Krátké dějiny Čechů usídlených v Britské Kolumbii

Pří­chod emi­grantů z českých zemí do Brit­ské Kolumbie a Yukonu lze rozdělit do pěti dosti rozličných vln. Pred tou první to byli jen jed­in­ci jako Pater Pan­dozi, který vedl misi v Okana­ganu nebo Esky­mo Wel­zl, polární ces­to­va­tel, jehož hrob v Daw­son City dodnes udržu­jí naši tram­pové. Za zmínku také sto­jí, že když prezi­dent Masaryk při­plul v roce 1917 do Sev­erní Ameriky aby zde zahájil kam­paň, která skonči­la vznikem nezávis­lého Českosloven­s­ka tak — právě jako později skupiny legionářů, kteří se touto oklik­ou vraceli ze Sibiře do vlasti, nejdříve přistál ve Van­cou­veru.

V té první vlně přistěho­val­ců po Prvni svě­tové valce byli zeměděl­ci, tovární děl­ní­ci prcha­jící před nouzí v poválečné Evropě. Když se pak kon­cem dvacátých let poměry ustálily, nastal hro­mad­ný pře­sun k útěku. V této druhé vlně byli větši­nou vzdělaní a mno­hdy i zámožní lidé — lékaři, právní­ci, obchod­ní­ci a pod­nikatelé vše­ho druhu. Uplat­nili své znalosti ruk­ou. Bratři Koernerové zde zavedli sušení dosud bez­cen­né tsugy kanad­ské. Třetí vlnu tvoři­la pol­i­tická emi­grace po únorovém uchvá­cení moci komu­nisty v roce 1948. Byli to lidé angažování v Rak­ousku a Itálii. Podaři­lo se spon­sorovat desítky rodin, jejichž adop­tování část se jich pak rozprch­la po světě, kde se větši­nou dobře uplat­nili. S Her­mann, který ve Van­cou­veru vys­tu­doval prá­va a v devadesátých letech se zde stal oblíbeným prvním Hon­orárním gen­erál­ním konzulem České repub­liky.

Dalších uprch­líků přes ostře střežené pohraniční pás­mo bylo pramá­lo. Počátkem šedesátých let nasta­lo určité uvol­nění ces­ty na dov­ole­nou na Kubu. Když letad­lo pak přistá­lo v Gan­deru v provincii Nova Sco­tia, mnozí pasažéři požá­dali o azyl v Kanadě.

Ovšem tou největší orga­ni­zo­vanou­vl­nou vlnou byla ta pátá, po srp­nu 1968. Po invazi vojsk Varšavského pak­tu vede­nou sovět­sk­ou armá­dou uprch­lo tisíce lidé, kteří ces­to­vali dál. V Kanadě del­e­gace Sdružení požá­dala kanad­sk­ou vlá­du o pomoc a získala slib, že 12,000 uprch­líků bude okamžitě bez jakýchkoli for­malit při­ja­to a tak je zvlášt­ní letad­la brzy rozvážela po Kanadě. Do Brit­ské Kolumbie jich přiš­lo asi 10% z jejich konečného poč­tu, který nakonec dosáhl asi 15,000 lidí. Pos­tup­ně pak přicházeli další, nejdříve z préri­jních provin­cií, kde byly nezvyk­lé zimy. Větši­na z nich zůsta­la v okolí Van­cou­veru a Vic­to­rie, jen menší ostrůvky se vytvořili ve dvou hotelích. Po ukončení kurzu angličtiny jim zde­jší odboč­ka Sdružení pomáha­la nalézt uby­tování a zaměst­nání. Stu­den­ti šli na uni­verz­i­ty, pro­tože učňovská výcho­va z Evropy zde byla vysoce oceňová­na. Další pří­chozí byli už spíše ve for­mě jed­notlivců než vln. Po listopadu 1989 zbyl důvod emi­grovat z pol­i­tick­ých důvodů jen komu­nistům, ale těch jsme zde mno­ho “neu­ví­tali”. Ovšem kon­cem devadesátých let nás poněkud přek­va­pil náh­lý hro­mad­ný pří­jezd emi­grantů.

Van­cou­ver­ská odboč­ka Českého a Sloven­ského sdružení v Kanadě vznikla pod jiným jménem již během třicátých let a byla vel­mi čin­ná za války. Zasílali se balíčky vojákům a veře­jnost byla infor­mová­na o situaci v nacisty okupo­vaném Českosloven­sku. Tehdy měla po Kanadě 93 odboček, dnes jich zbý­va jen devět.

Odboč­ka v Brit­ské Kolumbii je největší, i když jen poměrně málo kra­janů je v ní orga­ni­zováno. Pol­i­tická čin­nost, která nás sdružo­vala po doby naci­stické a sovět­ské oku­pace odpad­la a zůsta­la jen společen­ská čin­nost. Odboč­ka infor­mu­je o čin­nos­ti výborného českého ochot­nick­ého divad­la, tanečních zábavách, fil­mových před­staveních a jiných kul­turních pod­nicích. Nejdůležitější ovšem byla a stále je, ta drob­ná práce našich kra­janů, a to na poli společen­ském, kul­turním i eko­nom­ick­ém.

Jiří L. Macek