Vítejte — Vitajte — Welcome — Bienvenue

Naposledy přidané (Latest added)

The British Committee for Refugees from Czechoslovakia (BCRC), Czech Refugee Trust Fund (CRTF)

Call­ing all descen­dants of for­mer Czech/Slovak/Hungarian refugees who came to Britain and found refuge in the CRTF hos­tels in Mar­gate, Kent in August/September 1939, or lat­er trans­ferred to the CRTF hos­tel in Kingston-upon-Thames, Sur­rey in 1940. Katharine Whitak­er, fam­i­ly his­to­ri­an, whose father Mik­lós Majer (angli­cised to Nicholas May­er) left Czecho­slo­va­kia with help from CRTF and …

Odpověď premiéra Andreje Babiše a komentář k dopisu

Odpověď pre­miéra Andreje Babiše  Komen­tář k dopisu Odpoví­dat na dopis pre­miéra již neb­udeme, ale přik­ládám něko­lik poznámek k této odpově­di: Porušování mandá­tu a neet­ick­ého chování vlády je demon­stro­váno ve Sně­movně napadáním poslanců, vul­gari­ta­ma, který­mi se vyjadřu­je  vel­mi čas­to předse­da vlády, který je před­mětem korupčních skandálů. V západ­ních demokrat­ick­ých zemích by takový poslanec byl napomenut a …

Zdravice 67. kongresu ČSSK a rezoluce od kongresu A. Babišovi

Dopis od sloven­ské prezi­den­tky — down­load PDF Zdrav­ice sloven­ského velvys­lance — down­load PDF Zdrav­ice předsedy kra­jan­ské komise — down­load PDF Rezoluce — PV Babiš 2019 — down­load doc