Vítejte — Vitajte — Welcome — Bienvenue

Naposledy přidané (Latest added)

Email to Ambassador of Ukraine in Canada

Email to Ambas­sador of Ukraine in Cana­da, Feb­ru­ary 27 2022

Letter to Prime Minister of Canada

Let­ter to Prime Min­is­ter, March 1 2022

Sbírka pro Ukrajinu

Vážení přátelé, na video schůzi 27. úno­ra 2022 Výkon­ného výboru Českého a Sloven­ského Sdružení v Kanadě (ČSSK) bylo rozhod­nu­to urych­leně zahájit sbírku finančních prostřed­ků pro potře­by Ukra­jinců, kterým bude umožně­na urych­lená imi­grace do Kanady podle slibu kanad­ské vlády. Peníze ze sbírky budou předány Ukra­jin­ské­mu kon­gre­su v Kanadě, který ČSSK potvrdí jak byly finanční prostřed­ky použi­ty. …