Category «ČSSK ústředí (CSAC Head Office)»

Manuál pro vkládání obsahu na web ČSSK

Přih­lášení do sys­té­mu Sys­tém Word­Press je mod­erní redakční sys­tém pro správu webového obsahu (Con­tent Man­age­ment Sys­tem — CMS). Pro pub­likování a správu dynam­ick­ých webových stránek je dnes velice pop­ulární a rozšířený. Svým rozhraním se snaží být k uži­vatelům přívě­tivý. Edi­tace a vkládání nového obsahu je velice snad­nou záleži­tostí. Uži­va­tel — autor článků jed­notlivých poboček na …

Zpráva k rezolucím 64. kongresu ČSSK

Jako místopředsed­kyně ústřed­ního výboru ČSSK se dom­nívám, že hlavní náplň naše­ho sdružení by měla zůs­tat pol­i­tická. Jsme jed­iná ofi­ciál­ně uzná­vaná česká a sloven­ská pol­i­tická orga­ni­zace v Kanadě, která má dlouhodobou tradi­ci a boha­tou his­torii. Navíc vzh­le­dem k neutěšené situaci v Evropě a zejmé­na ve východ­ní Evropě bychom se ztrá­tou pol­i­tick­ého kred­i­tu připrav­ili o možnost zasa­ho­vat …

Prečo sa stať členom Českého a slovenského združenia (ČSZK) v Kanade?

Poslaním ČSSK je reprezen­to­vať a hájiť záu­jmy českej a slovenskej komu­ni­ty v Kanade, Českej repub­like, Slovenskej repub­like a prispievať k pre­hĺbe­niu demokra­tizá­cie a spolupráce tých­to kra­jín, rozširovaním vzájom­ných vzťa­hov, najmä v kultúrnej oblasti. Prečo sa stať členom Českého a sloven­ského združe­nia (ČSSK) v Kanade? Obra­ci­ame sa na Vás, ktorí ste boli člen­mi ČSSK v min­u­losti, …