Monthly archives: June, 2021

68. Kongres

5. červ­na 2021 se uskutečnil náš v his­torii 1. vir­tuál­ní kon­gres, kterého se zúčast­ni­ly kanad­ské pobočky a naši vzác­ní hosté — Bořek Lizec, PhD, velvys­lanec ČR v Kanadě,  Petr Buriánek, gen­erál­ní konzul ČR v Toron­tu, Robert Tmej, pres­i­dent, Masaryk Memo­r­i­al Insti­tute, a Věra Tichá, předsed­kyně, Sokol Toron­to. S velk­ou radostí vám ozna­mu­jeme, že nedávno vznikla …

Literárna súťaž: Hora dušu povznáša — vyhodnotenie

Do našej literárnej súťaže Hora dušu povznáša sme dostali 65 bás­ní, poro­ta z nich vybrala 5 najlepších v 6 kategóriách. Víťa­zom bla­hoželáme! Všetky básne si môžete prečí­tať tu: https://vancouver.cssk.ca/csskvan Zapo­jte sa do hlaso­va­nia. Svoj názor na najkra­jšiu báseň nám pošlite na adresu: Výbor ČSSK, poboč­ka Van­cou­ver