Z historie

Historie Čechů a Slováků v Kanadě a Českého a Slovenského sdružení v Kanadě

Níže uve­dený článek je zkrá­cená verze kapi­toly „Soupis českých kra­jan­ských exilových spolků v Toron­tu po roce 1945“, kter­ou nap­sal dr. Roman Zao­ral jako součást kni­hy „Emi­grace z českých zemí“ (vyda­lo Okres­ní muzeum v Mladé Boleslavi v roce 2001, I. vydání, nák­lad 600 ks).

Soupis nap­saný dr. Romanem Zao­ralem byl jed­ním z výzkum­ných úkolů Cen­tra pro českosloven­ská exilová stu­dia, založeného na Filo­zofické fakultě Uni­verz­i­ty Palack­ého v Olo­mouci v roce 1994. Před­klá­daný soupis vznikl na zák­ladě studi­jní ces­ty po hlavních cen­trech českého kra­jan­ského a exilového živ­ota ve východ­ní Kanadě (Toron­to, Mon­tre­al, Ottawa), uskutečněné na podz­im 1997 a pod­pořené grantem Min­is­ter­st­va zahraničních věcí ČR.

Historie Čechů a Slováků v Kanadě

Nikdo už asi přes­ně nezjistí, kdo byl prvním Čechem, který stan­ul na půdě dnešní Kanady. Styky českých zemí s Kanadou mají staré koře­ny. V této sou­vis­losti bývá čas­to připomíná­na osob­nost prince Ruprech­ta Fal­ck­ého, narozeného 17. pros­ince 1619 v Praze, který se od roku 1661 účast­nil jako první guvernér Společnos­ti Hud­sono­va zálivu dobývání Kanady. V 18. sto­letí půso­bili v Kanadě moravští bratři, avšak ve větším měřítku začali čeští vys­těho­val­ci přicházet do Kanady teprve v posled­ní třet­ině 19. sto­letí spolu s další­mi emi­granty z rak­ousko-uher­ského moc­nářství. Patřili k nim i čtyři čeští far­máři (Junek, Pan­grác, Doležal a Skokan), kteří se v roce 1884 usadili v Saskatchewanu a založili osadu Kolín blízko městeč­ka Ester­hazy, poj­men­o­vaného podle majitele první Uher­sko-amer­ické osidlo­vací společnos­ti, která vys­těho­val­cům zprostřed­ková­vala vlast­nictví půdy.

O první vlně emi­grace z českých zemí, jež skonči­la v roce 1914, nemáme k dis­pozi­ci přes­né úda­je, neboť tehde­jší sta­tis­tiky zaz­na­mená­valy pouze stát­ní přís­lušnost, nikoli národ­nost přistěho­val­ců. Teprve sčítání oby­va­tel Kanady po první svě­tové válce v roce 1920, kdy už exis­to­va­lo samostat­né Českosloven­sko, prokáza­lo, že v Kanadě žije 8 840 Čechů a Slováků. Obě etni­ka se usazo­vala hlavně v Mon­tre­alu, Toron­tu a Win­nipegu. Mezi přistěho­val­ci převlá­daly děl­nické a řemeslnické pro­fese, nechy­běli však ani zeměděl­ci, kteří se soustřeďo­vali do venkovských osad, zejmé­na v Albertě (jed­na z nich nese jméno Prague), v Brit­ské Kolumbii a v Ontar­iu. Příliv vys­těho­val­ců z Českosloven­s­ka do Kanady ve 20. letech rok od roku prud­ce sílil — v roce 1922 přiby­lo do Kanady 110 osob, v roce 1928 již 8 184, což byla více než polov­ina tehde­jších českosloven­ských vys­těho­val­ců do zámoří. Ve 30. letech se příliv českých emi­grantů v důsled­ku hospodářské krize snížil, něk­teří se dokonce vraceli do staré vlasti. Přesto těs­ně před vypuknutím druhé svě­tové války žilo v Kanadě přes 40 000 kra­janů (včet­ně Karpa­torusů), z nichž byla větši­na Slováků (26 000, tj. téměř 65 %). S těmi­to poč­ty rám­cově kore­spon­du­je i údaj dr. Hníz­da, zaměst­nance českosloven­ského gen­erál­ního konzulá­tu v Mon­tre­alu, podle jehož odhadu žilo v Kanadě k 15. květ­nu 1937 35 000 Čechoslováků, z nichž 1/5 při­padala na Čechy, 3/5 na Slováky a zbytek tvořili Něm­ci, Maďaři, Polá­ci, Židé a pod­karpatští Rusíni.

První kra­jan­ské spolky vznikaly při kost­elech a měly kon­fe­sionál­ní charak­ter. Nejs­tarší svět­sk­ou orga­ni­za­cí byl tělocvičný spolek Sokol, založený český­mi horníky ve Franken v roce 1912. K daleko masivnější­mu zak­ládání spolků, jež sdružo­valy kra­jany rozp­týlené po celé Kanadě, však zača­lo docházet až v meziválečném období. Z třicítky kra­jan­ských orga­ni­za­cí byly nejvýz­nam­nější torontský Českosloven­ský kul­turní klub a win­nipežská Tělocvičná jed­no­ta Sokol. Ve Win­nipegu byla ovšem v polov­ině 30. let založe­na i vlivná Kanad­ská sloven­ská liga, která od počátku prosazo­vala ideu samostat­ného Sloven­s­ka. Pro­tože komu­nikace a vzá­jem­ná spolupráce mezi kra­jany byla pro znač­nou rozlehlost země neobyče­jně nes­nad­ná, při­pad­la důležitá úlo­ha české­mu a sloven­ské­mu tisku, vydá­vané­mu z ini­cia­tivy řady nově vznika­jících vzdělá­vacích a pod­půrných spolků (zejmé­na v Toron­tu a ve Win­nipegu). V Mon­tre­alu vycháze­ly od roku 1929 Kanad­ské noviny, týdeník s nák­la­dem 5000 výtisků, jež však muse­ly být po odhalení finančních machi­nací jejich vyda­vatele zas­tave­ny, a tak funkci cen­trál­ního kra­jan­ského peri­odi­ka poté na poměrně dlouhou dobu (1934–1948) převza­la Nová Vlasť, vydá­vaná Českosloven­sk­ou nov­inářsk­ou společnos­tí za redakce Mar­ti­na Dudá­ka a zpočátku též Stano Zubera. Slovenští komu­nisté vydá­vali v letech 1936 — 1940 Hlas ľudu a od roku 1941 průběžně až do pádu komu­nis­mu v Českosloven­sku Ľudové zvesti.

Výz­nam­ným pojítkem kanad­ské kra­jan­ské komu­ni­ty, rozdělené ve 20. a 30. letech vzá­jem­nou řevnivostí a lokál­ní­mi zájmy, se sta­la obrana Českosloven­s­ka v době jeho ohrožení naci­stick­ým Německ­em a po likvi­daci repub­liky pod­po­ra úsilí o její osvobození a obnovení. Střediskem těch­to snah byl zejmé­na Mon­tre­al, kde se napřík­lad 27. břez­na 1938 kon­a­lo velké shromáždění na pod­poru integri­ty českosloven­ského stá­tu a kde vznikl i Výbor na obranu Českosloven­s­ka, který mezi kra­jany orga­ni­zo­val finanční sbírky na Fond obrany. Další akce sol­i­dar­i­ty se starou vlastí, které pak kul­mi­no­valy v době mni­chovské krize, se kon­aly na různých místech v Ontar­iu (mimo jiné v Toron­tu, v Hamil­tonu, v Sarnii na Huron­ském jezeře, ve Wind­soru — v těs­né blízkosti amer­ick­ého Detroitu — a v Nia­gara Falls).

Po roz­padu ČSR a naci­stické oku­paci v březnu 1939 doš­lo v kanad­ském kra­jan­ském hnutí ke krys­tal­iza­ční­mu a sjed­nocu­jící­mu pro­ce­su, který vyvr­cho­lil v roce 1940 spo­jením dvou nedávno vzniklých orga­ni­za­cí, mon­tre­al­ského Českosloven­ského národ­ního sdružení v Kanadě a torontského Sdružení Čechů, Slováků a Karpa­torusů v novou orga­ni­zaci s názvem Českosloven­ské národ­ní sdružení v Kanadě. Toto sdružení se jed­noz­načně (pro­ti jeho pro­gra­mu se zásad­ně stavěla pouze Kanad­ská sloven­ská liga) přih­lási­lo k českosloven­ské­mu zahraniční­mu odbo­ji, sous­tavně se snaži­lo získá­vat kanad­sk­ou veře­jnost pro jeho pod­poru, pomáhat českosloven­ským uprch­líkům, kteří se dostali do Kanady, a orga­ni­zo­vat nábor dobro­vol­níků do českosloven­ských vojen­ských jed­notek. Během války uspořá­da­lo celou řadu propa­gačních akcí a sehrá­lo výz­nam­nou úlo­hu při orga­ni­zaci pro­gra­mu návštěv výz­nam­ných českosloven­ských osob­nos­tí (min­istr exilové vlády Jan Masaryk, sená­tor Voj­ta Beneš, protes­tantský teolog J. L. Hromád­ka). Zájem o českosloven­ské osvoboze­necké úsilí sous­tavně probouzeli i člen­ové stálé českosloven­ské vojen­ské mise v Ottawě. Kanadští kra­jané se výz­nam­ně podíleli na shro­mažďování finančních prostřed­ků na pod­poru poválečné obnovy osvobozeného Českosloven­s­ka. Za připomenutí rovněž sto­jí, že piloti českosloven­ských perutí ve Velké Británii se na své bojové úkoly připravo­vali v kanad­ských výcvikových táborech.

Zatím­co česká emi­grace měla v meziválečném období převážně sociál­ní a hospodářský charak­ter, vys­těho­valectví od druhé svě­tové války stále častěji sou­vise­lo také s pol­i­tick­ý­mi událost­mi v Českosloven­sku. V letech 1939–1945 naš­lo v Kanadě své útočiště před Hitlerovým režimem asi tisíc českých a tisíc sudetoněmeck­ých uprch­líků.

V období po druhé svě­tové válce proběh­ly dvě velké vlny vys­těho­valectví do Kanady — po insta­laci komu­ni­stick­ého režimu v únoru 1948 a po vpá­du armád Varšavské smlou­vy v roce 1968. Sloven­ská slož­ka první, těs­ně poválečné přistěho­valecké vlny přived­la sice do Kanady i počet­nou emi­graci luďáck­ou, ale druhá, poúnorová, zna­me­nala pro mno­ho Čechů a Slováků záchranu před pol­i­tick­ý­mi rep­re­se­mi gottwal­dovského režimu. Po zave­dení důsled­né vojen­ské ostrahy českosloven­ských hran­ic se ovšem počet našich emi­grantů, kteří přicházeli do Kanady, pod­stat­ně snížil. V letech 1951–1956 jich přiby­lo asi 2 500 (větši­nou prošli běže­neck­ý­mi tábo­ry v Německu a v Rak­ousku) a během násle­du­jících 12 let, do srp­nové invaze vojsk Varšavské smlou­vy v roce 1968, dalších při­b­ližně 2 500 osob. Mnozí z nich se záhy inte­grovali do kanad­ské společnos­ti, ostat­ní počí­tali s tím, že se se znovun­aby­tou svo­bodou zase vrátí do vlasti.

Po srp­nu 1968 při­jala kanad­ská vlá­da mimořád­ná imi­grační opatření, na jejichž zák­ladě poskyt­la azyl 12 000 uprch­líkům z ČSSR. V roce 1971 zaz­na­me­nal ofi­ciál­ní kanad­ský cen­sus 82 000 osob, které se hlási­ly k české­mu nebo sloven­ské­mu půvo­du. Do roku 1990 se pak do Kanady přistěho­va­lo dalších 9 000 Čechů a Slováků, řada z nich ovšem nebyli lidé, kteří opustili Českosloven­sko, ale již starší usedlí­ci z USA.

I když Češi a Slová­ci netvoří velk­ou etnick­ou skupinu v Kanadě a ještě méně jich aktivně působí v kra­jan­ských spol­cích (odha­dem asi 15 % z celkového poč­tu), je jejich podíl na kanad­ském živ­otě, zvláště v hospodářské a kul­turní oblasti, nezaned­batel­ný. Inte­grál­ní součást českosloven­ského exilu tvoří rovněž Židé českého půvo­du, sude­tští Něm­ci, volyňští Češi, pod­karpatští Rusíni a v posled­ní době také Romové, jichž jenom v roce 1997 přices­to­va­lo do Kanady asi 1 200.

České a slovenské sdružení v Kanadě

Českosloven­ské (dnes České a sloven­ské) sdružení vzniklo z potře­by sil­né ústřed­ní orga­ni­zace českých a sloven­ských kra­janů, která by pomohla přis­pět v průběhu druhé svě­tové války k osvobození Českosloven­s­ka. Ačko­liv taková potře­ba se objevila už za první svě­tové války, byl jed­not­ný cíl mno­ha záj­mově rozdíl­ných společnos­tí a klubů nalezen teprve v roce 1939, kdy ČSR ztrati­la svou nezávis­lost. Pod vedením sloven­ského Kanaďana Šte­fana Rudin­ského z Mon­tre­alu a českého Kanaďana Gus­ta­va Přís­tupy z Toronta byly překážky bránící sjed­no­cení překonány. Vznikl společný výbor národ­ních orga­ni­za­cí, který se sešel 7. květ­na 1939 v Toron­tu. Zde bylo rozhod­nu­to o zřízení Národ­ního sdružení Slováků, Čechů a Pod­karpatských Rusínů v Kanadě. 24.–25. červ­na 1939 se kon­al první kon­gres v torontském kostele Church of All Nations. Za pří­tom­nos­ti 140 delegátů byl zvolen výkon­ný výbor, v jehož čele stan­uli Šte­fan Rudin­ský jako předse­da a Karel Buzek jako gen­erál­ní tajem­ník. Původ­ní název byl brzy změněn na Českosloven­ské národ­ní sdružení v Kanadě (ČSNS).

Se Sdružením aktivně spolupra­co­v­aly prak­ticky všech­ny české a sloven­ské orga­ni­zace s výjimk­ou sep­a­rati­sticky ori­en­to­vané Sloven­ské ligy. Po vzniku Sloven­ského stá­tu v březnu 1939 se Liga ocit­la ve složité situaci. Mno­ho jejích vůd­ců sym­pa­ti­zo­va­lo s Tisovým autori­ta­tivním režimem a s Hlinkovou lidovou stra­nou. Sloven­ská liga sice napomáha­la kanad­ské­mu válečné­mu úsilí sbírka­mi peněz pro Čer­vený kříž, ale čini­la tak vždy odd­ěleně od zbytku české a sloven­ské komu­ni­ty sjed­no­cené v Českosloven­ském národ­ním sdružení.

Z vlast­ní ini­cia­tivy i z obec­ného záj­mu boje pro­ti naci­stick­é­mu Německu Sdružení rych­le ros­t­lo — ze 46 míst­ních poboček v roce 1939 až na 86 s asi 6 500 čle­ny na kon­ci roku 1942. Tomu­to vývo­ji napo­mohly ces­ty orga­ni­zo­vané napříč Kanadou, od východ­ního k západ­ní­mu pobřeží. První z těch­to cest pod­nikli Karel Buzek a vedoucí sloven­ský člen Sdružení Peter Klimko. Další ces­tu umožni­ly kanad­ské klu­by sená­torovi Voj­tovi Benešovi, starší­mu bra­tru prezi­den­ta Edvar­da Beneše, a dvě­ma před­stavitelům českosloven­ských zahraničních sil — plk. Janu Ambrušovi a kpt. Rudol­fu Nekolovi. Posled­ně jmen­o­vaný se vrátil do Kanady po komu­ni­stick­ém puči v roce 1948, stal se kanad­ským občanem a vyda­vatelem týdeníku Nový domov (New Home­land). Sdružení spravo­va­lo českosloven­ský válečný dobročin­ný fond v Kanadě a sebralo asi 330 000 kanad­ských dolarů pro různé úče­ly spo­jené s válk­ou a s osvobozením Českosloven­s­ka. Přis­pě­lo také k tomu, že kanad­ská vlá­da začala od dub­na 1941 považo­vat přís­lušníky českosloven­ské minor­i­ty v Kanadě za občany spo­je­necké země.

Na kon­gre­su v listopadu 1945, který vedl sloven­ský Kanaďan z Wind­soru Jan Gažo, byly vytyče­ny tři hlavní úkoly: pod­po­ra kanad­ského občanství, udržování českého a sloven­ského kul­turního dědictví a mater­iál­ní pomoc staré vlasti zničené válk­ou. Posled­ní z těch­to poža­davků se mohl uskutečnit poté, co se gen­erál­ní tajem­ník ČSNS Karel Buzek stal také výkon­ným ředitelem kanad­ského spo­je­neck­ého pod­půrného fon­du Cana­di­an Unit­ed Allied Relief Fund.

Po válce se aktivi­ta ČSNS pře­sunula z pol­i­tické do sociál­ní oblasti, od prob­lémů zahraničních k domácím. V letech 1946 a 1947 Sdružení před­loži­lo dva obsažné dopisy kanad­ské­mu senát­ní­mu výboru pro imi­graci a prá­ci, jež požadovaly určité leg­isla­tivní změny, z nichž řada byla v násle­du­jících letech prove­de­na. Česká a sloven­ská komu­ni­ta začala v tom­to období budovat Masarykovu halu a Masarykův ústav (Masaryk Memo­r­i­al Insti­tute) ve Scar­bor­ough, součásti met­ro­pol­it­ního Toronta.

Sdružení poho­tově reago­v­a­lo na převzetí moci komu­nisty v ČSR v únoru 1948 a zača­lo spon­zorovat kanad­ský fond pro českosloven­ské uprch­líky. Mezi nově pří­chozí­mi a starous­edlý­mi kra­jany v Kanadě doš­lo k rozkolu, který zabránil efek­tivnější prá­ci ČSNS aspoň na osm let (1948–1956). V roce 1949 se sice podaři­lo zřídit Kanad­ský fond pro českosloven­ské uprch­líky (Cana­di­an Fund for Czechoslo­vak Refugees), který při Sdružení fun­gu­je dodnes, avšak zvláště mezi sociál­ně potřeb­ný­mi emi­granty z 20. a 30. let se znovu pok­oušela půso­bit komu­ni­stická strana. Událostí, která pomohla kra­jany stmelit, byla maďarská rev­oluce v roce 1956. Za předsed­nictví Fran­ka Něm­ce, který byl českosloven­ským velvys­lancem v Kanadě před rokem 1948, se Sdružení vráti­lo ke klid­né a užitečné prá­ci.

V 60. letech se aktivi­ta ČSNS zvýši­la, znovu ros­tl počet poboček. Předse­dou se stal Antho­ny Daičar z městeč­ka Batawy, založeného Tomášem Baťou, gen­erál­ním tajem­níkem byl zvolen Jiří Corn. Výz­nam­ným funkcionářem Sdružení z řad členů Českosloven­ské národ­ně sociál­ní strany v exilu byl také prof. Vladimír Kra­ji­na. Ačko­liv se člen­ské příspěvky sníži­ly ve srovnání s válečným obdobím na jed­nu pět­inu, bylo z nich přece možno hra­dit pořádání bazarů, tanečních zábav, divadel­ních před­stavení a dalších společen­ských akcí. Výz­nam­ným pro­jek­tem byla ini­cia­ti­va ČSNS vedoucí ke zřízení samostat­né sto­lice pro česk­ou a sloven­sk­ou lit­er­atu­ru na torontské uni­verz­itě.

Českosloven­ské národ­ní sdružení v Kanadě, které se od roku 1984 nazý­va­lo pouze Českosloven­ským sdružením a po rozdělení Českosloven­s­ka se pře­j­men­o­va­lo na České a sloven­ské sdružení v Kanadě — ČSSK (Czech and Slo­vak Asso­ci­a­tion of Cana­da), vytr­vale posky­to­va­lo oporu a pomoc českým a sloven­ským uprch­líkům a v tom­to smys­lu také udržo­va­lo styky s fed­erál­ní­mi a prov­inční­mi vlá­da­mi v Kanadě. V kanad­ské politice usilu­jící o vytvoření mul­ti­kul­turní společnos­ti náleží kra­jan­ským spolkům a orga­ni­za­cím ostat­ně tradičně výz­nam­né mís­to. Za připomenutí bezpochy­by sto­jí podíl Sdružení jako jed­né z 36 kra­jan­ských orga­ni­za­cí zas­toupených v Kanad­ské etnokul­turní radě na prosazení dosud plat­ného mul­ti­kul­turního zákona C 96.

V roce 1999 ČSSK oslav­i­lo 60. výročí svého trvání. V led­nu 2000 mělo 14 poboček v různých kanad­ských provin­ciích s celkem asi 3 800 platící­mi čle­ny, a to v těch­to místech: Batawa-Belleville, Cal­gary, Edmon­ton, Hal­i­fax, Hamil­ton, Kingston, Kitch­en­er-Water­loo-Guelph, Lon­don, Mon­tre­al, Ottawa, Toron­to, St. Catharines, Van­cou­ver a Win­nipeg. Vrchol­ným orgánem Sdružení je výroční zasedání (kon­gres), jež kaž­doročně schval­u­je finanční výkazy a zprávy jed­notlivých zás­tupců a výborů. V době mezi kon­gresy řídí Sdružení Národ­ní rada, která se skládá ze sed­mi volených zás­tupců, ze čtyř předsedů stálých výborů (imi­grační, sociál­ní, orga­ni­za­ční a inte­grační, kul­turní a infor­mační) a ze 6 — 12 volených členů. V radě rovněž zasedá bývalý předse­da z před­chozího funkčního období, které je dvouleté. Sdružení má své zás­tupce pro západ­ní, střed­ní a východ­ní Kanadu, revi­zo­ry a pětičlen­ný smírčí soud k urovnávání sporů mezi čle­ny. Šedesát pro­cent výda­jů spo­jených s vedením imi­grační agendy v torontské cen­trále je hrazeno kanad­sk­ou fed­erál­ní vlá­dou, zbytek pohledávek kryjí člen­ské příspěvky. Tiskovým orgánem Sdružení je Věst­ník ČSSK/CSAC Newslet­ter, jed­notlivé pobočky kromě toho vydá­va­jí svá vlast­ní peri­odi­ka.

Torontská poboč­ka ČSSK pořádá v součas­né době pro své čle­ny taneční hodiny, besedy, literární pořady v české restau­raci U Vlastičky a kon­cer­ty staré české hud­by. Z ini­cia­tivy Petra Mun­ka vychází pravidel­ně přehled článků z anglo-amer­ick­ého tisku o České repub­lice. Tele­vizní stu­dio Okno (Josef Čer­mák a režisér Milo Kubík) zho­tovu­je nahrávky řady výz­nam­ných kul­turních a pol­i­tick­ých akcí, na nichž Sdružení par­ticipu­je. Za všech­ny uveďme aspoň kon­cert k 60. výročí vzniku ČSR v roce 1988, návštěvu prezi­den­ta Václa­va Havla v roce 1990, první pro­duk­ci Pro­dané nevěsty v Kanadě, jež se hrála v Toron­tu v roce 1994, a od roku 1990 poři­zo­vané záz­namy z před­stavení Nového divad­la, pořá­daných ve spoluprá­ci s český­mi a sloven­ský­mi pro­fe­sionál­ní­mi her­ci. Mimořád­nou doku­men­tární a his­torick­ou hod­no­tu mají pro­fi­ly výz­nam­ných osob­nos­tí českosloven­ského exilu v Kanadě (Josef Škvorecký, Zde­na Sali­varová, Tomáš Baťa, Ota Hora, Karel Buzek, Jiří Corn, Rudolf Hásek, Oskar Morawetz, Ján Smerek, Otakar Širek, Anna Šireková, Emi­lie Peři­nová, Jiří Traxler, Jan Wal­dauf, Wal­ter Dufek, Milo Komínek) a prof. H. G. Skillinga, kanad­ského his­tori­ka zabý­va­jícího se českosloven­ský­mi ději­na­mi. V této řadě chy­bí pro­fil Vladimíra Kra­jiny, s nímž byla redak­tork­ou Ani­tou Machovou pořízena aspoň rozh­lasová nahráv­ka pro Radio Cana­da Inter­na­tion­al. Ve spoluprá­ci s touto tele­vizní skupinou natoči­la Česká tele­vize Ostra­va v roce 1992 čtyřdíl­ný ser­iál o českých a sloven­ských kra­janech v Kanadě pod názvem Kanad­ská mozai­ka (1. Drsná i vlíd­ná, 2. Torontské snění, 3. Pod­nikání jako sen, 4. Člověk není nikde sám).

Kon­tak­ty ČSSK s vlastí byly navázány po roce 1989. Na společných schůzích se zás­tup­ci zahraničního výboru Posla­necké sně­movny ČR pro styky s kra­jany a komise pro kra­jany Sená­tu ČR byly v průběhu 90. let pro­jed­návány otázky dvo­jího občanství, kore­spon­denčního voleb­ního prá­va, dokončení resti­tucí osob­ních majetků a usnad­nění návratu kra­janů do vlasti. Kra­jan­ské orga­ni­zace v Kanadě zas­tupo­val na většině jed­nání Miloš Šuch­ma z Ottawy. V průběhu léta a podz­imu 1997 Sdružení uspořá­da­lo sbírku na pomoc oblastem postiženým povod­ní. Část­ka ve výši 100 000 kanad­ských dolarů byla odeslá­na do vlasti prostřed­nictvím Čer­veného kříže.

Poznámky:

1/ Podrobnější statistické údaje o počtu přistěhovalců do Kanady podávají Gellner, J. - Smerek, J.: The Czechs and Slovaks in Canada. Toronto 1968, s. 72-83.

2/ Rovná, L. - Jindra, M.: Dějiny Kanady. Praha 2000, s. 364.

3/ Kopie dopisu dr. Hnízda je uložena v Archivu ČSSK v Torontu. Srv. Vitula, M.: Z historie českých a slovenských krajanů v Kanadě do roku 1939, in: Časopis Matice moravské 118, 1999, s. 97-110, zejména s. 105-106.

4/ Jde o údaj přibližný, jejich přesný počet není znám. Například jen v samotném Windsoru bylo činných 16 krajanských organizací, z nichž některé se staly zakládajícími členy pozdějšího Československého národního sdružení. Srv. Slavík, V.: Čechoslováci ve Windsoru, in: Památník československé Kanady. Toronto 1942. Podrobněji se touto problematikou v meziválečném období zabývá Vitula, M.: c. d. Srv. též Rovná, L. - Jindra, M.: c. d.

5/ Vitula, M.: Z dějin krajanského tisku, in: Nový domov, Toronto, 8. 5. 1980.

6/ Na počátku 50. let už žilo v Kanadě téměř 64 000 Čechů a Slováků. Srv. Čelovský, B.: Czech Origin People of, in: Encyclopedia Canadiana, sv. 3. Ottawa 1958, s. 187-188.

7/ Na základě údajů sčítání lidu z let 1961 (73 061) a 1971 přibylo v průběhu 60. let do Kanady zhruba 9 000 Čechů a Slováků. Srv. Gellner, J. - Smerek, J.: c. d., s. 83 a Rovná, L. - Jindra, M.: c. d., s. 365.

8/ K dějinám ČSNS do roku 1945 srv. Přístupa, G.: Stručná historie Čs. národního sdružení v Kanadě, in: Kanadský Masaryktown. Toronto 1952, s. 11-19, 23-31.

9/ Podrobný výčet všech poboček ČSNS v období druhé světové války podávají Gellner, J. - Smerek, J.: c. d., s. 107-108. Nejvíce jich působilo v provinciích Ontario (34), Alberta (18) a Saskatchewan (13). Další pracovaly v provinciích Britská Kolumbie, Québec, Manitoba a Nova Scotia.

10/ O Jiřím Cornovi naposledy Ivanov, M.: Čech v Kanadě. Praha 1994.