského Fora v Praze a v Bratislavě. Součas­ný předse­da odbočky Josef Mára se svo­jí manželk­ou pořá­da čas­to kul­turní setkaní s výz­načný­mi osoba­mi českého a sloven­ského kul­turního živ­ota.

Hen­ry Komarek