Vítejte — Vitajte — Welcome — Bienvenue

Canada map

Vážení přátelé,

od 1. dub­na 2018 vstupu­jete na novou webovou stránku cssk.ca. Nový web real­izu­jeme na mod­erní plat­for­mě Word­Press, která patří k těm známějším a v našich končinách rozšířeným. Word­Press ukládá vše v data­bázi, takže všech­ny infor­ma­ce jsou snad­no dohle­datel­né pomocí funkce search nebo podle kalendáře. Web je nově respon­sivní, tedy reagu­je na zařízení z​e​ kterého na stránku přis­tupu­jete (PC, lap­top, tablet, smart tele­fon) a obsah přizpů­sobí rozlišení vaše­ho zařízení. Také grafi­ka má mno­hem větší rozlišení. Doufám, že s webovou stránk­ou budete mít dobrou zkušenost a bude se vám líbit. Pro pří­pad­ný návrat pro infor­ma­ce do starší verze webových stránek, ty naleznete přes nav­i­gaci “Old web archive”. V​e​ starém archivu již obsah nadále ​neb­ude ​aktu­al­i­zován. Pro diskus­ní forum budeme i nadále použí­vat emailová spo­jení, pro­tože blog nikdo nepouží­val, face­book nemá mezi naši­mi čle­ny mno­ho pop­u­lar­i­ty, jed­nak pro zneužití infor­ma­cí a pak zabírá poměrně hod­ně času. Twit­ter je do jisté míry duplici­ta emailové kore­spon­dence.

Srdečně zdraví,

Miloš Šuch­ma,
předse­da ČSSK

Naposledy přidané (Latest added)

Zpráva o činnosti ČSSK Calgary – 2017

První setkání členů cal­gar­ské orga­ni­zace ČSSK se uskutečni­lo na Výroční člen­ské schůzi 23. břez­na s občer­stvením v míst­ní Legií na Edmon­ton Trail. Podle prezenční listiny se schůze zúčast­ni­lo  15 členů a hostů. Schůze proběh­la podle pře­dem stanoveného pro­gra­mu. Výborové schůze se kon­a­jí  podle potře­by, ostat­ní záleži­tosti  se pro­jed­ná­va­jí elek­tron­icky. Pod vedením obě­tavého edi­to­ra  Vladimíra Mašaty a dalších …

Nové Divadlo Toronto — Autobus Duben (Apríl) 22, 2018

Manžel­ství o živ­ot: Ray Cooney je autorem anglické kome­die o tom, co všech­no se může stát, když jindy dochvil­ný londýn­ský taxikář nedo­razí včas domů ke své manželce. The KWG Czech & Slo­vak Asso­ci­a­tion will be orga­niz­ing a bus for Sun­day, April 22nd, for those who reg­is­ter with Jana Karg­er (tel. 519–664‑3450, e-mail: *protected email*) that they want to …

Zpráva předsedkyně v 2017

Vážení kra­jané, Ani letos poboč­ka neza­hálela a výbor společně s dobro­vol­níky orga­ni­zo­val různé akce pro česko — sloven­sk­ou komu­ni­tu. Dopo­sud konané akce které se uskutečnili byly pod zášti­tou naší aso­ci­ace, Sloven­ského kostela Sv. Cyri­la a Metode­je a dalších komu­nit či aso­ci­ací se který­mi spolupracu­jeme a jejich pozvánky předáváme našim kra­janům, čtenářům a členům. Pokud si …