66. Kongres ČSSK, Edmonton, 9. — 11. června 2017

Rezoluce zaslaná Předsedovi vlády České republiky

Vážený pan
Bohuslav Sobot­ka
Předse­da vlády České repub­liky

nábřeží Edvar­da Beneše 4
Pra­ha 1 – Malá strana 118 01

Toron­to, 26. čer­vence 2017

Vážený pane předse­do vlády,
posíláme Vám a předsedům stran KDU-ČSL, ODS a TOP 09 poz­dravy a rezolu­ci z 66. kon­gre­su Českého a sloven­ského sdružení v Kanadě, který se letos kon­al v Edmon­tonu, Alber­ta. Přišli jsme do Kanady z důvo­du komu­ni­stick­ého puče v roce 1948 a oku­pace Českosloven­s­ka sovět­sk­ou armá­dou v roce 1968, jakož i za doby “nor­mal­izace”, kter­ou nas­to­lila dik­tátem KSČ, která měla být po roce 1989 prohláše­na za nezákon­nou. Z toho­to důvo­du kopii toho­to dopisu neposíláme této straně, jakož ani hnutí ANO, které bylo založeno velkopod­nikatelem Andrejem Babišem, s jehož poli­tik­ou zásad­ně nesouh­lasíme, pro­tože vedení toho­to hnutí se pohy­bu­je na hrani­ci legal­i­ty.
Před nedáv­nou dobou jste, pane předse­do vlády, nevy­loučil nabíd­ku voleb­ní spolupráce ČSSD s KSČM. Doufáme pevně, že k tomu z Vaší strany nedo­jde, pro­tože jak víte, po únoru 1948 byla sociál­ní demokra­cie komu­ni­stick­ou stra­nou zlikvi­dová­na.

V české společnos­ti a pol­i­tick­ých stranách je v součas­né době značně kri­ti­zován součas­ný prezi­dent Miloš Zeman.
Mno­ho z nás, Čechů žijících v zahraničí, se dom­nívá, že vhod­ným kan­didátem na prezi­dentsk­ou funkci je akademik Jiří Dra­hoš, bývalý předse­da ČSAV, nes­traník, který není zavázán žád­né pol­i­tické straně, ani od stran pod­poru nežádá, a tudíž může být inteligent­ním a neu­trál­ním prezi­den­tem, jakého Česká repub­li­ka potře­bu­je.

Andrej Babiš neměl být nikdy připuštěn v České repub­lice do pol­i­tick­ého živ­ota pro svůj velký kon­flikt zájmů, pro ovlivňování oby­va­tel a voličů prostřed­nictvím koupených hlavních českých novin a neo­právněné využití dotací EU. Pro­to Evrop­ská unie věnu­je jeho počínání kri­t­ick­ou pozornost.
Nejvíce zaráže­jící je jeho vul­gární slovník použí­vaný také na půdě Sně­movny. V kanad­ském prostředí by byl ze Sně­movny vykázán a musel by se omlu­vit. Za před­pok­ladu, jak něk­teré odhady vyhod­nocu­jí, že by hnutí ANO vol­by vyhrá­lo, apelu­jeme na všech­ny strany, kterým tuto rezolu­ci zasíláme, aby hnutí ANO po vol­bách jako part­nera do spolupráce nepod­poři­ly.

Není přece možné, aby se 27 let po zásad­ní změně pol­i­tick­ého živ­ota Česká repub­li­ka nadále zmí­ta­la v pol­i­tick­ém chao­su. Je ovšem také prav­da, že je značná část starší gen­er­ace od roku 1948 – 1990, tedy plných 42 let, trvale pod vlivem živ­ota v komu­ni­stick­ém prostředí, což nalomi­lo charak­tery lidí a tudíž se dají ovlivnit lac­iný­mi sli­by. Tady vidíme velký nedostatek v možnos­ti prosazování demokrat­ick­ých prin­cipů ve společnos­ti.
Pře­jeme Vašim stranám mno­ho úspěchů v podz­im­ních vol­bách bez komu­nistů a bez pod­nikatelů v roli falešných poli­tiků. Budeme Vaše strany volit podle pref­er­encí kra­janů v našich komu­nitách a pře­jeme si, abyste se je snažili i přes pol­i­tické rozdí­ly ve prospěch společné věci přek­le­nout.

Srdečně zdraví

Miloš Šuch­ma, předse­da

Kopie:
Pavel Bělo­brádek, předse­da KDU-ČSL
Jiří Fiala, předse­da ODS
Miroslav Kalousek, předse­da TOP 09

Rezoluce zaslaná Prime Minister of Canada

The Rt. Hon. Jus­tine Trudeau
Prime Min­is­ter of Cana­da
House of Com­mons
Ottawa, ON K1A 0A6

Ottawa, July 26, 2017
Dear Mr. Prime Min­is­ter, The 66th Con­gress of the Czech and Slo­vak Asso­ci­a­tion of Cana­da took place in Edmon­ton. We are send­ing you as well as the lead­ers of the oppo­si­tion greet­ings from the Con­gress and the result­ing res­o­lu­tions. We are writ­ing to you as rep­re­sen­ta­tives of Czech and Slo­vak Cana­di­ans who came to Cana­da as refugees in the 20th cen­tu­ry.
The major­i­ty of the refugees came in two waves; first­ly, many came to escape per­se­cu­tion after the com­mu­nist takeover in 1948. The com­mu­nist regime ruled the coun­try for 41 years until Novem­ber 1989. The sec­ond wave came after 1968 when Czecho­slo­va­kia was occu­pied by Sovi­et troops. The occu­pa­tion last­ed for 22 years until 1990. Before being accept­ed by Cana­da, these refugees had to be cleared by the RCMP and also had to under­go a med­ical.
Both waves of refugees are grate­ful to Cana­da for the abil­i­ty to use their tal­ents in a free soci­ety. They have inte­grat­ed in the Cana­di­an way of life where they worked suc­cess­ful­ly in var­i­ous occu­pa­tions or pro­fes­sions.
The mem­ber­ship of the Czech and Slo­vak Asso­ci­a­tion wish­es to con­vey to you the fol­low­ing points and con­cerns:

1. Besides refugees who are cleared in Europe and are most­ly fam­i­lies with chil­dren, we are alarmed by the sit­u­a­tion where refugees who have not been cleared and who ille­gal­ly cross the Amer­i­can-Cana­di­an bor­der. This sit­u­a­tion will con­tin­ue unless appro­pri­ate mea­sures are tak­en. These so-called refugees are com­ing in from the Unit­ed States which is a safe coun­try because they believe that Cana­da will treat them more gen­er­ous­ly. Many of them come undoc­u­ment­ed and there­fore it is impos­si­ble to ver­i­fy their past, pos­si­bly their crim­i­nal record or ille­gal drug activ­i­ty or use of arms; the pos­si­bil­i­ty that there are poten­tial ter­ror­ists can­not be ignored.
This sit­u­a­tion is cre­at­ing a back­log which will be very dif­fi­cult to tack­le effec­tive­ly. This is not fair to the Cana­di­an tax­pay­er because we are talk­ing about large finan­cial com­mit­ments or to those poten­tial refugees who are fol­low­ing the cor­rect pro­to­col.

2. Most of our com­mu­ni­ty, just as 71% of Cana­di­ans does not agree with the apol­o­gy and the out-of-court set­tle­ment of $10.5 mil­lion with Omar Khadr. He was a young ter­ror­ist, Cana­di­an born, who killed one Amer­i­can sol­dier and seri­ous­ly injured anoth­er one, and we don’t know how many more Cana­di­an or Amer­i­can sol­diers died from bombs which he assem­bled.

3. The planned adop­tion of the Islam­o­pho­bic law has many oppo­nents among Cana­di­ans because of its pref­er­en­tial treat­ment of Islam and the pos­si­bil­i­ty of endan­ger­ing free­dom of speech. We believe that a pro­pos­al against all types of racism and all reli­gious beliefs would be more appro­pri­ate. All reli­gious beliefs are both phys­i­cal­ly and ver­bal­ly attacked at uni­ver­si­ty cam­pus­es and in pub­lic.

4. Most Cana­di­ans are against Mus­lim women wear­ing the niqab which cov­ers up their face when serv­ing the pub­lic and espe­cial­ly at swear­ing-in in cit­i­zen­ship courts. The niqab is not a reli­gious require­ment, it is humil­i­at­ing for women and makes inter­ac­tions with them feel imper­son­al. Immi­gra­tion with­out assim­i­la­tion is wrong for both Cana­da and the immi­grant.

5. We are also very con­cerned about the ille­gal pro­lif­er­a­tion of opi­ates which when used by the com­mon and inex­pe­ri­enced user is often addic­tive and as we have already seen in Cana­da, has led to many deaths among our young peo­ple. Your elec­tion promise of legal­iz­ing mar­i­jua­na will bring about more prob­lems. On the oth­er hand, smok­ing cig­a­rettes in pub­lic in Cana­da is strict­ly con­trolled. Will that be the case with mar­i­jua­na? The use of drugs should be lim­it­ed and per­mit­ted only when pre­scribed by a physi­cian rather than for gen­er­al recre­ation­al use.

6. Unem­ploy­ment is at a fair­ly low lev­el, GDP is sat­is­fac­to­ry and the econ­o­my is show­ing good results. How­ev­er, the deficit is def­i­nite­ly a seri­ous prob­lem. You promised dur­ing your elec­tion cam­paign that it will be $24.1B due to expen­di­tures on infra­struc­ture which has not even start­ed. The March bud­get talks about a deficit of $93.3B, an increase of 287%.

7. On the oth­er hand, we are glad that the cur­rent elec­toral sys­tem of first past the post (major­i­ty) will con­tin­ue and which we also pre­fer as opposed to your elec­toral promise of intro­duc­ing pro­por­tion­al rep­re­sen­ta­tion.

8. We agree that nat­ur­al gas should be dis­trib­uted across Cana­da. We also appre­ci­ate your efforts to save the NAFTA agree­ment with the Unit­ed States. Your nam­ing of Chrys­tia Free­land as Min­is­ter of For­eign Affairs was a good choice, among oth­er rea­sons because she is very famil­iar with prob­lems in Rus­sia and the Ukraine. We hope, Mr. Prime Min­is­ter, that you and your gov­ern­ment will note our con­cerns and sug­ges­tions and we look for­ward to your reply.

Sin­cere­ly,

Milo Such­ma, Pres­i­dent

cc. The Hon. Andrew Scheer, Leader of the Con­ser­v­a­tive Par­ty of Cana­da

The Hon. Thomas Mul­cair, Leader of the New Demo­c­ra­t­ic Par­ty of Cana­da