Vítejte — Vitajte — Welcome — Bienvenue

Canada map

Vážení přátelé,

od 1. dub­na 2018 vstupu­jete na novou webovou stránku cssk.ca. Nový web real­izu­jeme na mod­erní plat­for­mě Word­Press, která patří k těm známějším a v našich končinách rozšířeným. Word­Press ukládá vše v data­bázi, takže všech­ny infor­ma­ce jsou snad­no dohle­datel­né pomocí funkce search nebo podle kalendáře. Web je nově respon­sivní, tedy reagu­je na zařízení z​e​ kterého na stránku přis­tupu­jete (PC, lap­top, tablet, smart tele­fon) a obsah přizpů­sobí rozlišení vaše­ho zařízení. Také grafi­ka má mno­hem větší rozlišení. Doufám, že s webovou stránk­ou budete mít dobrou zkušenost a bude se vám líbit. Pro pří­pad­ný návrat pro infor­ma­ce do starší verze webových stránek, ty naleznete přes nav­i­gaci “Old web archive”. V​e​ starém archivu již obsah nadále ​neb­ude ​aktu­al­i­zován. Pro diskus­ní forum budeme i nadále použí­vat emailová spo­jení, pro­tože blog nikdo nepouží­val, face­book nemá mezi naši­mi čle­ny mno­ho pop­u­lar­i­ty, jed­nak pro zneužití infor­ma­cí a pak zabírá poměrně hod­ně času. Twit­ter je do jisté míry duplici­ta emailové kore­spon­dence.

Srdečně zdraví,

Miloš Šuch­ma,
předse­da ČSSK

Naposledy přidané (Latest added)

Václavská zábava

POZVÁNÍ Sob­o­ta 29. září 2018 Poboč­ka českého a sloven­ského sdružení (dále ČSSK) v Cal­gary vás všech­ny upřím­ně zve na Václavsk­ou zábavu konanou v sobo­tu 29. září 2018 v 18.30 do kostela “The Croa­t­ian Catholic Parish” – 14680 Deer Ridge Dri­ve SE.  K tan­ci a poslechu nám bude hrát oblíbené české duo Jana&Dan­ny. Výbornou česk­ou domácí …

0 com­ments

Cena kanadských krajanů udělena

V úterý 15.5.2018 byla na Staroměst­ské rad­ni­ci slavnos­t­ně uděle­na. Cena kanad­ských kra­janů nejlepší­mu české­mu uměl­ci ve hře na vio­lon­cel­lo uměl­ci Václavu Petro­vi v hudeb­ní soutězi na 73. ročníku mez­inárod­ního hudeb­ního fes­ti­valu Pražské jaro. Cenu, kter­ou darovali kanadští kra­jané reprezen­to­vaní Českým a sloven­ským sdružením v Kanadě (ČSSK) a Českosloven­sk­ou společnos­tí pro vědu a umění v Albertě …

0 com­ments

Cena kanadských krajanů — Pražské jaro 2018

Pražáko­vo kvarte­to, mělo jed­iný kon­cert v Edmon­ton v březnu 2017, na pozvání Edmon­ton Cham­ber Music Soci­ety, za pod­pory kra­jan­ských orga­ni­za­cí SVU Alber­ta a ČSSK Edmon­ton. Jejich člen­ové kteří se zúčast­nili kon­cer­tu v Robert­­son-Wes­­ley Unit­ed Church si odnášeli skutečně hod­not­ný umělecký zážitek. O přestávce byl náš předse­da poděko­vat uměl­cům, a navrhl jim pozvání jed­no­ho umělce k …

0 com­ments