67. Kongres

67. Kon­gres Českého a Sloven­ského sdružení v Kanadě

5. — 7. čer­vence 2019, Toron­to, Ontario

Novo­tel Toron­to North York Hotel

3 Park Home Avenue, Toron­to , ON, M2N 6L3

Tel. 416–733-2929, Fax 416–733-1743

www.novotelnorthyork.com, Email:

PROGRAM

Pátek, 5. čer­vence

Pří­jezd a uby­tování delegátů a účast­níků:

Pro ty, kteří přiletí letadlem:

GO Tran­sit z Pear­son Air­port, Ter­mi­nal 1, Route 34 Pear­son – North York, vys­toupit Yonge St. at Empress Ave. (asi 30 — 40 min­ut), do hotelu 170 metrů (Park Home Ave. navazu­je na Empress Ave.), viz trasa zde

Pro ty, kteří při­je­dou autem:

vyjet z High­way 401 na Yonge St. North, jet asi 1.4 km na sev­er a pak zah­nout do leva na 3 Park Home Ave. Je vyjed­nán den­ní park­ing pro účast­níky v hotelu za $5.00 (včet­ně daně) – účtováno na „Bill mas­ter – Host park­ing“ (zaplatí se B. Sher­rif­fové, jed­natelce Výkon­ného výboru). Park­ing přes noc je $17.00.

Pro ty, kteří při­je­dou metrem (sub­way):

vys­toupit z metra na trase od jihu na sev­er na stani­ci North York Cen­tre, do hotelu asi 200 metrů, kde se dá také jít pří­mo z metra pod­cho­dem.

Uby­tování:

zajištěno pro delegáti-účast­níky, kteří si musí rez­er­vo­vat pokoj v hotelu za $179 do konce květ­na, jinak je cena $219, pod svým jménem, rez­er­vace ref. # 1392109. Uby­tování je vel­mi pěkné, king postele široké, takže je možné pro ty, kteří jsou manželé nebo přátelé a dohod­nou se na jed­né posteli.

Doporuču­jeme se podí­vat na webovou stránku hotelu. Hotel má také bazén a gym.

Stravování:

V ceně hotelu není sní­daně a tak si účast­ní­ci zajistí sní­daně a obědy buď v hotelu nebo v mno­ha možnos­tech v North York Cen­tru nebo okolí. V ceně ban­ke­tu je kok­te­jl nápoj a večeře ve for­mě buf­fe­tu (úda­jně bohatší výběr než servírovaná večeře) za $60.00 včet­ně hud­by k tan­ci. Plat­bu $60.00 účast­ní­ci zaplatí poš­tou s přih­lášk­ou jed­natelce Výkon­ného výboru. Ostat­ní nápo­je si každý může zak­oupit v baru v před­sálí ban­ke­tové míst­nos­ti.

Nefor­mál­ní setkání s delegá­ty a účast­níky:

Od 18 hodin v Jack Astor´s Bar and Grill at 5051 Yonge St. (asi 300 metrů od hotelu).

Sob­o­ta, 6. čer­vence

Kon­gresová jed­nání ČSSK, John­son Room, Novo­tel hotel:

8:00 — 9:00 Sní­daně, reg­is­trace

9:00 Zahá­jení 67. kon­gre­su ČSSK:

 1. Přivítání a před­stavení čest­ných hostů, delegátů a účast­níků kon­gre­su: Miloš Šuch­ma, předse­da ČSSK
 2. Ustanovení zapiso­vatele
 3. Poz­drav kon­gre­su: Marké­ta Slepčíková, předsed­kyně torontské pobočky
 4. Zdrav­ice hostů a zás­tupců jiných orga­ni­za­cí
 5. Zápis z min­ulého kon­gre­su – připomínky, opravy, schválení
 6. Vol­by komisí: ověřo­vací, rezoluční, voleb­ní
 7. Nedokončené záleži­tosti

Přestáv­ka

 1. Zprávy předsedy ČSSK, místopředsedů, jed­natele, pok­lad­ní­ka
 2. Zprá­va revi­zo­ra
 3. Zprávy poboček
 4. Zprá­va ověřo­vací komise
 5. Schválení všech zpráv

Oběd 12:00 — 13:00

 1. Nom­i­nační komise – návrhy na nové čle­ny Výkon­ného výboru
 2. Vol­by předsedy, místopředsedů a dalších členů Výkon­ného výboru ČSSK na další období
 3. Nový předse­da se ujme vedení zasedání
 4. Stanovení člen­ských příspěvků na další dva roky
 5. Stanovení příštího 68. kon­gre­su v roce 2021
 6. Další návrhy, diskuse

Zakončení odpoled­ního jed­nání 16:00

Ban­ket, Gib­son Room, Novo­tel hotel 18:00 — 01:00:

18:00 — 18:30: Kok­te­jl

18:30 — pro­jevy:

 • Marké­ta Slepčíková, předsed­kyně torontského výboru ČSSK a mod­erá­tor­ka: přivítání hostů;
 • Miloš Šuch­ma, předse­da ČSSK: před­stavení Výkon­ného výboru ČSSK a vzpomín­ka na 80. výročí založení ČSSK;
 • Pavel Hrnčíř, velvys­lanec České repub­liky;
 • Ivan Počuch, Gen­erál­ní konzul, Toron­to;
 • Předání Masarykových cen;

19:30 — 01:00 slavnos­t­ní večeře a tanec.

Neděle, 7. čer­vence:

9:00 – 12:00 Zahá­jení jed­nání nově zvoleným předse­dou

 1. Rozpra­va a při­jetí rezolucí
 2. Diskuse a zakončení kon­gre­su

 


PŘIHLÁŠKA na 67. kon­gres ČSSK v Toron­tě

67. Kon­gres Českého a Sloven­ského sdružení v Kanadě

5. — 7. čer­vence 2019, Toron­to, Ontario

Novo­tel Toron­to North York Hotel

3 Park Home Avenue, Toron­to , ON, M2N 6L3

Tel. 416–733-2929, Fax 416–733-1743

www.novotelnorthyork.com, Email: reservations(at)novotelnorthyork.ca

Jméno a příjmení:__________________________________Pobočka:_____________

Pří­jezd (datum, hodina):_____________________________Autem____Letadlem___

Odjezd (datum, hodina):_______________________________________Letadlem___

Uby­tování (viz výše úda­je Novo­tel hotelu):

je tře­ba se přih­lásit do konce květ­na v hotelu s jménem a ref­er­encí kon­gre­su ČSSK, počet nocí:

 1. července:_________

 2. července:_________

 3. července:_________

Zaškrt­něte svo­jí účast na kon­gre­su:

Nefor­mál­ní setkání v pátek 5. čer­vence od 18:00 v Jack Astor´s Bar and Grill at 5051 Yonge St. (asi 300 metrů od hotelu):___________

Kon­gresová jed­nání, sob­o­ta 6. čer­vence 9:00 – 16:00, Joh­son Room, Novo­tel hotel:___________

Ban­ket, sob­o­ta 6. čer­vence 18:00 – 01:00, Gib­son Room, Novo­tel hotel.

Přiložte vedle přih­lášky také šek na $60.00 za osobu jed­natelce Výkon­ného výboru (viz níže adresa), vyp­saný na CSAC, Toron­to Branch:__________

Kon­gresová jed­nání, neděle 7. čer­vence 9:00 – 12:00, John­son Room, Novo­tel hotel:__________

Přih­lášky a šeky pošlete do konce květ­na 2019 na adresu:

Bar­bara Sher­riff

13–1812 Burn­hamthor­pe Rd. E.

Mis­sis­sauga, ON, L4X 0A3

Email: barbara_sherriff(at)rogers.com