Monthly archives: March, 2018

Zpráva předsedkyně v 2017

Vážení kra­jané, Ani letos poboč­ka neza­hálela a výbor společně s dobro­vol­níky orga­ni­zo­val různé akce pro česko — sloven­sk­ou komu­ni­tu. Dopo­sud konané akce které se uskutečnili byly pod zášti­tou naší aso­ci­ace, Sloven­ského kostela Sv. Cyri­la a Metode­je a dalších komu­nit či aso­ci­ací se který­mi spolupracu­jeme a jejich pozvánky předáváme našim kra­janům, čtenářům a členům. Pokud si …

Výroční valná hromada 2018

České a sloven­ské združe­nie v Kanade, poboč­ka Van­cou­ver srdečne pozý­va všetkých člen­ov a pri­azniv­cov na VÝROČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE (ANNUAL GENERAL MEETING) Kedy: nedeľa 18. marec (March) 2018, v 15.00 hodin Kde: 928 Beat­ty Street, Van­cou­ver (concierge ser­vice, please ask for lounge room, 3rd floor) Please note: Street park­ing avail­able but lim­it­ed! We high­ly rec­om­mend to use pub­lic …

Klub seniorů

Pravidel­né schůzky klubu seniorů jsou kaž­dou druhou stře­du v Českém domě, 6540 McLynn, ve 12.30 hod. Hlavní náplní schůzek je promítání vide­ofilmů nebo doku­men­tační před­náš­ka na určité téma. Násle­du­je vol­ná deba­ta a občer­stvení s kávou. V Českém domě máme i svou kni­hovnu, můžete si půjčit kni­hy domů podle libosti. Při­jďte mezi nás, kdo nechcete být …