Vítejte — Vitajte — Welcome — Bienvenue

Naposledy přidané (Latest added)

Neotištění odpovědi ČSSK Novým domovem k článku Jana Urbana a nesplnění slibu vedení MMI

Již po dobu 4 měsíců se České a Sloven­ské sdružení v Kanadě (ČSSK) zabývá neotištěním odpově­di na článek Jana Urbana, který vel­mi přek­va­pivě nap­sal jiný scénář, naštěstí neuskutečněný, k založení Českosloven­ské repub­liky, která letos oslavu­je 100. výročí svého založení. Vysvětlíme oč jde: 1. Jan Urban, bývalý disident a nyní vyuču­jící na Amer­ické uni­verz­itě v Praze …

0 com­ments

Václavská zábava

POZVÁNÍ Sob­o­ta 29. září 2018 Poboč­ka českého a sloven­ského sdružení (dále ČSSK) v Cal­gary vás všech­ny upřím­ně zve na Václavsk­ou zábavu konanou v sobo­tu 29. září 2018 v 18.30 do kostela “The Croa­t­ian Catholic Parish” – 14680 Deer Ridge Dri­ve SE.  K tan­ci a poslechu nám bude hrát oblíbené české duo Jana&Dan­ny. Výbornou česk­ou domácí …

0 com­ments

Cena kanadských krajanů udělena

V úterý 15.5.2018 byla na Staroměst­ské rad­ni­ci slavnos­t­ně uděle­na. Cena kanad­ských kra­janů nejlepší­mu české­mu uměl­ci ve hře na vio­lon­cel­lo uměl­ci Václavu Petro­vi v hudeb­ní soutězi na 73. ročníku mez­inárod­ního hudeb­ního fes­ti­valu Pražské jaro. Cenu, kter­ou darovali kanadští kra­jané reprezen­to­vaní Českým a sloven­ským sdružením v Kanadě (ČSSK) a Českosloven­sk­ou společnos­tí pro vědu a umění v Albertě …

0 com­ments